Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1384

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1384 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2010

In het schrijven van uw Algemene Commissie van 12 november jongstleden verzoekt u de regering in algemene zin een reactie te geven op de tijdens de algemene overleggen van 16 december aanstaande en 26 januari 2011 geagendeerde brieven, mede op basis van het regeerakkoord van het huidige kabinet. Ik bericht u naar aanleiding hiervan als volgt.

Het uitgangspunt is dat door het vorige kabinet ingenomen standpunten gelden tot en voorzover niet door het huidige kabinet een ander standpunt is ingenomen. Voorts geldt uiteraard dat de regeringswisseling en het regeerakkoord evenmin iets afdoen aan de aan uw kamer gemelde feitelijkheden. Ik reageer daarom in het onderstaande slechts op de brieven ten aanzien waarvan het standpunt van het kabinet inmiddels wezenlijk is gewijzigd dan wel ten aanzien waarvan zich inmiddels belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan.

Ten aanzien van de brief over de uitvoering van de motie Van Velzen c.s. over het stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven (Kamerstukken II 2009/10 19 637, nr. 1348) en de reactie op de resolutie van het comité van Ministers van de Raad van Europa (Kamerstukken II 2009/10 19 637, nr. 1356) zij vermeld dat het kabinet sindsdien zijn handelwijze heeft gewijzigd n.a.v. van een tussenuitspraak van het Gerechtshof in Den Haag zoals uw Kamer gemeld in ondermeer het antwoord op schriftelijke vragen (Kamervragen met antwoord 2009–2010, nr. 3317).

Ten aanzien van de reactie op commissiebrieven van 28 januari 2010 en 1 april 2010 inzake de brief op straatzetten van vreemdelingen in de vrieskou, zij verwezen naar het mondeling met uw kamer gewisselde over hetzelfde onderwerp bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van het ministerie van BZK en tijdens het algemeen overleg met uw commissie op 8 december jl.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers