24 095 Frequentiebeleid

Nr. 439 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2018

Hierbij informeer ik uw Kamer over het verschijnen van de Staat van de Ether, het jaarbericht 2017 van Agentschap Telecom1. Agentschap Telecom houdt toezicht op het gebruik van het frequentiespectrum en telecommunicatie en sinds 1 januari 2016 op meet- en weeginstrumenten. In dit jaarbericht beschrijft het agentschap de belangrijkste ontwikkelingen en trends die het agentschap in 2017 heeft waargenomen.

Agentschap Telecom signaleert een toenemende vraag naar telecommunicatie. Dit stelt eisen aan de beschikbaarheid en continuïteit van telecomnetwerken. Het agentschap geeft aan dat calamiteiten als stroomstoringen sporadisch voorkomen en in de gevallen dat het tot uitval van telecommunicatie leidde, het niet tot grote maatschappelijke ontwrichting heeft geleid. Wel pleit Agentschap Telecom voor meer aandacht voor dit risico en de mogelijke consequenties daarvan.

In 2017 heeft Agentschap Telecom Code Oranje voor de graafketen afgegeven omdat ondanks de ambitie van het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) om het aantal graafschades te reduceren, deze ten opzichte van voorgaande jaren licht zijn gestegen. Samen met Agentschap Telecom en de sector blijf ik werken aan het waarborgen van de continuïteit van telecommunicatienetwerken en aan het verder reduceren van het aantal graafschades.

Een nieuwe uitdaging volgens Agentschap Telecom is de veiligheid van Internet of Things (IoT)-apparatuur. Agentschap Telecom pleit dan ook voor aanvullende regelgeving, kwaliteitseisen en certificering van IoT-apparatuur. Deze notie onderschrijf ik en benoem ik ook in de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software, die ik uw Kamer april jl. heb aangeboden.2 In de Roadmap wordt invulling gegeven aan de motie van het lid Paternotte (Kamerstuk 21 501-30, nr. 422).

Agentschap Telecom houdt op grond van de eIDAS-verordening toezicht op de Nederlandse aanbieders van vertrouwensdiensten. Vertrouwensdiensten zijn zaken zoals elektronische handtekeningen, elektronische tijdstempels en certificaten voor de authenticatie van websites. Met deze vertrouwensdiensten kunnen digitale documenten, digitale informatie op het internet en digitaal berichtenverkeer worden beveiligd. Daardoor weten consumenten, bedrijven en overheden wie de afzender is van digitale documenten en informatie. Het aanbod van de verschillende vertrouwensdiensten en het aantal aanbieders is in 2017 licht gegroeid.

Met dit jaarbericht laat Agentschap Telecom naar mijn mening zien dat het samen met verschillende stakeholders werkt aan toekomstbestendige oplossingen en betrouwbare telecomvoorzieningen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

De Staat van de Ether verschijnt in digitale vorm en is te raadplegen via http://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 535

Naar boven