Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625764 nr. 99

25 764 Reisdocumenten

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 99 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2016

Bij deze informeer ik u, net als eerdere jaren, over de resultaten van de zelfevaluaties 2015 over het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten en de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP)2. Voor beide zelfevaluaties is in het kader van efficiëntie, helderheid en lastenvermindering voor gemeenten eenzelfde jaarlijkse cyclus ingericht met dezelfde mijlpalen en hetzelfde evaluatie-instrument.

Het instrument vervangt sinds 2013 de eerdere driejaarlijkse onderzoeken reisdocumenten en sinds 2014 de driejaarlijkse GBA-audit. Hieronder licht ik u de resultaten van de derde meting Reisdocumenten en tweede meting BRP toe.

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat de Nederlandse gemeenten het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten en de BRP-processen op orde hebben. 373 van de 393 gemeenten (95%) behalen een voldoende tot goede score op het voldoen aan de wettelijke normen op het gebied van reisdocumentprocessen. Dit geldt ook voor de BRP; daar behalen 336 gemeenten van de 393 gemeenten (85%) een voldoende tot een goede score. De gemeenten laten in beide zelfevaluaties een stijgende lijn zien.

Ook is een stijgende lijn te zien in de kwaliteit van de BRP-gegevens. Uit de automatische bestandscontrole die in het kader van de zelfevaluatie is uitgevoerd over alle persoonslijsten van ingezetenen blijkt dat het afwijkingspercentage op alle gegevens gedaald is van 0,55% in 2014 naar 0,31% in 2015. Dat betekent dat 99,69% van de administratieve en algemene gegevens correct zijn.

Het aantal gemeenten dat geen afwijkingen heeft in de gegevens op de persoonslijsten is toegenomen van 15 naar 26. Dit zijn overigens allemaal gemeenten met een inwonersaantal onder de 60.000.

Punt van zorg is dat uit het betrouwbaarheidsonderzoek is gebleken dat iets minder gemeenten (1 respectievelijk 2 gemeenten) dan als norm gesteld, de zelfevaluatie naar waarheid invullen. De norm (30 van de 35 gemeenten vullen 95% van de antwoorden correct in), wordt dit jaar net niet gehaald. Volgend jaar zal daarom het betrouwbaarheidsonderzoek bij een grotere groep, te weten 105 gemeenten worden uitgevoerd. Daarnaast worden gemeenten indringend gewezen op het grote belang van het correct uitvoeren van de zelfevaluatie.

De openbare lichamen die alleen de zelfevaluatie Paspoorten uitvoeren, laten een wisselend beeld zien. Het resultaat van Saba is met 12% gestegen. Het resultaat van Sint Eustatius is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Voor de openbare lichamen is daarom een apart verbetertraject ingezet dat voor sommige eilanden breder is dan alleen het toezicht op de beveiliging en het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Bonaire heeft afgelopen jaar geen zelfevaluatie uitgevoerd; daarom zal dit jaar een externe audit reisdocumenten worden uitgevoerd.

Maatregelen: Monitor (verbetertraject)

Ter verbetering van het behaalde resultaat is door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van BZK ook in 2016 een verbetertraject ingezet voor laagscorende gemeenten, te weten 58 gemeenten. Hiervan worden 36 gemeenten intensief gemonitord en bestuurlijk aangeschreven. Bij de overige 22 gemeenten (die al een grote stijging zien ten opzichte van vorig jaar laten zien) zal een vinger aan de pols worden gehouden. Daarnaast wordt eveneens aandacht geschonken aan thema’s waar veel gemeenten niet goed genoeg op scoren.

Bekendmaking

Het geheel aan resultaten wordt gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens; www.rvig.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Herdruk i.v.m. correctie in de datum van de brief.

X Noot
2

Brief aan TK van 24-4-2015 (Kamerstuk 25 764, nr. 90) inzake zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten en brief aan TK d.d. 20-4-2015 (Kamerstuk 30 985, nr. 18) met antwoorden vragen beleidsdoorlichting artikel 6.5