24 095 Frequentiebeleid

Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 januari 2012

Conform mijn toezegging en de aangenomen motie-Verhoeven/Braakhuis (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 24 095, nr. 304) bied ik u hierbij ter informatie de regeling aan tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in verschillende banden ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen. De regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant1. Hiermee krijgen de marktpartijen, waaronder ook de nieuwkomers, duidelijkheid over de voorwaarden waaronder zij mee kunnen doen aan de veiling.

Naast een aantal aanpassingen van veelal technische aard is de belangrijkste wijziging in de regeling ten opzichte van de ontwerpregeling die u per brief van 11 februari 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 24 095, nr. 269) is toegestuurd, de uitbreiding van de reservering van frequentieruimte voor nieuwkomers. Conform de wens van uw Kamer is de oorspronkelijke reservering van 2 vergunningen van 2x5 MHz in de 800 MHz band uitgebreid met een vergunning van 2x5 MHz in de 900 MHz band, waarbij een nieuwkomer niet meer dan twee van deze in totaal drie gereserveerde vergunningen mag verwerven. Ik verwijs u naar mijn brief van 6 oktober 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 24 095, nr. 290).

De start van de veiling is voorzien voor eind oktober 2012. De exacte startdatum wordt bekend gemaakt na behandeling van de aanvragen. Vanwege de aanpassingen in veilingregeling en veilingmodel, waarbij ook relevante nieuwe inzichten in onder andere vergelijkbare veilingen in het buitenland zijn meegenomen, is dit iets later geworden dan ik in mijn brief van 6 oktober 2011 nog had gemeld. Nieuwkomers hebben, zoals eerder aangekondigd, direct per 1 januari 2013 hun vergunningen in de 800 MHz band ter beschikking. Ook ander, niet in gebruik zijnd spectrum in de 2,1 GHz band en de 2,6 GHz band wordt per die datum beschikbaar.

Bestaande partijen zal voldoende tijd worden gegeven om de omslag naar de nieuwe vergunningen te kunnen maken en indien nodig zal ik maatregelen nemen om te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening wordt geborgd.

Partijen die willen deelnemen aan de veiling kunnen vanaf 16 april 2012 een aanvraag indienen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven