20 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over de relatie met Suriname van de agenda af te voeren.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564);

  • -Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten) (35597);

  • -Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies) (35512).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35570-VII, nr. 67; 35570, nr. 67; 30015, nr. 67; 25295, nr. 337; 25295, nr. 488; 26448, nr. 637; 28684, nr. 635.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VSO Vereenvoudiging bekostiging vo (31289, nr. 435), met als eerste spreker de heer Rudmer Heerema namens de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Graaf namens de PVV.

De heer De Graaf (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Al lang probeer ik hier in de Kamer zo veel mogelijk mensen die naar IS-gebied zijn afgereisd om daar te gaan vechten voor de islam, voor het kalifaat — mensen zeggen heel netjes "strijders", maar het zijn natuurlijk terroristen — tegen te houden om naar Nederland te komen. Maar dat lukt niet omdat we een bange minister hebben, die niet veel durft te doen. Het gevolg daarvan is dat sommigen dus inderdaad terugkomen, zoals Laura Hansen en ook mevrouw Barreto. Nu komt zelfs Reda Nidalha, die een beetje veroordeeld is en een beetje niet …

De voorzitter:

En u wilt een debat?

De heer De Graaf (PVV):

... al in juni vrij. Dat is een gevaar voor de samenleving en daar wil ik een debat over met die bange minister van Justitie en Veiligheid, zoals het tegenwoordig heet — ik blijf ermee spelen — want deze man mag nooit meer in Nederland op straat vrij rondlopen. Dat is mijn insteek.

De voorzitter:

Dank.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Los van de insteek, die ik vrij bizar vind, want de rechter heeft een oordeel geveld en iemand komt vrij, wil ik wel graag een brief hebben om duidelijkheid te krijgen over hoe deze mensen nu worden gevolgd in de toekomst, hoe ze in de gaten worden gehouden. Ik denk dat dat belangrijk is.

De voorzitter:

En het verzoek?

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik wil er graag een brief over. Ik hoef geen debat.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun voor een debat. Wel een brief, zo snel mogelijk.

De heer Bisschop (SGP):

Bij dat laatste sluit ik mij graag aan.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Graag een brief met uitleg, maar geen steun.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik sluit mij aan bij de heer Voordewind.

De heer Kerstens (PvdA):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer De Graaf, u heeft geen steun voor het houden van een debat.

De heer De Graaf (PVV):

Helaas. Ik heb niet de indruk dat iedereen bij de interruptiemicrofoon die het niet steunt deze man als buurman zal krijgen. Jammer.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Bisschop.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik vraag om het VAO Mestbeleid in te plannen voor het reces.

De voorzitter:

Is dat namens u of namens de commissie?

De heer Bisschop (SGP):

Ik breng het in namens de SGP, maar ik vermoed dat ik brede steun heb vanuit de commissie.

De voorzitter:

Oké, dank u wel. Het woord is aan de heer Veldman namens de commissie Europese Zaken.

De heer Veldman (VVD):

Namens de commissie Europese Zaken het verzoek om voorafgaand aan de Europese Raad van 25 en 26 maart een plenair debat in te plannen met de minister-president, op dinsdag 23 of woensdag 24 maart. Dat is ongebruikelijk na verkiezingen, maar de planning van Europa is helaas niet anders.

De voorzitter:

Met de oude Kamer dus?

De heer Veldman (VVD):

Ja, dat is dan nog met de oude Kamer.

De voorzitter:

Dat wordt een unicum. Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Van Gerven namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Het verzoek, mede namens mevrouw Ploumen van de Partij van de Arbeid, is om een VAO Zwangerschap en geboorte nog deze week in te plannen, inclusief stemmingen. Ik heb begrepen dat daar een meerderheid voor is.

De voorzitter:

Dan gaan we daar rekening mee houden.

Dan mevrouw Tellegen namens de commissie OCW. U zou toch een verzoek doen namens de commissie? Wakker blijven, mevrouw Tellegen. U werd afgeleid.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ja. Namens de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen we graag een VSO aanvragen over het schriftelijk overleg dat we hebben gevoerd over de Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen voortgezet onderwijs. Een hele mond vol. Graag voor het reces.

De voorzitter:

Dan gaan we daar ook rekening mee proberen te houden.

Mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik zou graag het VAO Raad Buitenlandse Zaken geagendeerd willen zien voor het verkiezingsreces, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Dan gaan we daar ook …

Mevrouw Karabulut (SP):

U kijkt zo verbaasd, voorzitter.

De voorzitter:

Nee, dat is helemaal geen punt. Ik kijk vaak verbaasd de laatste tijd. We gaan daar rekening mee houden.

Mevrouw Karabulut (SP):

Fijn, dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karabulut.

Dan ga ik naar de heer Wilders namens de PVV.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Ik zou graag voor het debat over corona aanstaande donderdag één minuutje extra spreektijd willen hebben.

De voorzitter:

Heeft iemand daar bezwaar tegen? Nee? Dan doen we dat ook.

Dan kijk ik naar mevrouw Bergkamp namens D66.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Ik verzoek om het VAO Handreiking Kindzorg nog voor het reces te doen. Dat vraag ik aan namens de PVV, de ChristenUnie, de PvdA en de PVV.

De voorzitter:

Twee keer PVV; die telt dubbel dan. Dat is goed. En voor het reces is dus volgende week, even ter herinnering. Of deze week, hoor ik. Ja, dat begrijp ik.

De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Namens de heer Klaver wil ik het compliment maken aan het kabinet dat het succesvol gelobbyd heeft met ander landen in Brussel om het klimaatdoel voor 2030 op te hogen naar 55%. Afgelopen vrijdag is er een advies verschenen van de commissie-Van Geest over hoe we dat gaan invullen in Nederland. Daarover wil de heer Klaver graag een debat met de minister-president voeren.

De voorzitter:

Over het compliment of over het rapport?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Nee, over dat rapport.

De voorzitter:

Dat is goed. Wie hierover?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Maar ook over het compliment. Constructieve oppositie.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. De complimenten laat ik aan de heer Klaver, maar het verzoek om een debat steun ik van harte.

De heer Kerstens (PvdA):

Steun voor het verzoek ook.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Beide steunen we.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Waar het kabinet bij monde van ex-minister Wiebes heeft aangegeven dat ze te laat begonnen zijn, lijkt een debat ons zeer op zijn plaats.

De voorzitter:

Dus steun.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

De heer Sienot namens D66. Nee, nee, nee, nee, de andere microfoon.

De heer Sienot (D66):

Steun voor het verzoek.

De heer Krol (Krol):

Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun, voorzitter. Maar ik kan ook tellen. Dit zou zomaar eens een meerderheid kunnen krijgen. Het lijkt me verstandig als de minister van EZK ook wordt uitgenodigd voor dit debat.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik heb alleen steun voor de complimenten, niet voor het debat.

De voorzitter:

Dat is altijd goed.

De heer Stoffer (SGP):

Geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, steun. En ik hoop dat het allemaal in de planning lukt, tot 19.00 uur 's avonds.

Mevrouw Agema (PVV):

Geen steun.

De voorzitter:

Dat heeft u geen meerderheid.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Het was heel dichtbij, hè?

De voorzitter:

Ja, mevrouw Tellegen laat het eigenlijk … Ze heeft het verkeerd ingeschat, zegt ze, maar u heeft geen meerderheid.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Oké. Ik ga het niet op de lijst met dertigledendebatten laten zetten.

De voorzitter:

Heel goed. Dank u wel. Had u om een brief gevraagd? Nee, hè? Nou, dank u wel voor de complimenten. Die zullen in de Handelingen worden opgenomen!

De heer Krol.

De heer Krol (Krol):

Mevrouw de voorzitter. Internationale wereldleiders hoor je steeds vaker zeggen "build back better". Biden, Trudeau, Johnson en Clinton roepen dat. Onze eigen Nederlandse minister-president roept dat internationaal ook. Hier in huis heb ik hem twee keer gevraagd om dat eens een keer nader toe te lichten. Dan zegt hij alleen maar dat hij het na de coronacrisis beter wil doen. Dat is toch gek voor iemand die hier tien jaar zit. Ik zou graag een uitgebreide brief willen waarin hij uitlegt wat hij daar precies mee bedoelt en hoe dat zit in relatie tot de Great Reset van Klaus Saab van het World Economic Forum. Dus graag een brief en aansluitend een debat over de oorsprong, de betekenis en de consequenties van "build back better".

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg namens het CDA en dan de heer Baudet en dan de heer Azarkan.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik heb de heer Krol nog nooit zo grensoverschrijdend horen praten, maar dat terzijde. Geen steun, want volgens mij hebben wij over een poosje een AO over de VN en alles wat daarmee te maken heeft. Dat kan daar prima een plek krijgen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Baudet (FvD):

Ik steun deze debataanvraag van harte. Ik ben ook heel benieuwd naar de brief. "Build back better" is een codewoord voor progressief globalisme.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek?

De heer Baudet (FvD):

Dat Rutte dat gebruikt …

De voorzitter:

Nee, meneer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

… is omineus. Dat duidt op veel meer.

De voorzitter:

Meneer Baudet! Goed.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het is bijzonder om over een slogan te praten, dus ik wacht de brief af. Ongelofelijk veel steun daarvoor, en dan moeten we denk ik even kijken of er nog een debat komt.

De voorzitter:

Maar steunt u nou wel of niet een debat?

De heer Azarkan (DENK):

Een brief.

De voorzitter:

Niet dus. Een brief behoeft geen steun hoor. Dat is altijd een … eh …

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Wel steun voor de brief — ik ben daar ook wel benieuwd naar — maar geen steun voor het debat.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Dit is eigenlijk een klimaatdebat, dat wij bij de vorige aanvraag ook al steunden, dus deze steunen wij ook.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun voor een brief.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

De microfoon doet het niet goed. Ik steun het debat niet, maar als er toch een brief komt, wou ik wel graag ook een reactie van het kabinet op het tweede rapport van de SER dat gaat over het toekomstperspectief voor Nederland na corona. Daar ben ik wel in geïnteresseerd.

De voorzitter:

Nou weet ik het ook niet meer. Steun toch?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik steun het verzoek.

De voorzitter:

Ja, hij had wel zijn steun uitgesproken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Leuk, interessant dat de heer Krol zich ook geïnteresseerd toont in internationale politiek. Ik zou hem adviseren dat misschien in te brengen in de verkiezingsoptredens de komende tijd. Geen steun voor dit verzoek. En ik nodig hem uit om de Buitenlandse Zakendebatten bij te wonen.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Geen steun.

De heer Kerstens (PvdA):

Ik doe ook de korte samenvatting, voorzitter: geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Nou …

De heer Krol (Krol):

Wel een brief, neem ik aan. En ik mag hopen dat die een beetje op tijd komt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Krol. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Als voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid doe ik het verzoek om het VSO Ouderschap en adoptie nog voor het reces te houden.

De voorzitter:

Dan zullen we daar rekening mee houden. Dank u wel.

De heer Baudet namens Forum voor Democratie. Gaat uw gang.

De heer Baudet (FvD):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eerder stemde de Kamer al in met mijn verzoek om een debat over het nieuwe EU-immigratiepact, Marrakesh II. Dit debat is nog niet geagendeerd. Terwijl wij straks, over twee weken, met reces gaan, worden in Brussel nieuwe onderhandelingen over dit vernietigende pact gepland. De Europese Commissie roept ondertussen dat de EU méér immigratie nodig zou hebben. Dit belooft dus weinig goeds voor de bedoelingen van dit immigratiepact. We moeten hierbovenop blijven zitten en mogen nooit met Marrakesh II akkoord gaan. Daarom verzoek ik om dit debat, waar dus al een meerderheid voor was, nog voor het verkiezingsreces in te plannen, zodat mensen op 17 maart precies weten wat ze aan de verschillende partijen hebben op dit onderwerp.

De voorzitter:

Goed. Het gaat om een debat op de lijst. Het verzoek is om dat debat zo snel mogelijk te voeren, in elk geval voor het verkiezingsreces.

De heer Baudet (FvD):

Zo is het.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voorzitter. De heer Baudet geeft aan dat we erbovenop moeten blijven zitten. Dan vraag ik me alleen af waarom de heer Baudet vorige week geen schriftelijke vragen heeft gesteld. Dit onderwerp is continu aan de orde, praktisch iedere week. We hebben nog hoeveel Kamerdagen? Plenaire debatten zijn nauwelijks meer in te plannen. Ik vraag me dus even af waarom de heer Baudet niet vorige week gewoon heeft gedaan wat hij moet doen.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek niet?

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Dat viel mij ook op. We hebben als Kamer met een heleboel politieke partijen allemaal schriftelijke vragen ingediend. We hebben vorige week het verslag daarvan gekregen met allerlei antwoorden die we graag willen bestuderen. Maar de heer Baudet vond het blijkbaar niet belangrijk om er een vraag over te stellen. Volgens mij kan hij dus ook wel even wachten op behandeling.

De heer Baudet (FvD):

Die obsessie, hè, met dit soort vliegen afvangen, terwijl het erom gaat of we wel of niet dit immigratiepact willen. Dan kun je 5.000 vragen stellen, maar het gaat erom wat de politieke partijen willen. Dat is wat bij een debat aan de orde komt. De kiezers hebben er recht op om dat te weten.

De voorzitter:

Dat heeft u duidelijk gemaakt. Ik wil gewoon horen of jullie wel of niet het verzoek steunen. Dus geen commentaar.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben vorige week nog een VAO gehouden …

De voorzitter:

Meneer Voordewind!

De heer Voordewind (ChristenUnie):

En daar hebben we gestemd.

De voorzitter:

Meneer Voordewind!

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dus geen steun.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Karabulut (SP):

Geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Krol (Krol):

Steun.

De voorzitter:

Dan de heer Van Raan. De middelste microfoon.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Dit heeft zo veel klimaataspecten, dus steun voor dit debat.

De heer Kerstens (PvdA):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Tot slot de heer Van der Lee, GroenLinks. De middelste microfoon.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun, maar om andere motieven.

De voorzitter:

Oké. U heeft geen meerderheid om het zo snel mogelijk in te plannen. Dank u wel.

De heer Baudet (FvD):

We moeten wachten tot na 17 maart, als de meerderheid er wel is.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baudet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Jasper van Dijk, maar die zie ik niet. Mevrouw Karabulut, namens Jasper van Dijk.

Mevrouw Karabulut (SP):

De heer Van Dijk was verhinderd, voorzitter. Maar hij vroeg mij om te vragen of het AO Arbeidsmigratie dat morgen gehouden wordt hier plenair afgerond kan worden voor het verkiezingsreces, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

We gaan kijken hoe we dat gaan plannen. Dank u wel.

Spreekt u ook namens de heer Van Nispen?

Mevrouw Karabulut (SP):

De heren hebben het erg druk vandaag, dus ook het VAO Rechtsbijstand willen we graag voor het verkiezingsreces, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Ook daar zullen we gaan kijken hoe we dat gaan doen. Is dit het laatste verzoek? Dan wil ik jullie ontzettend bedanken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 16.12 uur tot 17.00 uur geschorst.

Naar boven