19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2542 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2019

Uw Kamer heeft in de Regeling van Werkzaamheden op 7 november jl. verzocht om een brief naar aanleiding van de publicatie van de besluiten op Wob-verzoeken inzake de totstandkoming rapportage vreemdelingenketen (RVK) 2018 (Handelingen II 2019/20, nr. 21, Regeling van Werkzaamheden). Hierover volgt nog een Algemeen Overleg dat gepland is voor 29 januari 2020.

In mijn brief van 18 oktober jl.1 heb ik u de interne evaluatie aangeboden die is uitgevoerd naar het proces en de totstandkoming van het incidentenoverzicht zoals dat is opgenomen in de RVK 2018. In aansluiting hierop heb ik op 6 november 2019 een vijftal besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur genomen en bekendgemaakt2. Met deze besluiten zijn documenten ten aanzien van de totstandkoming van de RVK 2018 gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Zowel uit de Wob-stukken als uit de interne evaluatie wordt duidelijk dat er een ambtelijke discussie is gevoerd over de presentatie van de cijfers, maar dat deze niet is voorgelegd aan de voormalig Staatssecretaris. In die discussie komen dilemma’s naar voren. Er is gesproken over een categorie «overig» en een goede toelichting daarop. Deze dilemma’s hadden vanzelfsprekend aan de voormalig Staatssecretaris voorgelegd moeten worden.

Ik heb u bij de aanbieding van de interne evaluatie reeds geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. De ambtenaren hebben naar eer en geweten geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de criminaliteit onder asielzoekers. Dat dit als gevolg van een verkeerde keuze in de weergave van de cijfers niet gelukt is, moge duidelijk zijn en is aanleiding om het incidentenoverzicht kritisch tegen het licht te houden, zoals ik u ook in mijn brief van 1 juli3 aankondigde.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Kamerstuk 35 300 VI, nr. 9.

X Noot
2

Kamerstuk 19 637, nr. 2536.

X Noot
3

Kamerstuk 19 637, nr. 2509.

Naar boven