Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325424 nr. 212

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 10 juni 2013.

De voordracht voor een vaste te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 8 juli 2013.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 9 juli 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw 20141. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 124 van de Zorverzekeringswet, en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de beperking van het aantal zittingen eerstelijnspsychologische zorg en de eigen bijdrage die voor die zorg per zitting en per internetbehandeltraject thans geldt, te laten vervallen. De maatregel is aangekondigd in de Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ van 17 mei 2013 (Kamerstuk 25 424, nr. 211). In die brief is uw Kamer geïnformeerd over de stappen die aan de hand van de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord GGZ worden gezet. Over het afschaffen van de eigen bijdrage en de dekking daarvoor is de Tweede Kamer reeds in de brief van 24 april 2013 geïnformeerd (Kamerstuk 25 424, nr. 205).

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2014.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer