Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926396 nr. 113

26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR

Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2018

Inleiding

Het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) betreft de vervanging van oude generaties wielvoertuigen zoals de DAF, Mercedes Benz en Landrover, alsmede de containers voor specifieke taken, bij alle defensieonderdelen. Met deze brief informeer ik u over een herijking van het programma DVOW waarbij extra voertuigen worden aangeschaft. Deze aanschaf moet knelpunten in de beschikbaarheid van operationele voertuigen oplossen en de inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroten.

Het programma DVOW bestaat uit meerdere deelprojecten. De aanschaf van extra materieel heeft hoofdzakelijk plaats in het kader van de deelprojecten «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» en «Voertuig 12kN». Voor het eerstgenoemde deelproject is het contract met de leverancier op 1 september 2017 getekend. In het Materieelprojectenoverzicht 2018 dat de Kamer op 18 september jl. heeft ontvangen, is reeds gemeld dat Defensie voornemens is om extra, optionele voertuigen af te roepen op basis van dit contract (Kamerstuk 27 830, nr. 259).

De aanbesteding van het deelproject «Voertuig 12kN» is nog gaande. De behoefte aan extra voertuigen in deze categorie zal in de aanbesteding worden meegenomen. De Kamer zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 de D-brief van dit deelproject ontvangen.

Achtergrond

Sinds het vaststellen van de behoefte in 2008 (Kamerstuk 26 936, nr. 72) heeft het programma DVOW te kampen gehad met stijgende prijzen. Als gevolg van een beperkt budget zijn in het verleden de prijsstijgingen vooral opgevangen door een vermindering van de aantallen en een verlaging van de eisen. Dit heeft geleid tot tekorten aan voertuigen en verhoudingsgewijs te veel civiele, goedkopere varianten van voertuigen die niet kunnen worden ingezet bij operaties.

In 2015 heeft Defensie de behoefte herzien (Kamerstuk 26 396, nr. 105). Daarbij is besloten dat operationele eenheden slechts beperkt de beschikking zouden krijgen over eigen voertuigen. De meeste voertuigen zouden deel uitmaken van een pool en de operationele eenheden zouden voor hun gereedstelling en inzet op deze pool een beroep moeten doen. Dit systeem, noodzakelijk door een tekort aan voertuigen, heeft praktische nadelen: het zorgt voor een complexe planning en tot veel wisselingen van materieel. Daarnaast gaat het ten koste van de reactiesnelheid en professionaliteit van de operationele eenheden en leidt het tot onbegrip bij het personeel. Vooral de kleinere eenheden in de organisatie lager dan bataljonsniveau hebben hier last van. Deze situatie is onwenselijk.

Herijking project

Naar aanleiding van de verhoging van het defensiebudget zoals afgesproken in het Regeerakkoord en een nieuwe afweging van prioriteiten is het project DVOW herijkt. Ik heb besloten om de aantallen voertuigen zodanig te verhogen dat het grootste deel van de poolvorming niet meer nodig is. Alleen bij de gereedstelling van eenheden op bataljons- en brigadeniveau blijft een aanvulling vanuit de pool noodzakelijk. Ook zal het aantal voertuigen in een civiele uitvoering worden verminderd terwijl het aantal operationele voertuigen zal toenemen. Het aantal pantserpakketten voor operationele voertuigen wordt eveneens vergroot.

Voor de extra aanschaffingen maakt Defensie gebruik van opties die in de contracten zijn of worden opgenomen. Voor deze behoeften hoeft Defensie daarom geen nieuw aanbestedingsproces te doorlopen en kan de verwerving relatief eenvoudig worden uitgevoerd. Bovendien blijft het aantal verschillende voertuigtypen gelijk, wat leidt tot schaalvoordelen en een eenvoudiger instandhouding.

Financiële aspecten

In verband met de herijking wordt het projectbudget verhoogd. De financiële gegevens zijn opgenomen in de commercieel vertrouwelijke bijlage (kenmerk BS201824604)1. De gegevens dienen vertrouwelijk te blijven met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie. Het projectbudget blijft in de bandbreedte van € 1 miljard tot € 2,5 miljard.

Vooruitblik

De levering van de eerste voertuigen van het programma DVOW is begonnen in 2015. De voltooiing van het programma is op dit moment voorzien voor 2027. Met het oog op de voortgang van het project verzoek ik de Kamer deze brief spoedig te behandelen.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.