22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1328 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 15 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 01: Verordening betreffende een monitoring en rapportage systeem broeikasgassen en overige klimaatrelevante informatie (Kamerstuk 22 112, nr. 1317)

Fiche 02: Richtlijn alternatieve beslechting consumentengeschillen (Kamerstuk 22 112, nr. 1318)

Fiche 03: Verordening online beslechting consumentengeschillen (Kamerstuk 22 112, nr. 1319)

Fiche 04: Verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1320)

Fiche 05: Verordening inzake de implementatie en exploitatie Europese satelliet navigatie systemen (Kamerstuk 22 112, nr. 1321)

Fiche 06: Verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met besluit over de Strategische Innovatie Agenda van het EIT (Kamerstuk 22 112, nr. 1322)

Fiche 07: Verordening inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking richtlijn 96/67/EG (Kamerstuk 22 112, nr. 1323)

Fiche 08: Verordening betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1324)

Fiche 09: Verordening geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op civiele luchthavens in de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1325)

Fiche 10: Verordening programma concurrentievermogen (MKB’s) COSME 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1326)

Fiche 11: Mededeling over de toekomst van de BTW (Kamerstuk 22 112, nr. 1327)

Fiche 12: Verordening wijzigingen Informatienet Landbouwbedrijfboekhoudingen (ILB)

Fiche 13: Verordening betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen (Kamerstuk 22 112, nr. 1329)

Fiche 14: Europa in de wereld: verordeningen voor de instrumenten van extern beleid 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1330)

Fiche 15: Verordening Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR) (Kamerstuk 22 112, nr. 1331)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Verordening wijzigingen Informatienet Landbouwbedrijfboekhoudingen (ILB)

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap

Datum Commissiedocument: 7 december 2011

Nr. Commissiedocument : COM(2011) 855

Prelex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0855:FIN:NL:PDF

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: n.v.t.

Behandelingstraject Raad: Landbouw- en Visserijraad

Eerstverantwoordelijk ministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

a) Rechtsbasis

Artikel 43, lid 2 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie

b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement

Gewone wetgevingsprocedure: gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming in de Raad en medebeslissingrecht van het Europees Parlement.

c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Bij het voorstel worden gedelegeerde handelingen voorgesteld in:

 • artikel 1, lid 3 (vaststellen landbouwinkomens en publiek toegankelijk maken);

 • artikel 3 (lijst van streken per lidstaat opstellen);

 • artikel 5, lid 4 (drempelwaarde economische omvang en aantal bedrijven met boekhouding per streek bepalen);

 • artikel 5 bis, lid 2 (verdere inhoud van plan voor selectie van bedrijven vaststellen);

 • artikel 6, lid 5 (nadere regels inzake activiteiten van Nationale Comités vaststellen);

 • artikel 7, lid 2 (nadere regels inzake taken van verbindingsorgaan vast stellen);

 • artikel 8, lid 3 (regels, vorm, definities en instructies inzake de soort van een bedrijfsformulier met betrekking tot de boekhoudkundige gegevens vaststellen).

Uitvoeringshandelingen voor:

 • artikel 19, lid 3 (vaststelling forfaitaire vergoeding).

2. Samenvatting BNC-fiche

– Korte inhoud voorstel

Het voorstel van de verordening stelt voor om het informatienet inzake landbouwbedrijfboekhoudingen (ILB), welke sinds 1965 bestaat, te vereenvoudigen. Zo hoeven verslagen met betrekking tot het vaststellen van de prijzen van de landbouwproducten niet meer jaarlijks ingediend te worden bij het Europees Parlement en de Raad. Dergelijke informatie dient vlot toegankelijk en voor een breed publiek beschikbaar te zijn, door dit bekend te maken op een openbare website.

– Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

De bevoegdheid voor het landbouwbeleid wordt gedeeld uitgeoefend door de EU en de lidstaten. De subsidiariteit en proportionaliteit wordt positief beoordeeld.

– Implicaties/risico’s/kansen

Het is onduidelijk wat de impact is van de «gedelegeerde handelingen». Zo wordt de lijst van streken (gebieden in de verschillende lidstaten) geschrapt en zal de Commissie gemachtigd worden een nieuwe lijst van streken door middel van gedelegeerde handelingen vast te stellen. In de huidige situatie wordt Nederland als een gebied gezien. Het is wenselijk dat in een nieuwe lijst van streken dat ook het geval zal zijn. Daarnaast zou de Commissie via gedelegeerde handelingen de grootteklassen (omvang landbouwbedrijven in Standaard Opbrengst (SO)) aan kunnen passen. Zo is de omvang van landbouwbedrijven tussen bijvoorbeeld Roemenië en Nederland heel verschillend. Nederland wil haar huidige classificatie handhaven.

– Nederlandse positie en eventuele acties

Nederland verwelkomt de verordening en steunt het voorstel van de Commissie. Nederland is op het gebied van landbouweconomische dataverzameling een voorloper binnen de EU. Deze wijzigingen zijn volgend op de koers die Nederland reeds heeft ingezet.

Actiepunt is om in kaart te brengen wat het effect van de «gedelegeerde handelingen» zijn.

3. Samenvatting voorstel

– Inhoud voorstel

Het voorstel is tweeledig:

 • Specificatie van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Commissie in Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad en vaststelling van de desbetreffende procedure voor deze handelingen.

 • Met het oog op vereenvoudiging en in het licht van de ervaring die is opgedaan bij de toepassing van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad wordt daarnaast voorgesteld de volgende bepalingen van die verordening te wijzigen of te schrappen:

  • De op het ILB gebaseerde verslagen worden niet langer bij het Europees Parlement en de Raad ingediend met het oog op de jaarlijkse vaststelling van de prijzen van landbouwproducten;

  • Lidstaten hoeven geen lijst van bureaus voor bedrijfsboekhouding te verstrekken waaruit een selectie gemaakt kan worden voor de deelnemende bedrijven;

  • De enquêtes voor inkomens van landbouwbedrijven en bedrijfseconomische analyse van bedrijven worden geïntegreerd.

– Impact assessment Commissie

Het was niet nodig belanghebbende partijen te raadplegen, externe deskundigheid in te winnen en aan te wenden of een effectbeoordeling te houden, omdat het voorstel om Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad aan het Verdrag van Lissabon aan te passen een interinstitutionele aangelegenheid is die voor alle verordeningen van de Raad van belang zal zijn. Bovendien zijn de wijzigingen om Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad te vereenvoudigen en aan te passen in het licht van de ervaring die is opgedaan bij de toepassing ervan, beperkt.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid

Het voorstel is gebaseerd op artikel 43, lid 2 VWEU. Er is sprake van gedeelde bevoegdheid (landbouw). Nederland kan zich vinden in de keuze van de rechtsgrondslag.

b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

De bevoegdheid voor het landbouwbeleid wordt gedeeld uitgeoefend door de EU en de lidstaten. Dit houdt concreet in dat de lidstaten zelf daarvoor bevoegd blijven zolang de EU geen wetgeving ter zake uitvaardigt. Het informatienet inzake ILB bestaat sinds 1965 en het is gerechtvaardigd de bestaande regels te vereenvoudigen om deze aan te passen in het licht van de ervaring die is opgedaan bij de toepassing van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad.

Dit beleidsonderwerp hoort inderdaad op Europees niveau thuis. Alleen op EU niveau kan er immers een vergelijking gemaakt worden tussen de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de landbouwbedrijven binnen de EU. De voorgestelde vorm en inhoud van dit Europese optreden staan dan ook in verhouding tot het nagestreefde doel. Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel zijn positief.

c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Nederland is het eens met de gedelegeerde handelingen.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

De voorgestelde maatregel brengt geen extra uitgaven voor de EU mee.

b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

Geen.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

Geen.

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger

Geen.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo)

Geen.

b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

De voorgestelde datum van inwerkingtreding is bepaald op de derde dag na de bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

n.v.t.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

a) Uitvoerbaarheid

De voorgestelde vereenvoudiging is goed uitvoerbaar aangezien deze al overeenkomt met de huidige Nederlandse werkwijze.

b) Handhaafbaarheid

n.v.t.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen

9. Nederlandse positie

Voor bijna alle EU landen geldt dat de werkwijze al tientallen jaren anders is dan in de wetgeving staat. De Commissie heeft wijzigingen in de wetgeving steeds uitgesteld. Vijf jaar geleden is er een audit geweest waarbij deze punten aan de orde kwamen en bijna alle lidstaten werd verweten dat ze zich niet aan deze procedures hielden. Nederland vindt het goed dat de Commissie met wijzigingen in de wettekst komt. De voorgestelde wijzigingen zijn in de praktijk allemaal, in Nederland, al lang doorgevoerd. Nederland hoeft door deze voorstellen niks anders te doen.

Nederland is op het gebied van landbouweconomische dataverzameling, via het Landbouw Economisch Instituut, een voorloper binnen de EU. Dit voorstel van de Commissie ligt op de koers die Nederland reeds heeft ingezet.

Naar boven