19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1598 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 januari 2013

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, informeer ik uw Kamer hierbij over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van mijn discretionaire bevoegdheid naar aanleiding van het (gevraagde) advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Op 5 juni 2012 heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd over het advies van de ACVZ «Om het maatschappelijk belang»1. In die brief wordt aangekondigd dat het maatschappelijk belang van een individuele vreemdeling voortaan meegewogen kan worden in de discretionaire bevoegdheid, mits er daarnaast ook sprake is van andere individuele schrijnende omstandigheden die op zichzelf niet voldoende zijn om toepassing te geven aan deze bevoegdheid. Vervolgens heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer op 16 oktober 2012 geïnformeerd over de vragenlijst die in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is opgesteld2. De VNG heeft op haar website een bericht geplaatst over de vragenlijst en de standaard werkwijze.

De vragenlijst is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de persoonlijke omstandigheden waarin een vreemdeling zich bevindt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst kan deze vragenlijst voorleggen aan de burgemeester van de woonplaats waar de vreemdeling woont, wanneer informatie over het maatschappelijk belang van betekenis kan zijn en deze informatie in het vreemdelingendossier onvoldoende is. Indien de burgemeester op eigen initiatief een verzoek om gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid wil doen, kan de vragenlijst de burgemeester helpen te bepalen welke informatie over het maatschappelijk belang voor de beoordeling relevant is. Op basis van deze informatie, bezien in samenhang met de in het dossier aanwezige informatie, wordt een afweging gemaakt of er aanleiding bestaat om gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid.

De vragenlijst wordt slechts aan de burgemeester voorgelegd als er daarnaast ook sprake is van andere individuele schrijnende omstandigheden. Maatschappelijk belang leidt immers op zichzelf niet tot verblijf. Tot nu toe is de vragenlijst in twee zaken gebruikt. Gelet hierop is het nog niet mogelijk u te informeren over de ervaringen met het gebruik van de vragenlijst. Zaken waarin de vragenlijst wordt gebruikt, worden geregistreerd zodat het gebruik van de vragenlijst kan worden geëvalueerd. Ik ben voornemens deze evaluatie uit te voeren, na een jaar gebruik van dit formulier. Afhankelijk van de onderzoeksduur zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk in 2014 berichten.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 19 637, nr. 1546

X Noot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 19 637, nr. 1584

Naar boven