Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1374

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1374 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2010

In reactie op uw schriftelijke verzoek van 11 november 2010 ga ik hieronder in op de in 2010 en 2011 aan uw Kamer toe te zenden stukken. Deze brief zal met u worden besproken tijdens het kennismakings-/planningsoverleg dat zal plaatsvinden op 24 november 2010.

Ondanks de korte termijn kan ik u nu reeds op hoofdlijnen als volgt informeren. In deze brief ga ik eerst in op de planning voor de resterende maanden van 2010 en behandel daarna – op hoofdlijnen – de planning van 2011.

Ik ben voornemens uw Kamer nog voor het einde van het jaar een reactie te sturen op de aanvaarde motie Spekman en Anker (19 637, nr. 1340) over de mogelijkheden om een niet rechtmatig verblijvend minderjarig kind van een vreemdeling na tijdsverloop in aanmerking te laten komen voor een verblijfsvergunning. Daarnaast zal ik uw Kamer binnen dezelfde termijn nog informeren over uitvoering van de door mij gedane toezeggingen in het spoeddebat van 4 november jongstleden over terugkeer naar Irak.

Uw Kamer mag uiterlijk begin 2011 reacties verwachten op een vijftal verzoeken van de Vaste Kamer Commissie voor Immigratie en Asiel inzake de wenselijkheid van verdere behandeling van een aantal stukken van de hand van de vorige bewindslieden belast met het vreemdelingenbeleid. Het betreft: de «Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen» (27 062, nr. 64), de standpunt verkennende notitie «Visie op bescherming» (19 637, nr. 1314) en de «Voortgangsrapportage over de ontwikkelingen op het gebied van internationale migratie en Ontwikkeling» (30 573, nr. 54) en twee brieven over medische problematiek en rechtsbijstand in vreemdelingenzaken (19 637, nr. 1305 en 19 637, nr. 1320).

Daarnaast is het mijn streven uw Kamer begin 2011 een brief te sturen over de evaluatie van de uitvoering van de motie Spekman c.s. over uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om medische redenen hebben ingediend (30 846, nr. 4), evenals een brief naar aanleiding van de te verwachten einduitspraak van het Haags Gerechtshof over opvang aan (gezinnen met) kinderen.

Ten aanzien van de maatregelen uit het regeerakkoord zal ik tijdens de begrotingsbehandeling in grote lijnen ingaan op de nadere uitwerking hiervan. Voor het einde van dit jaar ontvangt uw Kamer een brief over de maatregelen uit het regeerakkoord die aanpassing van Europese regelgeving vergen, te weten het uw Kamer op 4 november jongstleden toegezegde «werkplan» op dit terrein.

Ik zal uw Kamer begin 2011 informeren over de voortgang van de maatregelen die het vorige kabinet heeft genomen in het kader van gezinsmigratie (32 175, nr. 10). Begin 2011 streef ik ernaar uw Kamer daarnaast brieven te sturen over: de uitkomsten van de audit naar de implementatie van het nieuwe informatiesysteem van de IND (INDiGO), de invoering van de wetswijziging als gevolg van het moderne migratiebeleid en over (de hoogte van) de leges in het vreemdelingenbeleid. Voorts zal in het voorjaar de halfjaarlijkse Rapportage Vreemdelingenketen over de tweede helft van 2010 verschijnen (die over de eerste helft 2011 in het najaar 2011). Uw kamer mag in het voorjaar ook wederom het jaarlijkse jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) en de kabinetsreactie daarop verwachten.

Later in het jaar 2011 zullen nog een aantal brieven volgen over andere te voorziene onderwerpen. Zo zal ik een evaluatie opstellen van de uitvoering van motie Spekman inzake de Perspectief-aanpak van ex-amv’en (27 062, nr. 62). Ook zal ik brieven sturen over te verwachten richtinggevende uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake de toepassing van de Dublin-verordening, over de voortgang bij de huisvesting in gemeenten van statushouders en uitgenodigde vluchtelingen en over de eerste ervaringen met de wijzigingen in de asielprocedure die sinds 1 juli 2009 van kracht zijn.

Maatregelen in het regeerakkoord op de terreinen asiel en terugkeer zal ik in 2011 uitwerken in naar verwachting twee beleidsbrieven.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers