32 626 Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 15 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Unie een nieuwe Energie Efficiency Richtlijn (nEER) in voorbereiding heeft waarin de lidstaten naast een overall-doelstelling ook gedetailleerde middelenvoorschriften opgelegd krijgen;

overwegende, dat de realisatie van de Europese overall-doelstelling van 20% efficiencyverbetering en het nationale deel van de 20% emissiereductie in hoge mate afhankelijk is van tijdige en ambitieuze Europese efficiency-eisen voor consumententoestellen, professionele apparaten/installaties en voertuigen die als brandstof gas of olieproducten gebruiken;

verzoekt de regering om versnelde implementatie van EcoDesign-verordeningen en andere Europese regelgeving voor efficiëntere apparaten en voertuigen als een van de Nederlandse voorwaarden in te brengen bij de onderhandelingen over de nEER,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Van Veldhoven

Naar boven