Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122112 nr. 1203

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1203 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2011

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 11 fiches aan te bieden dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

 • Fiche 1: mededeling over de EU en haar aangrenzende regio’s: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied van vervoer (Kamerstuk 22 112, nr. 1202)

 • Fiche 2: richtlijn radioactieve stoffen in water

 • Fiche 3: richtlijn roaming regulering (Kamerstuk 22 112, nr. 1204)

 • Fiche 4: verordening tariefcontingent invoer rundvlees (Kamerstuk 22 112, nr. 1205)

 • Fiche 5: mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorisme-financiering (Kamerstuk 22 112, nr. 1206)

 • Fiche 6: richtlijn bescherming werknemers tegen risico’s van elektromagnetische velden (Kamerstuk 22 112, nr. 1207)

 • Fiche 7: wijziging Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (Kamerstuk 22 112, nr. 1208)

 • Fiche 8: aanbeveling inzake elementaire betaalrekening (Kamerstuk 22 112, nr. 1209)

 • Fiche 9: richtlijn Omnibus II: bevoegdheden Europese autoriteit (Kamerstuk 22 112, nr. 1210)

 • Fiche 10: richtlijn gebruikswijzen verweesde werken (rectificatie) (Kamerstuk 22 112, nr. 1211)

 • Fiche 11: richtlijn vaststelling normen opvang asielzoekers (rectificatie) (Kamerstuk 22 112, nr. 1212)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche : richtlijn radioactieve stoffen in water

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water

Datum Commissiedocument: 27 juni 2011

Nr. Commissiedocument: COM(2011) 385 definitief

Prelex: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=200622

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad: Kader is Euratom, behandeling in Raad Algemene Zaken. Datum nader vast te stellen.

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in nauwe samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), en met name de artikelen 31 en 32 daarvan.

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement: Gekwalificeerde meerderheid in de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Er wordt geen comitologieprocedure voorgesteld.

2. Samenvatting BNC-fiche

 • Korte inhoud voorstel

De richtlijn legt voorschriften vast voor de bescherming van de volksgezondheid wat betreft radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. Ook worden parameterwaarden, frequenties en meetmethoden voor het toezicht op radioactieve stoffen vastgesteld.

Inhoudelijk leidt het voorstel niet tot opmerkingen. Wel is het de vraag waarom een aparte richtlijn moet worden opgesteld en niet de bestaande drinkwaterrichtlijn kan worden aangepast.

 • Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

De Commissie baseert de bevoegdheid op artikelen 31 en 32 van het Euratom verdrag. Omdat het een exclusieve bevoegdheid van Euratom betreft, is het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing.

proportionaliteitsoordeel: Inhoudelijk positief.

Nederland stelt wel de vraag of een aparte richtlijn het meest aangewezen is.

 • Implicaties/risico’s/kansen

Inhoudelijk zijn er geen benoembare kansen en risico’s. De richtlijn verandert niets aan de reeds bestaande praktijk in Nederland. Inhoudelijk is de richtlijn al geïmplementeerd via het Drinkwaterbesluit. Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de artikelen 4 t/m 9 zijn tussen de VROM Inspectie, het RIVM, de drinkwaterbedrijven en -laboratoria al lang afspraken gemaakt en in uitvoering.

Eventuele aanpassing van waarden die voortvloeien uit de onderhandelingen, kan tot gevolg hebben dat het Drinkwaterbesluit of de Drinkwaterregeling aangepast moet worden, maar op grond van inhoud van de tot nu toe bekende voorstellen is dat niet het geval.

 • Nederlandse positie en eventuele acties

Inhoudelijk is Nederland het eens met de voorgestelde parameterwaarden, referentiewaarden en meetmethoden. Wanneer eventuele wijzigingen worden voorgesteld in de verdere onderhandelingen, zal Nederland deze kritisch bekijken en de winst op het gebied van de stralingsbescherming afwegen tegen de administratieve lastenverzwaring.

Nederland vraagt zich af wat de reden is om de voorschriften voor radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water vast te leggen via artikel 31 van het Euratom-Verdrag in plaats van via de huidige Drinkwaterrichtlijn 98/83/EG.

3. Samenvatting voorstel

 • Inhoud voorstel

De richtlijn legt voorschriften vast voor de bescherming van de volksgezondheid wat betreft radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. Ook worden parameterwaarden, frequenties en meetmethoden voor het toezicht op radioactieve stoffen vastgesteld. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om een passend controleprogramma vast te stellen om te verzekeren, dat voor menselijke consumptie bestemd water voldoet aan de overeenkomstig de richtlijn vastgestelde parameterwaarden. Daarnaast worden de lidstaten verplicht om, wanneer het risico voor de volksgezondheid niet-verwaarloosbaar is, de consumenten daarvan in kennis te stellen.

De Commissie ziet deze richtlijn op het punt van radioactieve stoffen in drinkwater als een lex specialis ten opzichte van Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. De Commissie zal op een later tijdstip een voorstel doen om betreffende bepalingen uit de bedoelde «drinkwaterrichtlijn» in te trekken.

 • Impact assessment Commissie

Niet opgesteld

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid

Bevoegdheid: De Commissie baseert de bevoegdheid van de EU op artikelen 31 en 32 van het Euratom verdrag. Nederland acht deze rechtsgrondslag adequaat.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

Subsidiariteitsoordeel: niet van toepassing

Omdat de juridische bevoegdheden van de Gemeenschap overeenkomstig titel II, hoofdstuk III, van het Euratom-Verdrag van exclusieve aard zijn, die bevoegdheden niet zijn onderworpen aan het subsidiariteitsbeginsel.

Proportionaliteitsoordeel: positief

De Commissie is van mening dat minimale geharmoniseerde normen voor de controle van tritium en de totale indicatieve dosis aan radioactiviteit dienen te worden vastgelegd en de voorschriften van Richtlijn 98/83/EG inzake radioactiviteit moeten worden aangepast aan de recentste wetenschappelijke en technische vooruitgang. Nederland kan zich hierin vinden.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Niet van toepassing.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting: Geen

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: Het voorstel van de Commissie zelf geeft geen aanleiding tot aanpassing van regelgeving in Nederland en heeft derhalve geen financiële consequenties. Eventuele toekomstige aanpassing van waarden die voortvloeien uit de onderhandelingen, kan tot gevolg hebben dat het Drinkwaterbesluit of de Drinkwaterregeling aangepast moet worden, maar op grond van de inhoud van de tot nu toe bekende voorstellen is dat niet het geval. Eventuele gevolgen voor de rijksbegroting zullen worden ingepast op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels budgetdiscipline.

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: Geen.

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: Op basis van de bekende voorstellen hoeft de regelgeving in Nederland niet te worden aangepast en zijn er derhalve geen gevolgen voor de regeldruk

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): De lidstaten dienen de nodigewettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk één jaar na de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking te laten treden. De voorgestelde parameterwaarden, referentiewaarden en meetmethoden zijn al vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en hierover zijn afspraken gemaakt tussen de VROM-inspectie en de waterleidingbedrijven. Er zullen pas consequenties zijn voor nationale regelgeving wanneer de waarden en meetmethoden aangepast dienen te worden als gevolg van de onderhandelingen. Het betreft hier geen vergunningprocedure, waardoor geen implicaties worden voorzien voor de lex silencio positivo.

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: Zoals gezegd wordt geen noodzaak verwacht tot omzetting van de huidige nationale regelgeving.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: Geen

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: De voorstellen zijn al geïmplementeerd in het Drinkwaterbesluit, dus geen implicaties, tenzij de onderhandelingsresultaten tot wijzigingen nopen. Er kunnen mogelijk implicaties komen wanneer normen en methoden nog veranderen.

 • b) Handhaafbaarheid: Geen implicaties. Er kunnen mogelijk implicaties komen wanneer normen en methoden nog veranderen.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen

9. Nederlandse positie

Vanwege internationaal transport van bijvoorbeeld bronwater, en het feit dat veel Nederlanders jaarlijks op vakantie gaan naar of verblijven in andere Europese landen, is het van belang dat bescherming van volksgezondheid wat betreft radioactieve stoffen in water Europees wordt geregeld en niet nationaal.

Nederland is het inhoudelijk eens met de voorgestelde parameterwaarden, referentiewaarden en meetmethoden. Deze zijn al vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Wanneer tijdens de onderhandelingen voorstellen tot wijziging van de normen worden gedaan, zal Nederland deze kritisch bekijken en de winst op het gebied van de stralingsbescherming afwegen tegen de administratieve lastenverzwaring.