22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1850 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2014

Overeenkomstig de bestaande afspraken, en met verwijzing naar uw verzoek per brief van 25 april 2014, heb ik de eer u hierbij vijf fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame civiele gebruik van drones (Kamerstuk 22 112, nr. 1849)

Fiche 2: Mededeling Gezondheidssystemen

Fiche 3: Mededeling Actiekader Hyogo na 2015 (Kamerstuk 22 112, nr. 1851)

Fiche 4: Besluit Europees platform tegengaan zwartwerk (Kamerstuk 22 112, nr. 1852)

Fiche 5: Verordening conflictmineralen (Kamerstuk 22 112, nr. 1853)

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Mededeling Gezondheidssystemen

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Mededeling van de Commissie met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

Datum ontvangst Commissiedocument

4 april 2014

Nr. Commissiedocument

COM (2014) 215

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad

De thematiek wordt behandeld in de Gezondheidsraad

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2. Essentie voorstel

De meeste lidstaten hebben te maken met een vergrijzende bevolking, toename van chronische ziektes, multimorbiditeit (dwz. dat patiënten meerdere ziektes hebben) en de daaruit volgende groeiende vraag naar zorg en stijgende kosten van de gezondheidszorg in een uitdagende economische context. Deze gemeenschappelijke uitdagingen hebben de afgelopen jaren geleid tot steeds verdere Europese samenwerking op diverse facetten van het gezondheidssyteem. Deze mededeling geeft een overzicht van welke initiatieven er de afgelopen jaren zijn genomen, voortbouwend op de Raadsconclusies betreffende de gemeenschappelijke waarden en beginselen van de gezondheidsstelsels uit 2006 en op het door de Raad in 2011 overeengekomen reflectieproces inzake moderne responsieve en houdbare gezondheidssystemen.

Het gaat om lopende activiteiten van de lidstaten, deels gefaciliteerd door de Commissie, op het gebied van:

  • Geïntegreerde zorg (samenwerking tussen verschillende niveaus van zorg en tussen gezondheidszorg en sociale zorg)

  • Patientveiligheid

  • Prestatiebeoordeling van gezondheidsstelsels

  • Kosten-effectief gebruik van geneesmiddelen

  • Zorgprofessionals (duurzame oplossingen personeelsplanning in zorg op lange termijn)

  • Grensoverschrijdende patientenzorg

  • Informatiesystemen

  • Health Technology Assesments

  • eHealth

De Europese Commissie benadrukt met deze mededeling het belang van het voortzetten en uitbouwen van deze initiatieven om kwalitatieve en kosteneffectieve zorg voor de Europese burger te kunnen blijven garanderen. De Europese Commissie zal de lidstaten hierin de komende jaren blijven ondersteunen om bij te dragen aan effectieve, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssytemen in de EU.

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling, subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten?

Bevoegdheidsvaststelling

De initiatieven die in de medeling worden genoemd zijn lopende activiteiten en raken aan vele beleidsterreinen waar de Unie gedeelde en aanvullende bevoegdheden heeft, zoals de interne markt (114 VWEU) of de bevoegdheid om de lidstaten ondersteuning te bieden ten behoeve van de volksgezondheid (168 VWEU). De Commissie doet met deze mededeling geen voorstellen voor wet- en regelgeving. Indien volgend op deze mededeling alsnog voorstellen voor concrete wet- en regelgeving worden gedaan, dan zullen deze per voorstel worden beoordeeld, om de bevoegdheid vast te stellen.

Subsidiariteit en proportionaliteit

In de mededeling worden geen nieuwe activiteiten aangekondigd maar wordt het belang onderstreept van lopende initiatieven voor de Europese agenda op het gebied van gezondheidszorg. De Nederlandse grondhouding hierover is positief. Mocht de Commissie, in het kader van effectieve, toegankelijke en veerkrachtige Europese gezondheidssystemen, in een later stadium concrete acties of regelgeving voorstellen, dan zullen deze voorstellen apart op subsidiariteit en proportionaliteit worden beoordeeld. Wat het kabinet betreft kan het uitwisselen van ervaringen nuttig zijn en waar het grensoverschrijdende problematiek betreft is verdere samenwerking gewenst. Echter, het is van belang om de diversiteit van de inrichting van de zorgstelsels in de verschillende lidstaten te benadrukken. Het kabinet zal de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen en bij nieuwe voorstellen waakzaam zijn op de verdeling van de verantwoordelijkheden.

Financiële gevolgen

In de mededeling worden geen concrete nieuwe initiatieven aangekondigd. Er is, vooralsnog, dan ook geen sprake van financiële consequenties. Nederland is van mening dat eventuele EU- middelen gevonden dienen te worden binnen de in de Raad afgesproken financiële kaders van de EU-begroting 2014–2020 en dat deze moeten passen bij een prudente ontwikkeling van de jaarbegroting. Eventuele budgettaire gevolgen voor Nederland worden ingepast op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

Administratieve lasten

In de mededeling worden geen concrete nieuwe initiatieven aangekondigd. Er is, vooralsnog, dan ook geen sprake extra administratieve lasten.

4. Nederlandse positie over de mededeling

Het kabinet onderschrijft het belang van toekomstbestendige gezondheidssystemen en de gemeenschappelijke uitdagingen die de lidstaten hierin de komende jaren hebben. Het neemt de mededeling inzake effectieve, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen ter kennisgeving aan. De mededeling biedt een helder overzicht van de initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen om de duurzaamheid van de gezondheidssystemen te waarborgen en de resultaten die daarmee zijn geboekt. De meeste initiatieven sluiten goed aan op het beleid dat Nederland zelf voert. Nederland hecht bijvoorbeeld, net als de Europese Commissie, belang aan goede informatieuitwisseling in de zorg, de beschikbaarheid van voldoende adequaat opgeleide zorgprofessionals en het benutten van het potentieel dat eHealth kan hebben voor de duurzaamheid en betaalbaarheid van de zorg. Op sommige terreinen heeft Nederland de afgelopen periode zelf een proactieve bijdrage geleverd in de Europese context en heeft het een voorlopersrol op sommige specifieke terreinen. Zo is Nederland voorzitter geweest van de werkgroep kosteneffectief gebruik van geneesmiddelen in het EU-reflectieproces en is het binnen de Unie een van de voorlopers op het gebied van taakherschikking tussen verschillende niveaus van zorgverleners.

Wat het kabinet betreft kan het uitwisselen van ervaringen winst opleveren voor alle lidstaten en waar het grensoverschrijdende problematiek betreft is verdere samenwerking, mogelijk ondersteund door de Europese Commissie, gewenst. Echter, het is van belang om de diversiteit van de inrichting van de zorgstelsels in de verschillende lidstaten te benadrukken. Het kabinet zal de ontwikkelingen op dit gebied met belangstelling blijven volgen, ondersteunen waar mogelijk maar bij nieuwe voorstellen ook waakzaam zijn op de verdeling van de verantwoordelijkheden hierbij.

Naar boven