21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2013

Bij de regeling van werkzaamheden van 28 mei jl. vroeg uw Kamer bij monde van de heer Omtzigt om een brief over de salarissen van EU-ambtenaren. Over mijn gesprek hierover met commissaris Sefčovič heb ik verslag gedaan in mijn brief van 24 mei jl. (Kamerstuk 21 501-02, nr.1256) inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei jl. (conform mijn toezegging tijdens het AO RAZ van 15 mei jl.).

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Madlener bij dezelfde regeling van werkzaamheden doe ik uw Kamer hierbij een overzicht toekomen van toelagen waarvoor EU-ambtenaren in aanmerking komen (dit overzicht ging uw Kamer reeds toe, bijlage bij Kamerstuk 32 833, nr. 9)1.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven