22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1684 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2013

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij zes fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (Kamerstuk 22 112, nr. 1681)

Fiche 2: Mededeling verbetering bestuur van OLAF (Kamerstuk 22 112, nr. 1682)

Fiche 3: Verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (Kamerstuk 22 112, nr. 1683)

Fiche 4: Stroomlijning richtlijn drukapparatuur

Fiche 5: Mededeling en verordening emissies maritiem vervoer (Kamerstuk 22 112, nr. 1685)

Fiche 6: Verordening einde-afval-criteria teruggewonnen papier (Kamerstuk 22 112, nr. 1686)

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Stroomlijning Richtlijn drukapparatuur

1. Algemene gegevens

Titel voorstel:

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur1 (Herschikking).

Datum ontvangst Commissiedocument:

28 juni 2013

Nr. Commissiedocument:

COM(2013) 471

Behandelingstraject Raad:

Raad voor Concurrentievermogen

Eerstverantwoordelijk ministerie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

 • a) Rechtsbasis: artikel 114 VWEU.

 • b) Stemwijze Raad en rol Europees Parlement: Gewone wetgevingsprocedure: gekwalificeerde meerderheid in de Raad en medebeslissingsrecht Europees Parlement.

 • c) Delegatie en/of comitologie: De bepalingen in de richtlijnen zijn aangepast aan de nieuwe voorschriften voor gedelegeerde handelingen in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan de nieuwe bepalingen inzake uitvoeringsmaatregelen in Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

  In de richtlijn is de onderzoekprocedure van toepassing verklaard wanneer de Europese materiaalgoedkeuring wordt betwist indien die niet geheel voldoet aan de essentiële veiligheidseisen zoals beschreven in bijlage I. De raadplegingprocedure wordt van toepassing verklaard wanneer de bekwaamheid van een aangemelde instantie, erkende onafhankelijke instelling of keuringsdienst van gebruikers wordt betwist.

  Ten aanzien van wijzigingen met betrekking tot het herindelen van drukapparatuur is gekozen voor een gedelegeerde handeling met een onbeperkte geldigheidsduur.

2. Samenvatting BNC-fiche

Het voorstel herschikt de Europese richtlijn drukapparatuur 97/23/EG in overeenstemming met de referentiebepalingen uit besluit 768/2008/EG, met de verordening (EG) 1272/2008 en met de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon. Deze herschikking houdt in:

 • het op één lijn brengen van de definities, traceerbaarheidseisen, verplichtingen van marktdeelnemers, criteria en procedures voor de selectie van conformiteitbeoordelingsinstanties en conformiteitbeoordelingsprocedures;

 • het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen van de wijzigingen van het indelingssysteem van de stoffen op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor de indeling van de drukapparatuur zelf;

 • het aanpassen van de richtlijn aan de bepalingen van delegatie en uitvoeringshandelingen.

Nederland kan zich vinden in de gekozen rechtsbasis en beoordeelt de subsidiariteit en proportionaliteit als positief.

Het functioneren van de interne markt voor goederen wordt met dit voorstel versterkt, doordat er een gelijk speelveld ontstaat in de markt. Het voorstel zorgt namelijk voor meer gelijkwaardig toezicht op producten en op de keuringsinstanties. Ook zorgt het voor consistentie in de productrichtlijnen, wat nodig is, omdat vaak meerdere richtlijnen op één product van toepassing zijn. Uit de impact assessment blijkt dat het bedrijfsleven door de stroomlijning van de regelgeving een vereenvoudigingeffect verwacht. Het kabinet verwacht dit ook. De voorstellen maken daarnaast een efficiënter markttoezicht mogelijk. Nederland steunt daarom de aanpak voor een snelle stroomlijning van de richtlijn drukapparatuur.

3. Samenvatting voorstel

Het voorstel brengt volgens de methode van herschikking de Europese richtlijn drukapparatuur in overeenstemming met besluit 768/2008/EG, met de verordening (EG) 1272/2008 en met de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon. Dit betekent dat er sprake is van het stroomlijnen van de procedures in de richtlijn. Aan de specifieke inhoudelijke producteisen wordt niets gewijzigd.

Het beleid voor Europese productregelgeving is in 2008 vastgelegd in het nieuw wetgevingskader (NWK). Dit kader bestond uit ondermeer verordening (EG) 765/2008 met eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en uit besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten. De stroomlijning aan het NWK omvat horizontale definities, stelt gelijke verplichtingen aan marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs) en voor traceerbaarheidseisen, harmoniseert conformiteitbeoordelingsprocedures, scherpt de criteria voor aangemelde instanties aan, geeft eisen voor de aanmeldingsprocedure, stelt eisen aan de aanmeldende autoriteiten. De bepalingen voor markttoezicht uit besluit 768/2008/EG, zoals eenduidige regels voor de vrijwaringprocedure zijn niet opgenomen in het voorstel. De reden hiervoor is dat er tevens een nieuwe horizontale verordening voor markttoezicht op producten in procedure is (Kamerstuk 22 112, nr. 1590). Deze verordening bevat de markttoezicht bepalingen uit besluit 768/2008/EG. In het voorstel is door middel van een verwijzing duidelijk gemaakt dat de nieuwe verordening markttoezicht op producten ook van toepassing zal zijn op de nieuwe herschikte richtlijn drukapparatuur.

Verder worden de gevolgen van de wijzigingen van het indelingssysteem van de stoffen op grond van verordening (EG) 1272/2008 voor de indeling van de drukapparatuur zelf zo veel mogelijk beperkt. Als gevolg van de verordening (EG) 1272/2008 wordt per 1 juni 2015 de Richtlijn 67/548/EEG ingetrokken waar de richtlijn drukapparatuur naar verwijst.

Voorts wordt de richtlijn aangepast aan de terminologie en bepalingen van het Verdrag van Lissabon. De bestaande comitéprocedures worden aangepast aan de nieuwe comitéprocedures en waar nodig worden gedelegeerde handelingen toegepast.

Aan de specifieke inhoudelijke producteisen wordt niets gewijzigd.

Impact assessment

De impact assessment gaat in op de verschillende opties die er zijn om drie problemen op te lossen. Het eerste probleem is dat producten soms niet aan de gestelde eisen voldoen en het tweede probleem is de ongelijkwaardigheid in kwaliteit van dienstverlening van aangewezen (keurings)instanties. Deze problemen leiden tot verstoring van concurrentieverhoudingen en mogelijk tot gevaarlijke producten. Om dit tegen te gaan moet het toezicht op de producten en het toezicht op de aangewezen instanties in alle lidstaten gelijkwaardig zijn. Het derde probleem wordt veroorzaakt door de inconsistentie in de productrichtlijnen, terwijl vaak meerdere richtlijnen op één product van toepassing zijn. De Commissie kiest voor de optie om via wetgeving de richtlijnen op één lijn te brengen vanwege de doeltreffendheid, doelmatigheid en samenhang die dat met zich brengt. De andere opties, geen beleidswijziging of de inzet van niet-wetgevende maatregelen, zullen niet doeltreffend zijn.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: De Commissie baseert haar voorstel op artikel 114 VWEU. Er is sprake van een gedeelde bevoegdheid. Nederland kan zich hierin vinden.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

  Subsidiariteit:

  Het Nederlandse oordeel ten aanzien van subsidiariteit is positief.

  Het probleem van inconsistenties tussen de richtlijnen kan alleen door de EU-wetgever worden opgelost. Ook de problemen die worden veroorzaakt door ongelijke uitvoering van de richtlijnen en het bijbehorende toezicht door de lidstaten kunnen alleen met een gecoördineerd optreden op EU-niveau worden aangepakt zoals vastgelegd in besluit 768/2008/EG. Het voorstel is in lijn met wat in 2008 aan noodzakelijke maatregelen is overeengekomen tussen de Raad en het Europees Parlement over het nieuw wetgevingskader.

  Proportionaliteit:

  Het proportionaliteitsoordeel is ook positief. De voorgestelde aanpak (gelijktrekken definities en wijze van toezicht op producten en keuringsinstanties) gaat niet verder dan nodig is om het doel (harmonisatie van het op de markt aanbieden van drukapparatuur) te bereiken.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde handelingen en/of uitvoeringshandelingen:

  Nederland kan instemmen met de voorstellen op het gebied van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Deze dragen bij aan het verbeteren van het functioneren van de interne markt. Wel stelt Nederland voor om de termijn voor het uitoefenen van de bevoegdheidsdelegatie te beperken tot 5 jaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop de delegatiebevoegdheid is vormgegeven in een aantal richtlijnen voor producten die deel uitmaken van het stroomlijningpakket (Kamerstuk 22 112, nr. 1304) die momenteel in een vergevorderd stadium zijn in de procedure van stroomlijning met besluit 768/2008/EG en het Verdrag van Lissabon.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting

  Geen

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

  Geen. Er is geen sprake van nieuw beleid. De aanmeldende autoriteiten voldoen reeds aan de voorgestelde eisen.

  Eventuele budgettaire gevolgen voor de rijksbegroting worden ingepast op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

  Voor de burger is geen sprake van financiële gevolgen. Voor het bedrijfsleven zijn positieve financiële consequenties te verwachten als gevolg van een gelijk speelveld en een vereenvoudigingeffect door de stroomlijning van de wetgeving.

  Mogelijk zijn ook minimale kosten voor het bedrijfsleven te verwachten, aangezien de richtlijn de verplichtingen van de fabrikanten, importeur en distributeur meer expliciteert. Zo moeten de fabrikant en importeur hun naam en contactadres op het product, of wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het product gevoegd document vermelden. Zowel de fabrikant, importeur als distributeur moet zorgen dat de producten traceerbaar zijn en informatie leveren als een toezichthouder daarom vraagt. Deze verplichtingen zijn niet gekwantificeerd omdat ze voor het overgrote deel al gelden.

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger

  Administratieve lasten voor Rijksoverheid en decentrale overheden

  De gevolgen voor administratieve lasten voor de rijksoverheid en decentrale overheden zullen naar verwachting nihil zijn. Er geldt een informatieverplichting voor aangemelde instanties die hebben gevraagd om een wettelijke taak. Het gaat om het geven van informatie over de uitgifte en intrekking van certificaten en om verzoeken van toezichthouders.

  Administratieve lasten voor bedrijfsleven en burger.

  Voor de burger is geen sprake van administratieve lasten. Zowel de fabrikant, importeur als distributeur moet informatie leveren als een toezichthouder daarom vraagt. Deze lasten zijn niet gekwantificeerd omdat zij al gelden.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo)

  Het voorstel vergt mogelijk aanpassing van de Warenwet, het Warenwetbesluit drukapparatuur en de Warenwetregeling drukapparatuur, al dan niet inclusief bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Dit leidt niet tot wijziging van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken voor de rijksoverheid en decentrale overheden. Toepassing van de lex silencio positivo zou strijdig zijn met de uitvoering van deze richtlijnen en is daarom ook nu al niet mogelijk.

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

  De gebruikelijke implementatietermijn is twee jaar. Het voorstel gaat er echter vanuit dat de richtlijn per 1 maart 2015 is omgezet en per 1 juni 2015 van kracht is.

  Deze afwijkende periode volgt uit de verwijzing van de Richtlijn drukapparatuur naar de richtlijn 67/548/EEG, die bij verordening (EG) 1272/2008 per 1 juni 2015 wordt ingetrokken.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

  Het voorstel bevat geen evaluatie- of horizonbepaling. De huidige richtlijn bevat dat ook niet. Nederland kan zich hierin vinden omdat de essentiële eisen aan de producten bestendig zijn.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid

  Er ontstaan geen wijzigingen in de taakuitvoering van de inspectiediensten. De volgende diensten houden het toezicht op het voldoen van producten aan de eisen in de richtlijn: Inspectie SZW en voor zover het drukapparatuur betreft die zijn toepassing vindt in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone het Staatstoezicht op de Mijnen.

 • b) Handhaafbaarheid

  De handhaafbaarheid verbetert doordat de verplichtingen aan marktdeelnemers en de traceerbaarheidseisen van producten eenduidig worden. Verder zijn er geen relevante wijzigingen.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Doordat de producenten in derde landen voortaan aan eenduidige procedures en administratieve vereisten moeten voldoen, draagt het voorstel door deze stroomlijning bij aan betere markttoegang voor ontwikkelingslanden.

9. Nederlandse positie

Nederland is voorstander van deze stroomlijningsactie aan de hand van het nieuw wetgevingskader. Deze actie zorgt voor een snelle implementatie van dit kader bij de richtlijn drukapparatuur die anders nog jaren zouden wachten op stroomlijning. Nederland steunt de aanpak waarin er voor is gekozen door middel van herschikking de stroomlijning door te voeren. De eisen aan de producten uit de richtlijn blijven ongemoeid. Dit maakt een snellere aanname van dit stroomlijningvoorstel door de Raad en het Europees Parlement mogelijk.

Nederland benadrukt dat het functioneren van de interne markt voor goederen met deze stroomlijning wordt versterkt. Uit de Impact Assessment van de Commissie blijkt dat het bedrijfsleven een vereenvoudigingseffect verwacht door de stroomlijning van de regelgeving. Producenten, importeurs en distributeurs moeten voldoen aan eenduidige eisen en de traceerbaarheid van producten wordt aangescherpt. Hierdoor kan het markttoezicht efficiënter worden uitgevoerd. Er ontstaat een gelijk speelveld in de markt.

Nederland zet zich er voor in dat voor de terminologie, de vertaling naar het Nederlands en de toepassing van de comitéprocedure en gedelegeerde handelingen in dit voorstel zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de 9 Europese richtlijnen voor producten (Kamerstuk 22 112, nr. 1304) die momenteel in een ver gevorderd stadium zijn in de procedure van stroomlijning met besluit 768/2008/EG en het Verdrag van Lissabon.


X Noot
1

Deze richtlijn ziet op drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages, waarvan de maximaal toelaatbare overdruk meer dan 0,5 bar bedraagt

Naar boven