22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1085 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2010

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vijf fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):

 • 1. Fiche 1: verordening vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen van diepzee-vissen

 • 2. Fiche 2: mededeling belasting op de financiële sector (kamerstuk 22 112, nr. 1086)

 • 3. Fiche 3: mededeling bijdrage EU Regionaal Beleid aan de Europa 2020-strategie (kamerstuk 22 112, nr. 1087)

 • 4. Fiche 4: verordening twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (kamerstuk 22 112, nr. 1088)

 • 5. Fiche 5: mededeling Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie (kamerstuk 22 112, nr. 1089)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche: verordening vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen van diepzeevissen

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2011 en 2012, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden van diepzeevissen.

Datum Commissiedocument

6 oktober 2010

Nr. Commissiedocument

COM (2010) 545

Prelex http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=199720

Nr. impact-assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad

Behandeling in de Landbouw- en Visserijraad van 29 november 2010

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, stemwijze Raad, rol Europees Parlement en comitologie

 • a) RechtsbasisArtikel 43, lid 3 VWEU

 • b) Stemwijze Raad en rol Europees Parlement: gekwalificeerde meerderheid van de Raad, het Europees Parlement is niet betrokken

 • c) Delegatie en/of comitologie: n.v.t.

2. Samenvatting BNC-fiche

Korte inhoud voorstel

De Commissie stelt voor om de vangstmogelijkheden (TACs, Total Allowable Catches) voor de visserij door EU-schepen op diepzeevisbestanden verder te reduceren, conform de regels van de beleidsverklaring COM (2010) 241 en de tweejaarlijkse biologische adviezen van ICES1. Nederland steunt het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en Zweden voor de instelling van een aparte categorie in de beleidsverklaring van de Commissie voor kwetsbare dieren als diepzeehaaien. Voor diepzeehaaien stelt de Commissie voor om de TAC van 0 (nul) te prolongeren, alsmede de bijvangstmogelijkheden af te schaffen. Voor de Atlantische slijmkop geldt een algeheel vangstverbod en derhalve worden de in 2004 en 2005 ingestelde beschermde gebieden opgeheven. Het concept van MSY (Maximum Sustainable Yield, de maximale duurzame opbrengst) kan niet direct worden toegepast, vanwege een gebrek aan kennis over deze diepzeesoorten. Nederland staat positief tegenover het voorstel aangezien het op de middellange termijn moet leiden tot duurzame visbestanden. Nederland heeft hierin geen belangen maar vindt ten principale dat de visserijdruk op deze kwetsbare diepzeebestanden zou moeten worden verminderd.Er dienen passende afspraken met derde landen over gemaakt te worden in het Noordoost Atlantisch Visserij Comité verband (NEAFC).

3. Samenvatting voorstel

Inhoud voorstel

Eens per twee jaar besluit de Raad over de vangstmogelijkheden voor de visserij door EU-schepen op diepzeevisbestanden. Vanwege de kwetsbaarheid van deze soorten (hun langzame groei, late paairijpheid en lage reproductiesnelheid maken hen bijzonder kwetsbaar) en de onzekerheid over de toestand van de visbestanden zijn de vangstmogelijkheden sinds hun introductie in 2003 aanzienlijk verlaagd. Ook wordt deze visserij nauw gereguleerd met visvergunningen, de beperking van de visserij-inspanning, enz. De Commissie stelt voor om vangstmogelijkheden (TACs) conform de regels van de beleidsverklaring COM (2010) 241 en de biologische adviezen van ICES verder te reduceren:

 • Een reductie van 15% voor het noordelijke bestand van zwarte haarstaartvis in 2011, gevolgd door een verdere verlaging van 7,6% in 2012 (een daling van ruim 20% tussen 2010 en 2012).

 • Instellen van eenzelfde TAC in de wateren verder naar het zuiden (Golf van Biskaje en de Portugese wateren) voor zwarte haarstaartvis voor 2011 en 2012.

 • Een 6 % reductie van de TAC voor beryciden, een TAC-reductie voor grenadiervis tot 20% en handhaving van de huidige vangstmogelijkheden voor blauwe leng. De Commissie stelt voor om de TAC-gebieden te herzien om ze in lijn te brengen met de biologische adviezen.

