22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1205 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2011

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 11 fiches aan te bieden dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

 • Fiche 1: mededeling over de EU en haar aangrenzende regio’s: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied van vervoer (Kamerstuk 22 112, nr. 1202)

 • Fiche 2: richtlijn radioactieve stoffen in water (Kamerstuk 22 112, nr. 1203)

 • Fiche 3: richtlijn roaming regulering (Kamerstuk 22 112, nr. 1204)

 • Fiche 4: verordening tariefcontingent invoer rundvlees

 • Fiche 5: mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorisme-financiering (Kamerstuk 22 112, nr. 1206)

 • Fiche 6: richtlijn bescherming werknemers tegen risico’s van elektromagnetische velden (Kamerstuk 22 112, nr. 1207)

 • Fiche 7: wijziging Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (Kamerstuk 22 112, nr. 1208)

 • Fiche 8: aanbeveling inzake elementaire betaalrekening (Kamerstuk 22 112, nr. 1209)

 • Fiche 9: richtlijn Omnibus II: bevoegdheden Europese autoriteit (Kamerstuk 22 112, nr. 1210)

 • Fiche 10: richtlijn gebruikswijzen verweesde werken (rectificatie) (Kamerstuk 22 112, nr. 1211)

 • Fiche 11: richtlijn vaststelling normen opvang asielzoekers (rectificatie) (Kamerstuk 22 112, nr. 1212)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche: verordening tariefcontingent invoer rundvlees1

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

Datum Commissiedocument: 24 juni 2011

Nr. Commissiedocument: COM(2011) 384 definitief

Prelex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0384:EN:HTML

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad: Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Handel

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis

  Artikel 207 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement

  Gekwalificeerde meerderheid, medebeslissing Europees Parlement.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

  Niet van toepassing

2. Samenvatting BNC-fiche

– Korte inhoud voorstel

Het voorstel voor de verordening ziet op de verhoging, als autonome maatregel, van een (jaarlijks) unitair tariefcontingent van 20 000 ton vers, gekoeld of bevroren hormoonvrij rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef), met 1500 ton (eerste fase) en 1700 ton extra (tweede fase). Deze verordening vormt een aanvulling op een in 2009 bereikt akkoord tussen de EU, de VS en Canada naar aanleiding van een langdurig handelsconflict betreffende de invoer van met behulp van hormonen geproduceerd rundvlees. De tweede fase zal aanvangen op 1 augustus 2012.

– Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

Gemeenschappelijke handelspolitiek is een exclusieve EU-bevoegdheid, hetgeen betekent dat de lidstaten op dit terrein niet mogen optreden. Subsidiariteit is derhalve niet van toepassing. De proportionaliteit wordt positief beoordeeld.

– Risico’s/implicaties/kansen

Canada zal als gevolg van de verhoging van het tariefcontingent alle in het kader van dit conflict opgelegde sancties opheffen. Dit zal een verbetering van de wederzijdse handelsrelatie tot gevolg hebben.

– Nederlandse positie en eventuele acties

Nederland verwelkomt de verordening en kan instemmen met de inhoud. Door het bereikte compromis, kan een langlopend handelsgeschil worden opgelost.

3. Samenvatting voorstel

– Inhoud voorstel

De Verordening betreft het resultaat van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en Canada over een tariefcontingent (TRQ) rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef). De Commissie heeft hiermee de Canadese represaille/maatregel in verband met het door de WTO veroordeelde Europese invoerverbod van met behulp van hormonen geproduceerd rundvlees voorkomen/beperkt.

Canada en de VS zijn van oordeel dat de Europese Unie een WTO uitspraak op het terrein van hormonen in vlees niet heeft nageleefd en ten onrechte een invoerverbod hanteert voor een aantal Canadese vleesproducten, die met behulp van hormonen zijn geproduceerd. Beide landen hebben dan ook maatregelen getroffen.

Nadat de EU en de VS al in 2009 een oplossing hebben gevonden in de vorm van het openstellen van een contingent rundvlees van hoge kwaliteit, hebben nu ook Canada en de EU een beginselakkoord bereikt. Op 17 maart 2011 ondertekende de Commissie een memorandum van overeenstemming tussen de regering van Canada en de Europese Commissie inzake de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door Canada op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast. Dit memorandum van overeenstemming heeft tot gevolg dat alle door Canada toegepaste sancties worden opgeheven en bepaalt dat het autonome tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit voor de Unie met 1500 ton (eerste fase) en 1700 ton extra (tweede fase) wordt verhoogd.

Met de totstandbrenging van onderhavige verordening zal aan de overeengekomen deadline voor de inwerkingtreding van het tariefcontingent beantwoord worden.

– Impact assessment Commissie

De Commissie heeft in dit geval geen impact-assessment opgesteld.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid

Onderhavig voorstel voor een verordening is gebaseerd op artikel 207 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (gemeenschappelijke handelspolitiek). Dit is een exclusieve EU-bevoegdheid. Nederland kan zich vinden in deze rechtsbasis.

b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

Subsidiariteit: n.v.t.

Proportionaliteit: positief

Aangezien het hier een exclusieve bevoegdheid van de EU betreft, behoeft de subsidiariteit van het voorstel niet beoordeeld te worden.

Het proportionaliteitsoordeel is positief. Een regeling waarbij de EU een aanvullend autonoom tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit op basis van de meestbegunstigingsclausule opent, is geschikt om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Een verordening is in deze noodzakelijk om rechtstreekse toepasselijkheid in elke lidstaat te verzekeren.

c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Niet van toepassing.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger

Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo)

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

Het voorstel heeft geen juridische consequenties.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid

 • b) Handhaafbaarheid

Zowel ten aanzien van de uitvoerbaarheid als handhaafbaarheid worden voor dit voorstel geen problemen voorzien.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

De implicaties van dit voorstel voor ontwikkelingslanden zijn zeer beperkt, omdat het weliswaar een overeenkomst tussen de EU en Canada betreft, maar het resultaat is een erga omnes contingent, dat openstaat voor iedereen.

9. Nederlandse positie

Nederland verwelkomt de verordening en kan instemmen met de inhoud. Door het door de Commissie met Canada bereikte compromis, kan een langlopend handelsgeschil worden opgelost.


X Noot
1

Bij voorstellen voor tariefcontingenten wordt in de regel geen BNC-fiche geschreven. Bij onderhavig voorstel is hier bij uitzondering wel voor gekozen, omdat hiermee mogelijk een langlopend handelsconflict wordt opgelost.

Naar boven