Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2352

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2352 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2017

Met deze brief informeer ik u over de beleidsontwikkelingen op het gebied van het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Sudan. Bij brief van 29 oktober 2015 is uw Kamer hier laatstelijk over bericht.1

Op 20 juni 2017 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een nieuw ambtsbericht over Sudan uitgebracht, die de situatie in dat land beschrijft van juli 2015 tot en met mei 2017. Voor zover voor de beleidsbepaling relevant volgt uit het ambtsbericht dat de veiligheidssituatie in Darfur evenals in de gebieden Zuid-Kordofan en Blue Nile onverminderd slecht was. Een nationale dialoog tussen de regering en de (gewapende) oppositie, die tijdens de verslagperiode heeft plaatsgevonden, heeft weinig verandering gebracht. Hoewel enkele rebellengroepen hun wapens hebben neergelegd, is de nationale dialoog door de meeste en belangrijkste (gewapende) oppositiegroepen geboycot. De situatie in de conflictgebieden is, net als tijdens eerdere verslagperiodes, diffuus en veranderlijk. Er is in de gebieden nog steeds sprake van willekeurig geweld en grote aantallen vluchtelingen en ontheemden. In Zuid-Kordofan en Blue Nile zetten gewapende oppositiegroepen hun strijd tegen de regering voort. In Darfur is de dynamiek van de strijd geëvolueerd van rebellen versus de regering naar een veelheid van actoren in een diversiteit van conflicten. Het grootste aantal gevechten in deze regio vindt niet langer plaats tussen regeringsstrijdkrachten en rebellen maar in het kader van tribaal geweld.

Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming in individuele zaken en om in de beoordeling daarvan recht te kunnen doen aan de complexe en veranderlijke situatie zijn enkele aanpassingen in het geldende beleid aangewezen.

Uitgangspunt van het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Sudan blijft dat asielaanvragen van Sudanese vreemdelingen worden beoordeeld aan de hand van het individuele relaas van de asielzoeker. Tevens blijft voor bepaalde bevolkingsgroepen en bepaalde deelgebieden in Sudan bijzonder beleid aangewezen, maar moet dit op onderdelen worden aangepast.

In het beleid van voorgaande jaren is in West-Darfur in tegenstelling tot de andere delen van Darfur niet uitgegaan van een situatie zoals bedoeld in artikel 15, onder c, van de Kwalificatierichtlijn, omdat de situatie daar relatief rustig en stabiel was. Uit het ambtsbericht blijkt echter dat in de verslagperiode ook in West-Darfur heftig tribaal geweld, met doden en grote aantallen ontheemden tot gevolg, is ontstaan. De reden voor verschil in beleid tussen de verschillende delen is hierdoor komen te vervallen, temeer nu ook in de overige delen van Darfur de meeste gevechten plaatsvinden in het kader van tribaal geweld. Gelet hierop is het beleid zo aangepast dat nu in heel Darfur wordt uitgegaan van een situatie zoals bedoeld in artikel 15, onder c, van de Kwalificatierichtlijn.

Een verdere beleidsaanpassing is aangewezen, omdat uit het ambtsbericht blijkt dat de veiligheidssituatie voor mensen die zich inzetten om naleving van mensenrechten te bevorderen, is verslechterd. Zij worden door de Sudanese veiligheidsdiensten gemonitord, bedreigd, gearresteerd, gedetineerd, mishandeld en vervolgd. In het beleid worden mensenrechtenactivisten dan ook aangewezen als risicogroep. Dit betekent dat vreemdelingen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij actief zijn geweest op het gebied van de mensenrechten in Sudan met geringe indicaties aannemelijk kunnen maken dat hun problemen die verband houden met één van de vervolgingsgronden leiden tot een gegronde vrees voor vervolging. Het individualiseringsvereiste blijft echter van toepassing op vreemdelingen die behoren tot deze risicogroep.

Naar verwachting zullen voorgaande beleidsaanpassingen beperkte betekenis hebben voor de vergunningverlening. De instroom van vreemdelingen uit Sudan is relatief constant. Bovendien is het beleid inzake het vlucht- of vestigingsalternatief elders in Sudan ongewijzigd.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2074.