 • Ook voor zeebrasem en gaffelkabeljauw stelt de Commissie voor om de huidige TAC voor 2010 voort te zetten in 2011 en 2012.

 • Voor diepzeehaaien stelt de Commissie voor om de TAC van 0 (nul) uit 2009 en 2010 te prolongeren, alsmede de bijvangstmogelijkheden (tot 10% van de quota uit 2009) verder af te schaffen voor 2011 en 2012 in overeenstemming met het haaienactieplan uit 2009. Aan de lijst van verboden soorten worden 4 soorten toegevoegd.

 • Voor de Atlantische slijmkop geldt een algeheel vangstverbod en derhalve worden de in 2004 en 2005 ingestelde beschermde gebieden opgeheven. Het MSY-concept kan niet direct worden toegepast vanwege gebrek aan kennis.

 • De Commissie ziet de beperking van de visserij-inspanning (aantal zeedagen) als belangrijk instrument in de gemengde visserij om bijvangsten te voorkomen. Herziening van inspanningsniveaus zal nog plaatsvinden in 2010 en worden vastgelegd in de verordening voor TACs en quota. Deze worden in december 2010 vastgesteld.

Impact assessment Commissie: n.v.t.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: Het visserijbeleid een exclusieve bevoegdheid is van de Unie (art 43 VWEU).

 • b) Functionele toets:

  • Subsidiariteit: niet van toepassing; het visserijbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Unie.

  • Proportionaliteit: positief.

  • Onderbouwing:

   Met deze maatregelen kan worden voldaan aan het doel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) om te zorgen voor een, vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt, duurzame exploitatie van de visbestanden. Daarmee wordt tevens de doelstelling van het herstel van de visbestanden gediend.

 • c) Nederlands oordeel: Nederland staat positief tegenover het voorstel aangezien het op de middellange termijn moet leiden tot duurzame visbestanden. Er dienen evenwel ook passende afspraken met derde landen over gemaakt te worden in het kader van het Noordoost-Atlantische Visserij Comité (NEAFC).

5. Implicaties financieel

 • a) Consequenties EU-begroting: geen.

 • b) Financiële, consequenties (incl. personele) voor Rijksoverheid en/of decentrale overheden: geen.

 • c) Financiële, consequenties (incl. personele) bedrijfsleven en burger: geen.

 • d) Administratieve lasten voor Rijksoverheid, decentrale overheden en/ of bedrijfsleven en burger: geen.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid: geen.

 • b) Voorgestelde datum: 1 januari 2011.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: niet van toepassing.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: niet van toepassing, Nederland vist niet op deze bestanden.

 • b) Handhaafbaarheid: niet van toepassing, zie bovenstaand.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Het voorstel voor vangstmogelijkheden in de diepzeevisserij heeft geen rechtstreekse implicaties voor ontwikkelingslanden.

9. Nederlandse positie (belangen en eerste algemene standpunt)

Nederland steunt het voorstel van de Commissie en vindt ten principale dat de visserijdruk op deze kwetsbare diepzeebestanden zou moeten worden verminderd. Voor het leeuwendeel van de bestanden is er onvoldoende kennis beschikbaar om tot goed onderbouwde adviezen te komen, wat het vaststellen van gepaste vangstniveaus niet ten goede komt. Het toepassen van het voorzorgsbeginsel en het verzamelen van gegevens door de sector in samenwerking met de wetenschap is overeenkomstig de VN-resoluties 61/105 en 64/72 voor omgekeerde bewijslast voor het vissen op diepzeebestanden. Nederland steunt het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en Zweden voor de instelling van een aparte categorie in de beleidsverklaring van de Commissie voor kwetsbare dieren als diepzeehaaien. Een verbod op aanlandingen van diepzeehaaien zal niet voorkomen dat deze soorten worden bijgevangen in de gemengde visserij. Aanvullende technische maatregelen en beperkingen in de inspanning zijn daarom nodig.


XNoot
1

ICES: International Council for the Exploration of the Sea.

Naar boven