25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2015

In opdracht van VWS heeft onderzoeksbureau SiRM een knelpunten analyse acute GGZ opgeleverd. Deze rapportage dient als input (en stimulans) voor concrete werkafspraken tussen ketenpartners in de acute GGZ ten behoeve van een patiëntvriendelijke en effectieve acute GGZ. Hierbij stuur ik u het rapport knelpunten analyse acute GGZ van SIRM1. U ontvangt zo spoedig mogelijk de beleidsreactie op dit rapport.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven