Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2575

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2575 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2020

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het maatschappelijk draagvlak voor het asielbeleid. Daarom heb ik op 1 juli 20191 uw Kamer per brief gemeld dat ik opdracht heb gegeven om de informatievoorziening aan uw Kamer te verbeteren op het gebied van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers2. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de vernieuwde opzet van het incidentenoverzicht.

In deze brief wordt achtereenvolgens ingegaan op de doelstelling, de uitgangspunten, de wijze van publicatie en de opzet van het overzicht. Een meer gedetailleerde beschrijving van het overzicht treft u aan in bijlage 1 bij deze brief3. In de bijlage wordt tevens ingegaan op de kanttekeningen ten aanzien van de mogelijkheid om de problematiek in cijfers te vatten.

Doelstelling incidentenoverzicht

Het overzicht heeft als doelstelling het geven van (met name kwantitatief) inzicht in de aard en omvang van zowel incidenten op COA-locaties als registraties van misdrijven waarvan asielzoekers worden verdacht en (op termijn) inzicht in de ontwikkeling van deze problematiek.

Uitgangspunten

Voor de vernieuwde opzet zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals ook benoemd in mijn brief van 1 juli. Dit betekent dat het overzicht tot doel heeft inzicht te geven in de overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers, maar bij de informatieverstrekking ook rekening moet worden gehouden met de doelmatige inzet van analysecapaciteit van de ketenpartners en met de kanttekeningen ten aanzien van de mogelijkheid om de problematiek in cijfers te vatten. Zoals beschreven in de brief van 1 juli, geldt ten aanzien van al deze cijfers dat deze worden gegenereerd met het oog op de operationele werkprocessen van de ketenpartners in de strafrecht- en migratieketens; niet met het oog op verantwoordingsrapportages aan de Kamer.

Bij de totstandkoming van het incidentenoverzicht 2019 is zoveel mogelijk aangesloten bij, en geleerd van, andere cijfermatige rapportages en analyses die op het terrein van Justitie en Veiligheid worden gepubliceerd. Daarmee is de toezegging in mijn brief van 16 mei 20194 aan uw Kamer om de adviezen uit het WODC-rapport «Van perceptie naar feit» te verwerken in de rapportage uitgevoerd (zie bijlage 1).

Publicatie incidentenoverzicht

Het incidentenoverzicht wordt in het voorjaar van 2020 gelijktijdig met de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) 2019 gepubliceerd. Uw Kamer blijft het incidentenoverzicht jaarlijks ontvangen.

Opzet incidentenoverzicht

Het overzicht bevat twee onderdelen:

  • een deel dat betrekking heeft op de groep vreemdelingen die op enig moment in het rapportagejaar in de COA-opvang verbleven. Ten aanzien van deze groep wordt gerapporteerd over COA-incidenten, politieregistraties, de behandeling van de zaak door het OM en de uitspraken door de Rechtspraak.

  • een deel dat betrekking heeft op de verblijfsrechtelijke consequenties van criminaliteit door asielzoekers, ongeacht de vraag of ze op enig moment in het rapportagejaar in de COA-opvang verbleven.

Het incidentenoverzicht toont steeds de cijfers over het huidige rapportagejaar en de (geactualiseerde) cijfers over het rapportagejaar ervoor (zo worden komend voorjaar de cijfers over 2019 en 2018 naast elkaar getoond). Hierdoor kan een vergelijking tussen de genoemde jaren worden gemaakt en krijgt uw Kamer inzicht in de ontwikkeling van de problematiek.

Ten slotte

Met deze vernieuwde opzet wordt de openheid en transparantie op het gebied van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers verder verbeterd. Het overzicht zal zich in de komende jaren blijven ontwikkelen, om te blijven beantwoorden aan de informatiebehoefte in politiek en samenleving.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2510

X Noot
2

Hieronder worden ten behoeve van het incidentenoverzicht (net als in voorgaande jaren) ook uitgeprocedeerde asielzoekers en vergunninghouders geschaard.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Kamerstukken 19 637 en 33 042, nr. 2498