21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 518 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2014

Bijgaand doe ik het verslag toekomen van de Telecomraad van 27 november 2014. Bij de Telecomraad was Eurocommissaris Oettinger (Digital Economy & Society) aanwezig.

De Raad heeft gesproken over de ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie en dan met name over de voorstellen van het Italiaanse voorzitterschap over roaming en netneutraliteit.

Het Italiaanse voorzitterschap heeft daarnaast de Raad geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen over de ontwerprichtlijn Netwerk- en informatiebeveiliging en de ontwerprichtlijn Toegankelijkheid overheidswebsites.

Ook heeft de Raad Raadsconclusies over internet governance aangenomen en een beleidsdebat over de Europa 2020-strategie gevoerd. Als laatste onderwerp op de agenda heeft het inkomende Letse voorzitterschap (januari t/m juni 2015) zijn werkprogramma gepresenteerd.

De eerstvolgende Telecomraad is gepland op 12 juni 2015.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Verslag Telecomraad 27 november 2014:

Voortgang ontwerprichtlijn Toegankelijkheid overheidswebsites

Het Italiaanse voorzitterschap informeerde de Raad over de voortgang van de onderhandelingen over de ontwerprichtlijn Toegankelijkheid overheidswebsites. Het voorzitterschap wees erop dat het belangrijk is dat iedereen digitaal mee kan doen en dat daarom betere toegankelijkheid van belang is. Veel lidstaten hebben al stappen gezet, maar het is belangrijk dat er een verplichtende norm komt. Nederland is kritisch over deze ontwerprichtlijn. De ontwerprichtlijn is in de Raadswerkgroep meerdere malen besproken. Zoals in de Geannoteerde Agenda opgenomen (Kamerstuk 21501–33, nr. 515) zijn er nog een aantal discussiepunten, waar nog geen overeenstemming over is. Er ligt dan ook nog geen onderhandelingsresultaat. Het Letse voorzitterschap zal verder gaan met deze ontwerprichtlijn.

Commissaris Oettinger wil vooruitgang boeken en wees ook op het belang dat alle burgers digitaal mee kunnen doen. Daarom is het volgens de Commissaris verstandig te zorgen dat voor overheidswebsites dezelfde eisen gelden. De Commissaris sprak de hoop uit dat spoedig ook met het Europees parlement gesproken kon gaan worden.

Voortgang ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie

Het Italiaanse voorzitterschap gaf een stand van zaken van de onderhandelingen over de verordening en stelde dat zij geprobeerd heeft op de onderwerpen roaming en netneutraliteit vooruitgang te boeken. Het voorzitterschap had graag tijdens deze raad besluitvorming gezien over het onderhandelingsmandaat met het Europees parlement. Commissaris Oettinger vulde aan dat de voltooiing van de digitale interne markt een prioriteit is voor de nieuwe Europese Commissie, dat het Europees parlement haar standpunt al bepaald heeft en dat er zo spoedig mogelijk een compromis moest komen. De Commissaris pleitte eveneens voor een spoedig mandaat van de Raad voor de triloog met het Europees parlement.

De overgrote meerderheid van de lidstaten vond dat er meer tijd genomen moest worden voor een zorgvuldige besluitvorming en technische uitwerking. Hierbij gaf een aantal lidstaten, Finland, Zweden, België Tsjechië en Nederland, expliciet aan dat de onderhandeling met het Europees parlement nog niet gestart kan worden. Veel lidstaten brachten ook in dat op het rapport van BEREC over roaming gewacht zou moeten worden, dat binnenkort verwacht wordt. Enkele lidstaten, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, spraken hun steun uit voor de voorstellen van het voorzitterschap en drongen aan op een spoedige start van de onderhandelingen met het Europees parlement.

Tijdens de Raad heeft Nederland ingebracht dat de Italiaanse voorstellen nog geen acceptabele basis zijn voor een onderhandelingsmandaat. Nederland heeft op het punt van roaming, net als veel andere lidstaten, aangegeven het Italiaanse voorstel niet te steunen. De wholesale roamingtarieven (die telecombedrijven elkaar rekenen als hun klanten zich over de grens begeven) zullen eerst verlaagd moeten worden, voordat het mogelijk is de roamingtoeslagen succesvol af te schaffen (het zogenaamde Roam Like at Home).

Ten aanzien van netneutraliteit onderstreepten de meeste lidstaten het belang van regels, waarbij de algemene principes die door het voorzitterschap waren geformuleerd konden rekenen op veel steun. Dit sluit aan op de wens van een meerderheid van lidstaten om weliswaar een Europese regeling voor netneutraliteit aan te nemen, maar één die minder gedetailleerd is dan door de Europese Commissie en het Europees parlement voorgesteld. Ook Nederland heeft begrip uitgesproken voor deze benadering, die de kans biedt om mee te bewegen met toekomstige technologische ontwikkelingen.

Nederland heeft wel aangegeven dat aan deze algemene principes over netneutraliteit een verbod op prijsdiscriminatie moet worden toegevoegd (conform de Nederlandse wetgeving) om netneutraliteit zo daadwerkelijk te garanderen. Nederland kreeg steun van zeven (veelal kleinere) lidstaten (Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Polen, Slovenië en Slowakije) om dit onderwerp mee te nemen in het vervolg van de discussie.

Het voorzitterschap concludeerde dat de Raad nog niet klaar is om te komen tot een onderhandelingsmandaat en gaf aan tot het einde van haar voorzitterschap eraan te werken de voorstellen verder te brengen.

Voortgang ontwerprichtlijn Netwerk- en informatiebeveiliging

Het Italiaans voorzitterschap informeerde de Raad over de voortgang van de onderhandelingen over de ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging. Spoedige afronding blijft de inzet. Er is bijna overeenstemming in de Raad en de triloog is begonnen. Commissaris Oettinger wees erop dat er geen onoverkomelijke obstakels meer lijken te zijn en dat hij uitkeek naar de triloog en een spoedige afronding. Uw Kamer zal door de Minister van Veiligheid en Justitie nader geïnformeerd worden over de onderhandelingen over deze ontwerprichtlijn.

Raadsconclusies internet governance

In de Raad zijn conclusies over internet governance aangenomen, als uitvloeisel van de Informele Telecomraad van 2-3 oktober, waarover ik u heb geïnformeerd (Kamerstuk 21 501-33, nr. 510). Ook Nederland heeft ingestemd, aangezien de Raadsconclusies de inzet van Nederland, zoals genoemd in de Geannoteerde Agenda, Kamerstuk 21 501-33, nr. 515, weergeven.

Beleidsdebat Europa 2020

Het Italiaanse voorzitterschap leidde het beleidsdebat over de herziening van de Europa 2020-strategie in. Er was veel steun voor de strategie die geleid heeft tot focus op economische groei en ambitieuze doelen heeft gesteld. Ambitie blijft nodig, waarbij een aantal lidstaten aangaf geen extra doelen of indicatoren te willen. Dit is in lijn met het Nederlandse standpunt.

De digitale agenda is een van de vlaggenschepen van de Europa 2020-strategie. Zo goed als alle lidstaten, waaronder Nederland, noemden beschikbaarheid van en investeringen in supersnelle telecominfrastructuur als een speerpunt. Verschillende lidstaten wezen erop dat dit ook in het buitengebied beschikbaar zou moeten. Ook wezen landen op eigen plannen en inzet van middelen om supersnelle telecominfrastructuur te realiseren. Daarnaast werden digitale vaardigheden, big data, digitalisering van het MKB en de digitale overheid genoemd als belangrijke onderwerpen.

Nederland heeft, zoals toegezegd aan uw Kamer, gewezen op het belang van concurrentie bevorderende regelgeving. Daarbij heeft Nederland aangedrongen op een spoedige start van de herziening van het marktreguleringskader, waarbij gekeken moet worden naar de mogelijkheid om twee vergelijkbaar sterke breedbandnetwerken te reguleren. Het Europese kader is nu sterk gericht op regulering van een sterke partij en op de toegangsmogelijkheden tot de netwerken van de telefoniebedrijven.

Werkprogramma Lets voorzitterschap

Het inkomende Letse voorzitterschap wees op het feit dat naast het Europees parlement eerder dit jaar nu ook de nieuwe Europese Commissie was aangetreden. De nieuwe Commissie brengt de digitale onderwerpen nog prominenter naar voren. Het Letse Voorzitterschap wil constructief faciliteren en wetgevende voorstellen afronden.

De ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging bevindt zich in de eindfase. Het Lets voorzitterschap wil werken aan goedkeuring en implementatie.

Ook wil het Lets Voorzitterschap verder werken aan de ontwerpverordening Europese interne markt voor elektronische communicatie. Wat betreft de ontwerprichtlijn Toegankelijkheid Overheidswebsites zet het Lets voorzitterschap zich in voor afronding van de onderhandelingen. Het Letse voorzitterschap wil ook significante voortgang maken met het programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers in Europa (ISA2). Uw Kamer is over dit programma geïnformeerd met een BNC-fiche, Kamerstuk 22 112, nr. 1893. Het Lets voorzitterschap noemde tenslotte internet governance als onderwerp dat goed gevolgd zou gaan worden.

Naar boven