19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2771 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2021

Bij brief van 25 augustus 2021 heb ik uw Kamer geïnformeerd over diverse ontwikkelingen inzake de komst en opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders in gemeenten (Kamerstuk 19 637, nr. 2768). In die brief heb ik aangegeven dat de capacitaire situatie bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met de dag nijpender wordt, waardoor ik het COA heb gevraagd om, in goed overleg met gemeenten, noodopvang voor te bereiden.

Het COA heeft onder andere extra opvangcapaciteit nodig door de stijgende asielinstroom en het toenemende aantal nareizigers dat in het kader van gezinshereniging naar Nederland komt met het afnemen van de reisbeperkingen als gevolg van COVID-19. Daarnaast verblijven er nu bijna 11.000 vergunninghouders in de COA-opvang, waarvan ruim 6.000 langer dan de afgesproken 14 weken na vergunningverlening. Dagelijks komen er nu meer asielzoekers in de opvang bij, dan dat er bewoners uitstromen. De druk op de asielopvang neemt daardoor met de dag toe.

Op dit moment zijn het COA, het Rijksvastgoedbedrijf, vertegenwoordigers van mijn ministerie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek met provincies en gemeenten over concrete acties om vergunninghouders zo snel mogelijk in gemeenten te huisvesten en om extra tijdelijke en reguliere opvanglocaties te realiseren. Vooruitlopend op de opbrengst van deze inzet heeft het COA twee noodzakelijke stappen moeten zetten.

Ten eerste heeft het COA per 21 september jl. de tijdelijke noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués te Heumensoord ook ingezet om andere groepen op te vangen, zijnde reguliere asielzoekers. Dit was nodig om reguliere processen in Ter Apel te ontlasten. Het gaat in eerste instantie om ca. 200 bewoners voor een beperkt aantal dagen, in de hoop en verwachting dat op korte termijn locaties in andere gemeenten ter beschikking komen. Ik ben de burgemeesters van Nijmegen en Heumen alsmede het Ministerie van Defensie zeer erkentelijk voor hun aanhoudende medewerking.

Ten tweede heeft het COA met de gemeente Goes inmiddels afspraken gemaakt, waardoor de organisatie vanaf 28 september a.s. voor een periode van zes maanden 320 asielzoekers op kan vangen in de evenementenhal de Zeelandhallen. Mogelijk worden er op korte termijn ook in andere gemeenten, zoals Leeuwarden en Utrecht, dergelijke noodopvanglocaties geopend. Deze opvangvorm heeft vanzelfsprekend niet de voorkeur, maar is hard nodig om te verzekeren dat iedereen met recht op opvang ook opvang kan worden geboden.

Gezien de constructieve gesprekken die nu worden gevoerd met provincies, gemeenten en andere betrokken partijen, verwacht ik het laatste kwartaal van 2021 meer zicht te hebben op acties die kunnen worden genomen om vergunninghouders in gemeenten te huisvesten en de realisatie van nieuwe tijdelijke en reguliere opvanglocaties. In de loop van oktober zal ik uw Kamer, samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeren over de voortgang.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Naar boven