22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1400 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vier fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Verordening voor afwikkeling van effectentransacties en centrale effectenbewaarinstellingen (Kamerstuk 22 112, nr. 1397)

Fiche 2: Richtlijn bevriezing en confiscatie criminele opbrengsten (Kamerstuk 22 112, nr. 1398)

Fiche 3: Besluit en mededeling over klimaatboekhouding landgebruik en Bossen (Kamerstuk 22 112, nr. 1399)

Fiche 4: Verordening en besluit Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Besluit en Verordening Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur

1. Algemene gegevens

Titel voorstellen: Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over coördinatie van programma’s voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur.

en

Verordening van het Europees Parlement en de Raad over een programma van de Europese Unie voor energie-efficiëntie voor kantoorapparatuur, aanpassing van verordening (EC) no 106/2008 over een Gemeenschapsprogramma voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur.

Vanwege de onderlinge samenhang van deze voorstellen is gekozen voor een weergave van de Nederlandse positie terzake in één BNC-fiche.

Datum Commissiedocumenten: 15 maart 2012

Nr. Commissiedocumenten:

COM (2012) 108 (Besluit)

COM (2012) 109 (Verordening)

Prelex:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201423 (besluit)

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201424 (verordening)

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: N.v.t.

Behandelingstraject Raad: Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis

  Besluit: artikel 207, juncto artikel 218, zesde lid, onder a, sub iii, VWEU Verordening: artikel 194, eerst lid, VWEU

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

  • Verordening: gewone wetgevingsprocedure: gekwalificeerde meerderheid in de Raad en medebeslissingsrecht Europees Parlement op grond van artikel 294 VWEU

  • Besluit: gekwalificeerde meerderheid in de Raad en goedkeuringsrecht Europees Parlement op grond van artikel 207 VWEU

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

  n.v.t.

2. Samenvatting BNC-fiche

De Commissie beoogt met deze voorstellen de energie-efficiëntie van kantoorapparaten verder te verbeteren door het succesvolle programma Energystar voor labeling van kantoorapparatuur voort te zetten; Energy Star is een vrijwillig etiket waarmee de meest energie-efficiënte producten op de markt worden geïdentificeerd. Het programma is ontwikkeld door de Verenigde Staten en bestaat sinds 1992. Vanaf 2000 heeft de Europese Unie een overeenkomst met de Verenigde Staten om het energie-etiket toe te passen op kantoorartikelen (computers, beeldschermen, printers, etc.).

De overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie liep tot eind 2011 en dient verlengd te worden om in de komende jaren de energie-efficiëntie van kantoorapparaten verder te verbeteren. Daarnaast moet ook het communautair programma voor Energystar worden aangepast. Er is sprake van een gedeelde bevoegdheid. Het Nederlands oordeel over de subsidiariteits- en proportionaliteit luidt positief. Nederland is een voorstander van verlenging van de overeenkomst gezien de kosteneffectiviteit en de bewezen waarde van het instrument.

3. Samenvatting voorstel

De Commissie beoogt met deze voorstellen de energie-efficiëntie van kantoorapparaten verder te verbeteren door het succesvolle programma Energystar voor labeling van kantoorapparatuur voort te zetten, Energy Star is een vrijwillig etiket waarmee de meest energie-efficiënte producten op de markt worden geïdentificeerd. Energy Star producten moeten voldoen aan een aantal criteria, inclusief een minimum energie-efficiëntie standaard. De criteria worden zo gesteld dat hooguit 25% van de producten voldoet aan Energy Star.

Het programma is ontwikkeld door de Verenigde Staten en bestaat sinds 1992. Vanaf 2000 heeft de Europese Unie een overeenkomst met de Verenigde Staten om het energie-etiket toe te passen op kantoorartikelen (computers, beeldschermen, printers, etc.), wat bijdraagt aan een eenvoudigere onderlinge markttoegang. Een aantal andere landen hebben vergelijkbare overeenkomsten met de VS, zoals Japan, Australië en Canada.

Energy Star draagt sterk bij aan een grotere energie-efficiëntie van kantoorapparatuur. In de afgelopen drie jaar is het elektriciteitsverbruik van verkochte kantoorapparatuur in de EU met ongeveer 16% verminderd. De overeenkomst tussen de Verenigde Staten de Europese Unie liep tot eind 2011 en dient verlengd te worden om in de komende jaren de energie-efficiëntie van kantoorapparaten verder te verbeteren.

Op 12 juli 2011 heeft de Europese Raad de Europese Commissie gemachtigd te onderhandelen met de Verenigde Staten over een nieuwe overeenkomst. Op 28 november 2011 zijn de onderhandelingen afgerond. De overeenkomst dient door de Europese Raad goedgekeurd te worden. Daarnaast moet ook het communautair programma voor Energystar worden aangepast.

De belangrijkste wijziging die in de verordening is opgenomen is dat lidstaten zullen samenwerken met de Commissie op het gebied van toezicht. De Verenigde Staten wil een betere controle op Energy Star. Overeengekomen is dat in de Europese Unie het principe van zelfcertificering blijft gelden, maar dat in de verordening expliciet wordt gewezen op de samenwerking tussen lidstaten en de Commissie op het gebied van toezicht. De Commissie heeft mondeling aangegeven dat er geen wijziging in de bestaande situatie optreedt. De Commissie houdt het register van apparatuur met een Energystarlabel bij en reageert op meldingen van misbruik. De Commissie laat dan onderzoek verrichten en spreekt de deelnemer aan. Als de deelnemer niet reageert dan moet een lidstaat maatregelen nemen. Voor Nederland is in dat geval de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: nVWA) de bevoegde autoriteit.

Er is geen impact assessment door de Commissie uitgevoerd.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid:

  Verordening: er is op het gebied van energie sprake van een gedeelde bevoegdheid op basis van artikel 4, tweede lid, sub i VWEU; de Commissie baseert de bevoegdheid van de EU voor dit voorstel op artikel 194, tweede lid VWEU.

  Besluit: op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek is de Unie exclusief bevoegd op grond van artikel 3, eerste lid, sub e VWEU; de Commissie baseert de bevoegdheid van de EU voor dit voorstel op artikel 207, tweede lid, VWEU.

  Nederland kan zich hierin vinden.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel:

  Het Nederlands oordeel over de subsidiariteit is positief: vanwege een geïntegreerde markt werkt een etiketteringsysteem beter als het in de EU op uniforme wijze wordt toegepast.

  Proportionaliteit:

  Het Nederlands oordeel over de proportionaliteit is positief; er is sprake van een vrijwillige deelname aan dit energie-etiket door het bedrijfsleven. De gevolgen voor de Rijksoverheid op het gebied van toezicht zijn beperkt.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: nvt

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting:

  Wat de precieze kosten voor de Europese Commissie zijn om het toezicht op Energystar uit te voeren is onbekend. De Commissie heeft wel aangegeven dat er geen wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie verwachtbaar zijn, waaruit kan worden afgeleid dat er ook geen noemenswaardige extra fondsen nodig zullen zijn.

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden:

  geen (voortzetting bestaand programma)

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger:

  Strikt genomen geen, want het bedrijfsleven doet op basis van vrijwilligheid mee.

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger:

  De nVWA houdt al toezicht op Energystar, daar verandert niets aan. Wel zal naar aanleiding van deze verordening en dit besluit de samenwerking met de Commissie worden versterkt. Naar verwachting zal dit leiden tot beperkte inspanning van de nVWA als toezichthouder. Dit zal nader worden onderzocht.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo):

  Kleine aanpassing nodig van het Besluit Energy star etiketteringsprogramma (opnieuw kloppend maken van verwijzingen).

 • b) Voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid:

  Het besluit en de verordening treden twintig dagen na publicatie in het publicatieblad in werking: haalbaar.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling:

  In het besluit COM (2012) 108 is opgenomen dat de overeenkomst met de VS verlengd moet worden na vijf jaar. Voordien vindt evaluatie door Commissie plaats.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: geen

 • b) Handhaafbaarheid: geen

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden:

geen

9. Nederlandse positie

Nederland is voorstander van het voortzetten van het Energy Star programma. Het programma is kosteneffectief. Bij het stellen van energie-efficiëntie eisen en het informeren van consumenten over de efficiëntie van producten heeft handelen op EU niveau grote meerwaarde. Vanwege de geïntegreerde Europese markt is het niet efficiënt maatregelen per lidstaat vast te stellen. Wel dienen de gevolgen voor de lidstaten op het gebied van (betere) controle onderzocht te worden.

Nederland blijft conform de motie van de leden Jansen en van Veldhoven1 inzetten op versnelde implementatie van Ecodesign verordeningen en andere Europese regelgeving voor efficiëntere apparaten en voertuigen.


X Noot
1

Kamerstukken II 2010/11, 32 626, nr. 7.

Naar boven