Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200227588 nr. 38d

27 588
Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

27 665
Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

nr. 38d
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2001

Zoals toegezegd in paragraaf 10.2 van de Memorie van antwoord bij de wetsvoorstellen SUWI (27 588) en Invoeringswet SUWI (27 665) treft u hierbij aan een afschrift van de op 13 juli jl. naar de Tweede Kamer gestuurde evaluatie van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten (kenmerk: SV/AVF/01/45910)1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 125104.7