Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 25424 nr. 256

Gepubliceerd op 28 november 2014 12:58

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier25 424 Geestelijke gezondheidszorg

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2014

Op 16 oktober jl. was in een uitzending van Zembla het toenemend aantal suïcides in Nederland aan de orde. Naar aanleiding van deze uitzending heeft u mij verzocht om een schriftelijke reactie (Handelingen II 2014/15, nr. 15, item 7).

Het is zorgwekkend dat het aantal suïcides in Nederland toeneemt. Deze toename vindt sinds 2008 plaats. Ook in de ons omringende landen is het aantal suïcides stijgende. De urgentie om deze stijging van suïcides een halt toe te roepen deel ik.

In de betrokken uitzending kwam tevens aan de orde dat zorgverleners in de GGZ onvoldoende in staat zijn om suïcidaal gedrag te herkennen en passend te reageren op dit gedrag en hiernaar te handelen. Ik ben van mening dat er zeker mogelijkheden zijn voor verbetering.

Op 4 september jl. (Kamerstuk 32 793, nr. 155) heb ik de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Suïcidaliteit uitgebreid gesproken over de landelijke agenda en de inzet vanuit alle betrokkenen. In 2013 is door een groot aantal organisaties1 een meerjarige landelijke agenda suïcidepreventie geformuleerd. Deze agenda bestrijkt een groot aantal uiteenlopende activiteiten en beperkt zich niet tot het domein van de zorg maar betrekt onder andere ook het terrein van de media en het sociaaleconomisch domein. De inzet is met name gericht op verbetering van de vroegsignalering en verbetering van kennis om suïcide te voorkomen. De multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag maakt hier onderdeel van uit. Ik heb Stichting 113Online de opdracht gegeven om een coördinerende en aanjagende rol te vervullen gedurende de uitvoering van deze agenda.

Tijdens het genoemde Algemeen Overleg heb ik aangegeven dat ik de Tweede Kamer nog voor het einde van dit jaar zou informeren over de voortgang van de uitvoering van de agenda, tezamen met de jaarlijkse suïcidecijfers. Tevens zal ik in deze brief terugkomen op de toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het genoemde Algemeen Overleg.

Het CBS heeft inmiddels aangegeven pas in december aanstaande de jaarlijkse suïcidecijfers beschikbaar te kunnen stellen. Met het oog hierop zal ik de Tweede Kamer begin 2015 informeren over de jaarlijkse suïcidecijfers, over de voortgang van de uitvoering van de Landelijke agenda en op de toezeggingen tijdens het genoemde Algemeen Overleg.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Stichting 113online, Prorail, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), GGZ Nederland, Het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP),Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Ivonne van de Ven Stichting, Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende hulp Artsen (NVSHA), Trimbosinstituut, Zorgverzekeraars Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl