Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-07 nr. 1422

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1422 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2017

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 april te Malta.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 april 2017 te Malta

Eurogroep 7 april

Griekenland

Document: n.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

De instellingen (Commissie, ECB, IMF, ESM) en Griekenland zullen in de Eurogroep een toelichting geven bij de voortgang van het Griekse programma. Er wordt o.a. gesproken over de invulling en timing van hervormingen en over groeibevorderende maatregelen die ingezet kunnen worden als er structurele budgettaire ruimte is boven de programmadoelstellingen voor het primair begrotingssaldo. Bij de Eurogroep van 5 december 2016 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1409) heeft het IMF bevestigd dat het een mogelijk programma voor Griekenland aan zijn raad van bestuur voor zal leggen, nadat overeenkomst is bereikt over afronding van de tweede voortgangsmissie en in lijn met het bestaande beleid van het IMF.

Thematische discussie over investeringen

Document: niet openbaar

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

De Eurogroep zal een brede discussie houden over investeringen, waarbij de insteek is om «common principles» aan te nemen. Deze discussie vloeit voort uit een eerste verkennende discussie over investeringen in de Eurogroep in juli 2016 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1389). Destijds heeft de Eurogroep geconcludeerd dat in het kader van dit thema verder zou worden gekeken naar drie kerngebieden die relevant zijn voor investeringen: i) efficiëntie van publieke dienstverlening, ii) ondernemingsklimaat en iii) sector-specifieke knelpunten. Over ondernemingsklimaat is in februari 2017 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1418) een aparte discussie geweest.

Het ondernemingsklimaat zal mee worden genomen in de «common principles». Bij het schrijven van deze agenda waren deze «common principles» nog niet gedeeld met de lidstaten. De insteek van Nederland is dat de common principles zich met name richten op de drie kerngebieden die eerder zijn aangewezen in Eurozone.

In het algemeen verwelkomt Nederland deze thematische discussie over investeringen. Nederland hecht in het bijzonder aan een gezond investeringsklimaat. Eurolidstaten hebben door de bank genomen een minder gunstig ondernemingsklimaat dan de best presterende lidstaten in de EU buiten de Eurozone, zoals Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ook is er een duidelijke link tussen het ondernemingsklimaat en het risico op en de impact van economische schokken. Het vergroten van het aanpassingsvermogen na een economische schok is des te meer van belang in een muntunie, vanwege het ontbreken van het wisselkoerskanaal.

Cyprus – tweede post-programma surveillancemissie

Document: n.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

De Europese Commissie en de ECB zullen mondeling terugkoppelen over de tweede post-programma surveillancemissie in Cyprus, die vermoedelijk in de week van 27 maart zal starten. Cyprus verliet in maart 2016 het leningenprogramma van het ESM en het IMF. Naar verwachting zal de missie zich onder meer richten op de prestaties van de economie, de begrotingsdoelstellingen, structurele hervormingen en de aanpak van het aantal niet-presterende leningen.

Hoorzitting van de SSM voorzitter

Document: n.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

Op grond van de memorandum van overeenstemming (MoU) tussen de Raad en Europese Centrale Bank (ECB) neemt de voorzitter (Danièle Nouy) van het Single Supervisory Mechanism (SSM) twee keer per jaar deel aan de vergadering van de Eurogroep. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen relevante aspecten van de activiteiten en het functioneren van het SSM worden besproken. Bij de Eurogroep van 7 november 2016 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1404) gaf Danièle Nouy de Eurogroep informatie over de uitgevoerde stresstesten. Ook sprak zij toen over de uitdagingen die sommige banken hebben met betrekking tot niet-presterende leningen. Naar verwachting zal de voorzitter van het SSM dit keer het jaarverslag van het SSM presenteren en vooruitblikken op de werkzaamheden voor het komende halfjaar. Nederland hecht in dit verband aan transparantie, consistentie en voorspelbaarheid van het Europese bankentoezicht.1

SRB activiteiten

Document: n.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

Tijdens de Eurogroep van november 2016 is afgesproken dat de voorzitter (Elke König) van de Single Resolution Board (SRB) elk half jaar een toelichting geeft over de werkzaamheden van de SRB. Elke König sprak eerder in de Eurogroep over de werkzaamheden van de SRB ten aanzien van het opstellen van voorlopige afwikkelingsplannen voor banken. Ook is gesproken over implementatie van de instellingspecifieke minimumeis voor het door banken aan te houden bail-inbare vermogen (de zogenaamde Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL). Naar verwachting wordt tijdens deze Eurogroep verder van gedachten gewisseld over de werkzaamheden van de SRB ten aanzien van het opstellen van afwikkelingsplannen en het implementeren van de MREL. In dit kader acht Nederland het van belang dat banken over voldoende achtergestelde MREL instrumenten beschikken zodat bail-in relatief eenvoudig kan plaatsvinden.2

Informele Ecofinraad 7 en 8 april

Toekomst EMU

Document: Het Witboek is te vinden op: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/witboek_over_de_toekomst_van_europa_nl.pdf

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

Het voorzitterschap heeft een bespreking geagendeerd over de toekomst van de EMU. De Commissie zal waarschijnlijk een presentatie geven over het Witboek over de toekomst van Europa, dat zij woensdag 1 maart heeft gepubliceerd. In het Witboek schetst de Commissie vijf mogelijke scenario’s voor de EU in 2025.

De Commissie geeft daarbij aan dat de scenario’s illustratief zijn bedoeld en elkaar niet uitsluiten; dat wil zeggen geen afgeronde beleidsvoorstellen zijn, maar een inbreng voor discussie. De Commissie stelt met het Witboek de discussie over de toekomst van de Europese Unie in de komende maanden te willen aanjagen, waarbij zij discussies wil voeren met het Europees parlement, de nationale parlementen, decentrale overheden en het maatschappelijk middenveld in bredere zin. Zij zal zelf bijdragen met vijf reflectiepapers over het ontwikkelen van de sociale dimensie van Europa, het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie op basis van het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015, het goed omgaan met de mondialisering, de toekomst van Europa’s defensie, en de toekomst van de financiën van de EU. De voorzitter van de Commissie zal in september zijn visie zal geven over de toekomst van de Europese Unie.

De scenario’s zijn naar hun aard niet erg concreet over ontwikkelingen in de eurozone. Het kabinet heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor een EU die zich richt op hoofdzaken (groei en banen, migratie, en interne en externe veiligheid) en op zaken die lidstaten in gezamenlijkheid beter kunnen oppakken dan op lidstaatniveau. Daarnaast is het van belang dat de EU zich richt op implementatie van de gemaakte afspraken. Dit is nog steeds de inzet van het kabinet in deze discussie. In de verschillende scenario’s die de Commissie in haar Witboek schetst komen elementen van de inzet van het kabinet in meer of mindere mate terug.

Zekerheid op belastinggebied

Document: nog niet beschikbaar

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

De informele Ecofinraad zal in Malta, in navolging van besprekingen hierover in de G20 en de OESO, spreken over zekerheid op belastinggebied. De afgelopen 5 jaar zijn grote stappen gezet om belastingontwijking tegen te gaan met veel nieuwe regelgeving tot gevolg. In het algemeen bieden deze nieuwe regels meer handvatten voor belastingdiensten om belasting te heffen, maar een internationaal gemeenschappelijke interpretatie van de nieuwe regels moet zich nog vestigen. Hiermee is de rechtszekerheid voor bedrijven afgenomen en bij een verschillende interpretatie van de nieuwe regels door de belastingautoriteiten van de landen waarin een multinational actief is, kan dubbele belasting ontstaan. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk te voorzien in een effectieve geschilbeslechting. Op dit moment zijn gesprekken in Brussel gaande over een richtlijn over bindende arbitrage met het oog om dubbele belasting weg te nemen.

Het kabinet onderschrijft het uitgangspunt van belastingzekerheid. Een snelle en efficiënte oplossing om dubbele belasting weg te nemen zou een versterking van de concurrentiepositie van de interne markt betekenen. Daarom is het kabinet ook een groot voorstander van een akkoord op bindende arbitrage op het gebied van belastingen.

Niet-presterende leningen (NPLs)

Document: discussiepaper van het Maltese voorzitterschap (nog niet beschikbaar)

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

Eerder is aan de Tweede Kamer gemeld dat door de Raad een aparte werkgroep is opgericht die kijkt naar de problematiek rondom niet-presterende leningen (NPLs).3 In deze werkgroep wordt onder andere op basis van ervaring van landen zelf, gesproken over de mogelijkheden om NPLs aan te pakken binnen de regels van de bankenunie. Het eindrapport van deze werkgroep bevindt zich op dit moment in de afrondende fase. Het Maltese voorzitterschap bereidt een discussiepaper voor, op basis waarvan de ministers zullen spreken over NPLs. Nederland acht aanpak van NPLs van groot belang, en vindt dat de oplossingen voor NPLs in de eerste plaats bij banken zelf liggen. Nederland zal tijdens de informele Ecofinraad het belang van adequaat toezicht en meer transparantie benadrukken.

De rol van EU-instellingen bij private investeringen in Noord-Afrika en omstreken

Document: nog niet beschikbaar

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

In de informele Ecofinraad zal gesproken worden over het bevorderen van private investeringen in Noord-Afrika en omstreken, ook gelet op het belang van stabiliteit in deze regio voor de EU. De discussie zal plaatsvinden op basis van een discussiepaper (nog niet beschikbaar). Vertegenwoordigers van de EIB, de EBRD, de Wereldbank en denktank Bruegel zullen ook deelnemen aan de discussie.


X Noot
1

Zie ook de brief van de Minister van Financiën aan Danièle Nouy in Kamerstuk 22 112, nr. 2323.

X Noot
2

Kamerstuk 22 112, nr. 2323.

X Noot
3

Kamerstuk 22 112, nr. 2323.