Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 74

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2019

Op 5 november jl. werd de gewijzigde motie van de leden van Esch en Raemakers aangenomen (Kamerstuk 35 300 XVI, nr. 91) waarin zij verzoeken met een plan te komen voor het borgen van de ondersteuning voor patiënten met Q-koorts, gemeenten en zorgaanbieders na 1 mei 2021. Op verzoek van het lid van Esch reageer ik per brief hoe de motie wordt uitgevoerd en wanneer.

Ik heb besloten Q-support opdracht te geven om ook na 1 mei 2021 deze ondersteuning te blijven bieden.

In de voortgangsrapportage aan de Kamer van 12 juli jl. (Kamerstuk 25 295, nr. 71) heb ik uw Kamer gemeld dat ik met Q-support gezamenlijk zou bekijken hoe de uiteindelijke borging van de zorg voor deze specifieke doelgroep kan plaatsvinden.

Q-support stelt een Expertisecentrum Q-koorts voor waarin patiëntenzorg in samenhang wordt bezien met onderzoek en scholing. Deze zorg is integraal en bestrijkt alle leefgebieden zodat de verbinding wordt gelegd tussen het medische domein, het domein van werk en inkomen en het sociale domein. Met deze aanpak wordt gestreefd naar zorg in de breedste zin die zo effectief en efficiënt mogelijk is en daarmee de druk op de gespecialiseerde zorg vermindert. De patiëntenzorg is vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de zorgverleners.

Ik heb Q-support gevraagd dit plan verder uit te werken zodat het Expertisecentrum al vanaf midden volgend jaar in een groeimodel van start kan gaan. De komende periode wordt gebruikt om de organisatorische en inhoudelijke onderdelen verder in te richten en de financiële kaders en bestuurlijke borging uit te werken. Daarbij vraag ik ook aandacht voor de rol en betrokkenheid van gemeenten. Ik zal u het uitgewerkte plan in het tweede kwartaal van 2020 doen toekomen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins