Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201825424 nr. 376

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 376 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2017

Ik heb u tijdens het Algemeen Overleg Suïcidepreventie van 7 september 2016 (Kamerstuk 32 793, nr. 237) toegezegd u te zullen informeren over het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) naar de geconstateerde praktijkvariatie tussen ggz-instellingen met betrekking tot het (individueel) melden van suïcide(pogingen). Daarbij wordt ook ingegaan op de verhouding tussen het totaal aantal suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg in de ggz (op geaggregeerd niveau) en het aantal op individueel niveau bij de inspectie gemelde suïcides en suïcidepogingen.

Ik zend u hierbij een afschrift van de rapportage die ik van de inspectie ontvangen heb1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl