Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201419637 nr. 1812

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1812 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2014

Uw Kamer heeft mij op 27 maart jl. verzocht een reactie te geven op een brief van de Europese Commissie inzake de opvang van Syrische vluchtelingen, op de oproep van UNHCR om meer Syrische vluchtelingen op te nemen, en op een tijdelijke regeling voor verblijf bij Syrische familieleden. Met deze brief ga ik in op uw verzoek.

In bovengenoemde brief van de Europese Commissie wordt met name gesproken over de inspanningen tot nu toe van EU lidstaten op het gebied van de hervestiging van Syrische vluchtelingen. De Europese Commissie geeft aan dat een groot aantal lidstaten gevolg heeft gegeven aan het verzoek van UNHCR om hervestiging en humanitaire toelating van Syrische vluchtelingen. Inmiddels zijn er 2.480 hervestigingsplaatsen aangeboden door EU lidstaten, waaronder Nederland.

UNHCR heeft voor 2015 en 2016 aan de gehele internationale gemeenschap gevraagd om 100.000 Syrische vluchtelingen op te nemen in het kader van hervestiging, dan wel via andere vormen van humanitaire toelating. Voor 2013/2014 deed UNHCR een verzoek om 30.000 Syrische vluchtelingen te hervestigen dan wel via humanitaire toelating toegang te verlenen.

Zoals ik ook bij het mondelinge vragenuur van 18 maart jl. aan uw Kamer heb aangegeven (Handelingen II 2013/14, nr. 64, Mondelinge vragen van het lid Gesthuizen over het bericht waaruit blijkt dat nog steeds geen begin is gemaakt met het opnemen van 250 Syrische vluchtelingen in Nederland), heeft Nederland op verschillende wijzen bijgedragen aan het ondersteunen van de slachtoffers van de Syrische crisis, waaronder de Syrische vluchtelingen in de omringende landen. Zo heeft Nederland reeds 76,5 miljoen euro bijgedragen aan humanitaire hulp aan Syrische ontheemden en vluchtelingen.

Nederland hecht belang aan de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio en biedt de nodige ondersteuning daaraan door middel van humanitaire hulp. Ook levert Nederland een belangrijke financiële bijdrage van 33 miljoen euro voor 2014 aan de VN Vluchtelingenorganisatie, die een grote rol speelt in het beschermen van de Syrische vluchtelingen in de buurlanden.

Daarnaast heeft Nederland een aanzienlijke instroom van Syrische asielzoekers, waarvan het merendeel van de asielverzoeken wordt gehonoreerd. Nederland heeft dit jaar tot en met februari 2014 ongeveer 910 Syrische asielaanvragen gekregen. In 2013 behoorde Nederland tot de top 5 van de instroomlanden van Syrische asielaanvragen binnen de EU.

Nederland heeft gehoor gegeven aan de eerdere oproep van UNHCR om Syrische vluchtelingen via hervestiging op te nemen. Nederland heeft toegezegd 250 vluchtelingen te zullen hervestigen. In haar brief complimenteert de Europese Commissie Nederland nadrukkelijk voor dit aanbod.

Van de 250 te hervestigen Syrische vluchtelingen zijn er al 180 geselecteerd. Dit is gerealiseerd, zowel door middel van een missie naar Jordanië, die plaats vond in januari jl., als door middel van individuele voordrachten. In juli a.s. zal nog een missie naar Libanon plaatsvinden ten behoeve van de hervestiging van Syrische vluchtelingen. Naar verwachting zal ik in juli zelf ter plaatse kennis nemen van de vluchtelingensituatie in Libanon.

Zoals ik uw Kamer eerder heb aangegeven, concentreer ik mij op dit moment op het vullen van het quotum voor hervestiging in de eerste helft van 2014. Ik zal op een later moment bepalen of en welke additionele plaatsen eventueel beschikbaar zullen komen in 2014 in het kader van hervestiging, mede naar aanleiding van de recente oproep van UNHCR. In het najaar zal ik de hervestigingsmissies voor 2015 gaan voorbereiden. Er bestaat een aanzienlijke kans – gezien de aard van het Syrische conflict – dat Nederland ook in 2015 Syrische vluchtelingen zal hervestigen.

Voor wat betreft het aantal van 30.000 voor 2014 heeft UNHCR aangegeven dat zij er vertrouwen in heeft dat dat aantal wordt gehaald, gezien het aantal toegezegde plaatsen tot nu toe en gezien het feit dat de VS heeft toegezegd een substantieel (onbekend) aantal Syrische vluchtelingen te zullen opnemen.

Uw Kamer heeft eveneens gevraagd in te gaan op een tijdelijke regeling voor verblijf bij Syrische familieleden in Nederland. Ik heb uw kamer op 29 oktober en 29 november 2013 per brief1 geïnformeerd over de uitkomsten van mijn verkenning naar de mogelijkheden voor tijdelijke opvang van gevluchte Syrische familieleden in Nederland. Ik heb daarin aangegeven dat ik een bijzondere verblijfsregeling op tijdelijke basis voor de beoogde groep onwenselijk acht.

Wel is met UNHCR besproken dat UNHCR binnen het kader van hervestiging voordrachten kan doen aan Nederland van Syrische vluchtelingen die familie hebben in Nederland. Familieleden in Nederland kunnen deze personen onder de aandacht brengen bij UNHCR. UNHCR bepaalt vervolgens welke hervestigingsvoordrachten (inclusief de voordrachten zonder familiebanden met Nederland) de grootste prioriteit hebben.

Verder is er contact gelegd met personen uit de Syrische gemeenschap. Daarbij is gewezen op de mogelijkheid om via UNHCR aandacht te vragen voor Syrische vluchtelingen die familie in Nederland hebben.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nrs. 1744 resp. 1762.