Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 96, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Tien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat hij in zijn vergadering van dinsdag 30 juni 2020, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 35102, 35130 (R2119), 35152, 35173, 35218, 35252, 35392, 35402, 35442 en 35468 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Vijfendertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat hij in zijn vergadering van dinsdag 7 juli 2020, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 34985, 35063, 35344, 35345, 35357, 35358, 35372, 35409, 35422, 35427, 35438, 35449 (R2147), 35450-VIII, 35450-IX, 35450-XV, 35450-XVI, 35450-XVII, 35450-C, 35451, 35452, 35460, 35464, 35466, 35471, 35473, 35476, 35481, 35485, 35490, 35491, 35492, 35493, 35497, 35499 en 35505 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) - 35546

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen - 35547

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) - 35548

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet - 35549

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen) - 35550

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - 35551

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) - 35552-(R2148)

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep - 35554

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 31 augustus 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) - 35521

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 08 juli 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling) - 35539

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden) - 35540

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket) - 35541

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) - 35542

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 31 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19) - 35543

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 31 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35544

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) - 35545

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) - 35553

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op de brief van VluchtelingenWerk Nederland over de aanvraagprocedure om bescherming van migranten op Curaçao - 2020Z05963

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 01 april 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over het project Jan Ligthartschool te Westerbroek inzake mogelijke sluiting basisschool - 2020Z06036

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 02 april 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de antwoordbrief aan Waterschap Brabantse Delta over het verwerken van sloot- en bermmaaisel in de kleine kringloop - 2020Z06082

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 april 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op voorstel als crisismaatregelen leeftijdsgrens rechter-plaatsvervangers te verhogen - 2020Z09161

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 mei 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Gemeentenieuws van SZW - Coronamaatregelen editie 2 - 2020Z09805

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 mei 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over over de examenregeling voor de moderne vreemde talen en de resultaatverbeteringstoets voor de moderne vreemde talen - 2020Z10306

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 08 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een technische briefing over het MFK en het Europees herstelpakket - 2020Z10394

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Technische briefing over risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst - 2020Z11044

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Publicaties ILT van oktober 2019 tot en met mei 2020 - 2020Z11215

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op het verzoek van de commissie over de examenregeling voor het vak Nederlands en de Resultaatverbeteringstoets - 2020Z11620

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Commerciële radio: beantwoording vragen van de vaste commissie - 2020Z11664

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op de brief van de voorzitter van het Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten (NJCM) over de zorgen om coronamaatregelen in de strafrechtspleging - 2020Z11672

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om een reactie over een klacht over de regering van Sint Maarten (Algemene Zaken), de Wereldbank en NRPB m.b.t. woningreparaties - 2020Z14803

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 augustus 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake brief M. de H. over "de Kwaliteit van onze Rechtsstaat" - 2020Z11644

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 juni 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname aan technische briefing over radarinstallatie Herwijnen - 2020Z15076

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 26 augustus 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid - 2020Z15217

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark "de Groene Heuvels" - 2020Z15172

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 augustus 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brieven regering:

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 juli 2020 - 21501-32-1242

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 juli 2020 - 21501-32-1243

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad 20 juli 2020 - 21501-32-1244

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 juli 2020 - 21501-32-1245

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Informele Landbouwraad van 1 september 2020 - 21501-32-1246

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Landbouwraad van 1 september 2020 - 21501-32-1247

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 5 mei 2020 - 21501-33-821

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Energieraad (videoconference) van 15 juni 2020 - 21501-33-822

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport voortgang implementatie EU 5G toolbox - 21501-33-823

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslagen van de videoconferentie van onderwijsministers van 18 mei 2020 en van de videoconferentie van cultuur- en mediaministers op 19 mei 2020 - 21501-34-340

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Informele High Level Videoconferentie EU-Jeugdministers van 19 mei 2020 - 21501-34-341

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele ministeriële videoconferentie onderwijs d.d. 23 juni 2020 - 21501-34-342

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Informele Videoconferentie voor EU Sportministers - 2 juni 2020 - 21501-34-343

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte - 22054-328

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkoop van één F-16 aan België - 22054-329

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 20 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkoop CH-47 Chinook helikopters aan Unical Aviation - 22054-330

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de voorstellen voor een fonds voor een rechtvaardige transitie en een publieke sector leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie - 22112-2886

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op EU consultatie herziening NFRD - 22112-2887

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke verordening Europees burgerinitiatief i.v.m. COVID-19 - 22112-2888

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK tweede kwartaal 2020 - 22112-2889

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage implementatie Single Digital Gateway verordening (SDG) - 22112-2890

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Van Boer tot Bord - 22112-2891

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds - 22112-2892

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de inbreng van een verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken - 22112-2893

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen - 22112-2894

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening REACT-EU - 22112-2895

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie - 22112-2896

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Europese Biodiversiteitsstrategie - 22112-2897

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding AO EU-Informatievoorziening op 15 januari 2020 - 22112-2898

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de openbare raadpleging "herziening EVOA" van de Europese Commissie - 22112-2899

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op EU-consultatie hernieuwde duurzame financieringsstrategie - 22112-2900

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op call for feedback Kapitaalmarktunie High level forum rapport - 22112-2901

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt - 22112-2902

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 21 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van het Interstedelijk Studentenoverleg inzake de Annual International Student Survey 2020 - 22452-80

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied (Kamerstuk 32735-301) - 23432-477

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdragen in voorbereiding - 23530-127

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update acties, moties en toezeggingen inzake het ov en COVID-19 - 23645-724

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Potentieonderzoek verbeterde ov-verbinding Noord-Nederland - Randstad - 23645-725

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereidingen Rijksoverheid op aflopen brexit overgangsperiode EU-VK en Appreciatie EU Mededeling COM(2020) 324 "Getting ready for changes" van 9 juli 2020 - 23987-385

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapporten gehandicaptenzorg - 24170-232

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenrapportage onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking - 24170-233

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten - 24515-554

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen tijdens het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid van 18 juni 2020 - 24515-555

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet - 24515-558

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 24 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

CBS-onderzoek "Landelijke schuldenproblematiek in beeld, Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018" - 24515-559

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 17 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op bericht "Verbied verslavende games voor minderjarigen" en afdoening toezegging en motie kansspelen - 24557-170

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel - 24557-171

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update situatie in het gevangeniswezen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus - 24587-780

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over verbetering van de mogelijkheden voor bezoek van kinderen aan ouders in detentie (Kamerstuk 31753-215) - 24587-781

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over Justitieel Complex Vlissingen - 24587-782

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de tussenrapportage van de Nationale ombudsman over het onderzoek naar de invordering van achterstallige studieschulden door DUO - 24724-173

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging vliegverboden BES-eilanden - 24804-133

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19 en luchtvaart - 24804-134

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geleidelijke opheffing inreisverbod per 1 juli 2020 - 24804-135

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging vliegverboden BES-eilanden - 24804-136

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken opvolging algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden - 24804-137

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inreisbeperking Servië en Montenegro - 24804-138

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deense regeling m.b.t. inreizen van buitenlandse geliefden i.v.m. COVID-19 - 24804-139

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mogelijkheden voor een regeling voor het laten inreizen van buitenlandse geliefden i.v.m. COVID-19 - 24804-140

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verlies van controle met dodelijke afloop met een Pipistrel Alpha Electro nabij vliegveld Stadskanaal - 24804-141

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging vliegverboden BES-eilanden - 24804-142

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Richtlijnvoorstel Mandatory Disclosure - 25087-257

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie Country-by-Country gegevens van de OESO - 25087-258

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overdracht beheer spraaknetwerk C2000 - 25124-105

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het WODC-rapport "Evaluatie College gerechtelijk deskundigen" - 25268-187

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie zbo-evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid - 25268-188

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheid van medische producten - 25295-454

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies "Opschalingsplan COVID-19" - 25295-455

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van BVKZ t.b.v. debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020 - 25295-456

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op "Aandachtspunten voor een herstelbeleid" en "De contouren van een intelligent herstelbeleid" - 25295-457

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over conceptdraaiboek triage - 25295-458

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landelijke introductie "CoronaMelder" - 25295-460

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lessen verpleeghuizen met het oog op een eventuele tweede golf - 25295-461

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6 "Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid" (Kamerstuk 25295-351) - 25295-462

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

COVID-19: Deskundigen traject Lessons Learned - 25295-463

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen COVID-19 - 25295-464

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviesaanvraag aan het Outbreak Management Team (OMT) over mondneuskapjes - 25295-465

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 24 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen COVID-19 - 25295-466

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Outbreak Management Team (OMT) advies inzake COVID-19 - 25295-467

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen COVID-19 - 25295-469

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op uitzending Nieuwsuur inzake signalen dierenartsen over niet-naleving COVID-19-maatregelen - 25295-470

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update bron- en contactonderzoek en quarantaine - 25295-471

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Asscher over de berichtgeving op de NOS-site over de totstandkoming van het opschalingsplan rond de bron- en contactonderzoeken - 25295-499

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankoop vaccins - 25295-500

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang CoronaMelder - 25295-501

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "VWS miste alarmerende informatie in memo van GGD" in het NRC van 13 augustus jl. en reactie op de berichtgeving die voortvloeit uit dit bericht op NOS.nl van 15 augustus jl. - 25295-502

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over lonen in de zorgsector - 25295-503

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviezen OMT en maatregelen COVID-19 - 25295-504

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wetsvoorstel "Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19" - 25295-505

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op foto's huwelijk minister Grapperhaus en naleving coronamaatregelen - 25295-506

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf (Kamerstuk 25295-395) - 25295-507

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 01 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lessons Learned COVID-19 - 25295-508

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 01 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

OMT-advies 27 augustus 2020 - 25295-509

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 01 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over nucleaire veiligheid - 25422-268

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid - 25422-269

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgstappen wachttijden ggz - 25424-545

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse toezeggingen gedaan tijdens het AO Ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie van 8 juni 2020 - 25424-546

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak gericht op personen met verward gedrag - 25424-548

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over uitspraak Hoge Raad euthanasie mensen met vergevorderde dementie - 25424-549

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-550

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 15 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Doorontwikkeling en invoering PGB2.0 - 25657-330

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "'evaluatie werkwijze Zorg op Maat" - 25657-331

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS - 25764-127

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken vervolgonderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten - 25764-128

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken - 25834-172

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing regelgeving kinderarbeid i.v.m.15-jarige maaltijdbezorgers - 25883-386

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang alcohol- en drugstesten op de werkvloer - 25883-387

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden - 25883-388

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten - 25883-389

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging Commissie Uitvoering Civielrechtelijke regeling Srebrenica - 26122-47

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van de uitvoering sociale zekerheid - 26448-634

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over internationale sociale voorwaarden verplicht stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's (Kamerstuk 35470-XVII-10) - 26485-331

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op SER-advies "Kansen pakken en risico's beheersen; Over de samenhang tussen de SDG's en IMVO" - 26485-332

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport evaluatie imvo-convenanten - 26485-333

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (CSBN 2020) en voortgangsrapportage NCSA - 26643-695

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang integrale aanpak van cybercrime - 26643-696

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Witboek over kunstmatige intelligentie - 26643-697

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rijksbrede ICT-onvolkomenheden - 26643-698

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Status van het programma SAMEN - 26643-699

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter actualisatie 2020 - 26643-700

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar de mobiliteit en het behoud van talent op het gebied van kunstmatige (artificiële) intelligentie (AI) - 26643-701

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-verzoek over encryptiestandpunt kabinet - 26643-702

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen versleuteling DNS-verkeer - 26643-703

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mogelijk gebruik diensten Clearview door overheidsorganisaties - 26643-704

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapporten over governance en financiering GDI - 26643-706

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post)corona tijdperk - 26643-708

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen van de minister van SZW rondom de fiscale en socialezekerheidspositie van grensarbeiders - 26834-49

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overleg met Luxemburg inzake Rijnvarenden - 26834-50

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2019 - 26956-214

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie Inspectierapport Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020 - 26956-215

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderbouwing veevoermaatregel in het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek - 26991-570

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 10 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp van het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk - 26991-571

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19 - 27428-371

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de Landsadvocaat over het patiëntgeheim - 27529-217

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman inzake de watersituatie op Sint-Eustatius - 27625-505

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Acties lood in drinkwater - 27625-506

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken naar aanleiding van het algemeen overleg Water van 22 juni 2020 - 27625-508

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update droogteperiode - overgang naar normaal waterbeheer - 27625-509

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving - 27664-87

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het project "Vervanging hulpvaartuigen CZSK" - 27830-308

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) - 27830-310

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 06 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stappen rondom het advies tot thuisquarantaine voor reizigers die terugkeren uit landen of gebieden die een oranje reisadvies hebben vanwege de verspreiding van het coronavirus - 25295-468

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 31 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden - 27858-512

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming vergadering van juli 2020 - 27858-513

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief aanpak onnodige sekseregistratie - 27859-145

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse reactie Europese consultaties en aanbieding non-paper nummerportabiliteit - 27863-88

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake vertragingen in internationaal betalingsverkeer - 27863-89

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief op het gebied van consumentenbeleid en marktordening - 27879-75

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Groeiende verantwoordelijkheden van online platforms ten opzichte van consumenten - 27879-76

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet - 27925-723

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie-Belhaj over een onderzoek in te stellen door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verzoeken naar de luchtaanval op Hawija - 27925-724

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang transparantiebeleid burgerslachtoffers - 27925-725

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over belang dat ambtenaren vrijelijk moeten kunnen rapporteren - 27925-726

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet (Kamerstuk 27925-723) - 27925-727

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Woonbond m.b.t. uitvoering Sociaal Huurakkoord door Vestia - 27926-325

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken bij de Huurcommissie - 27926-326

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van lid Moorlag over scenario's om de buitenlandse deelnemingen van de NS af te bouwen (Kamerstuk 35300-XII-108) - 28165-328

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over opties invulling kapitaalbehoefte TenneT - 28165-329

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op suggestie ACM regionale aanbestedingen NS - 28165-330

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij - 28286-1120

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse zaken wat betreft SARS-CoV-2 infecties bij nertsen - 28286-1121

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen - 28286-1122

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dierenwelzijn tijdens hitte - 28286-1123

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen, OMT-Z advies en voorgenomen beleid nertsenhouderij - 28286-1124

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Constructieve veiligheid bouwwerken - 28325-214

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en toezeggingen op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers - 28479-83

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een evaluatie van de impact van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op water - 28625-285

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel - 28638-183

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV - 28642-108

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 juni 2020 - 28676-344

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op petitie winkelveiligheid en aanbevelingen aanpak winkeldiefstal - 28684-623

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk - 28684-624

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start campagne senioren en veiligheid - 28684-625

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen - 28694-136

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit - 28741-77

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente Scherpenzeel - 28750-76

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (Kamerstuk 28760-99) - 28760-102

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede rapportage transitieadviseur WODC - 28844-216

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking integriteitsbeleid Rijk - 28844-217

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 - 28844-218

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas - 29023-261

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur (Kamerstuk 29214-83) - 29214-86

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht en CKM-rapport over criminele uitbuiting op Nederlandse scholen - 29240-120

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Houtskoolschets acute zorg - 29247-314

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bereikbaarheidsanalyse voor SEH's en acute verloskunde 2020 - 29247-315

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang zakelijke inhoud aanwijzing tot invoeren facultatieve prestatie medisch specialistische zorg - 29248-322

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties - 29248-323

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 25 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen - 29279-601

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang ambitietraject strafrechtketen - 29279-602

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Visie "Recht doen, kansen bieden" - 29279-603

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op doorlichting strafrechtketen (PwC) en op de gewijzigde motie-Van Dam c.s. (Kamerstuk 35470-VI-14) - 29279-604

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de wijziging van de Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie (OM) - 29279-605

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweemeting OM-Strafbeschikking - 29279-606

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport "Tussen ambt en markt" van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders - 29279-607

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag van de Hoge Raad - 29279-608

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bonus voor zorgprofessionals - 29282-408

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op aanvraag NVAM tot opname anesthesiemedewerkers Wet BIG n.a.v. advies Zorginstituut - 29282-409

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 24 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken brandwerendheid wegtunnels - 29296-36

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Conceptonderzoeksrapport Royal Haskoning DHV over dodelijk ongeval met spookrijder op de A73 - 29296-37

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken onderzoek 13-wekenecho - 29323-139

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Prenatale screening in relatie tot geboortezorg - 29323-140

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang ontwikkelingen hielprik 2020 - 29323-141

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versnellen van transformatie maatschappelijke opvang - 29325-123

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport evaluatie van de KNAW - 29338-218

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaarmaking inspectierapport en addendum over een uitzetting naar Bahrein - 29344-143

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De voortgang van het Kustpact - 29383-344

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport stalbeoordeling - 29383-345

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overwinteren strandpaviljoens - 29383-346

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR mei 2020 - 29398-838

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers - 29398-839

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindverslag Pier Eringa inzake problematiek CBR - 29398-840

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, (rij)bewijzen, (deel)examens met betrekking tot COVID-19 - 29398-841

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse militaire bijdrage aan Operatie Irini - 2020Z15368

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid - 29398-842

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over verkeersveiligheid - 29398-843

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint Bus - 29398-844

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR juni 2020 - 29398-846

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen" - 29447-58

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP - 29447-59

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 21 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector - 29453-518

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanscherping Wgp-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen - 29477-657

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen - 29477-658

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De inzet van dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen - 29477-659

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad - 29477-660

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verstrekken van lening ten behoeve van doorstart Apotex - 29477-661

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 06 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie op SOMO-rapport "Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding" - 29477-662

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd - 29502-177

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL - 29502-178

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 21 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage "Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2012" - 29515-446

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Merkbaarheidsscan Ont(Regel) de Zorg - 29515-447

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2019 - 29515-448

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inspectierapport "Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019" - 29517-193

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over kabinetsreactie eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en in inzake humanitaire interventie - 29521-410

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van Amnesty International "Civilian lives at risk in the Sahel." - 29521-411

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwaliteitsnormering Beschermd Wonen - 29538-321

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de artikelen "Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen" en het bericht "Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink de klos" - 29544-1014

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeken naar de no-riskpolis - 29544-1015

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage cao-afspraken 2019 - 29544-1016

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen werknemersverzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid - 29544-1017

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 - 29544-1018

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt - 29544-1019

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie SER-advies "Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling" - 29544-1020

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk - 29544-1021

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over behoud van werkgelegenheid bij Vredestein/Apollo in Enschede - 29544-1022

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuele ontwikkelingen in het politieonderwijs en Jaarbeeld Inspectie - 29628-962

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage commissie administratieve lastenreductie in de opsporing - 29628-964

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cijfers geweldsaanwending politie 2019 - 29628-965

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geactualiseerde prognose operationele bezetting - 29628-966

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Arrestantenzorg Amsterdam - 29628-967

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet - 29628-968

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 juni 2020, over het bericht "Stroomstootwapen op basis van oneigenlijke argumenten ingevoerd" - 29628-969

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verslag van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV )op het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk - 29628-970

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Visserij nabij migratievoorzieningen - algemeen en specifiek voor Haringvliet en Afsluitdijk - 29664-204

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken nachtvluchten - 29665-392

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over drie rapporten over vliegtuiggeluid - 29665-393

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol - 29665-394

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij - 29683-252

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het notaoverleg van 28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de delfstoffenwinning onder de Waddenzee - 29684-205

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 - 29684-206

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief "De Juiste Zorg op de Juiste Plek" doen we samen - 29689-1070

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bekostiging Algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg - 29689-1071

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies NZa eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek - 29689-1072

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorwaardelijke toelating eerstelijns paramedische zorg voor patiënten na ernstige COVID-19 - 29689-1074

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zorgkeuzes in Kaart 2020 - 29689-1075

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 24 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie, gedaan tijdens het AO Pakketbeheer van 17 juni 2020, over een afschrift van het antwoord op de ingekomen brief van twee patiënten met de spierziekte SMA - 29689-1076

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 25 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda - 29697-87

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove - 29697-88

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regio Deal Zuid-Hollandse Delta - 29697-89

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie ten aanzien van onderzoek naar intrekking Nederlanderschap conform RWN 14 lid 2 - 29754-554

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beslissing op een Awb-klacht - 29754-555

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap en op enkele toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO Terrorismebestrijding van 29 januari 2020 - 29754-557

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brieven van de SER/CBM inzake bevordering naleving WOR - 29818-45

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten - 29861-52

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

NS onderzoek ontspoorde trein bij Voorburg op 2 januari 2020 - 29893-246

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over Spoorveiligheid/ERTMS (o.a. Kamerstuk 33652-76) - 29893-247

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaaroverzicht 2019 Financial Intelligence Unit-Nederland - 29911-283

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Getuige schietpartij Oss overleden nadat hij zichzelf in brand stak" - 29911-284

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024 (Kamerstuk 29984-899) - 29984-900

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen NL Leert Door - 30012-128

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Kuijken - 30015-78

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van de Veteranenombudsman over indexatie Militair Invaliditeitspension (MIP) - 30139-235

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord - 30175-354

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging diverse besluiten i.v.m. de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels - 30196-717

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek afwijkende energielabels Groningen - 30196-718

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen COVID-19 voor sportbeleid - 30234-251

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19-maatregelen (Kamerstuk 30234-244) - 30234-252

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor Sport en corona - 30234-253

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap - 30371-42

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028 - 30373-71

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie Global Gender Gap Report WEF - 30420-336

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Emancipatie 2020 - 30420-337

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet-spoedeisende maritieme hulpverlening in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht (1e fase) - 30490-33

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen migratiebeleid - 30573-181

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht wet- en regelgeving ter borging van economie, innovatie en werkgelegenheid bij ongewenste overnames en investeringen - 30821-115

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen (Kamerstuk 30826-55) - 30826-56

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen - 30872-248

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - 30872-249

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren - 30950-213

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van 2018 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 5 juni 2018 - 30952-365

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen; 's-Gravenhage, 6 augustus 2020 - 30952-366

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Drost, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over seksueel misbruik pro-anorexiacoaches (Kamerstukken 31015-25424-33552-177) - 31015-196

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en kindersekstoerisme - 31015-201

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 - 31015-202

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomstvisie Transgenderzorg - 31016-289

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over brief "Bronovo MOET blijven" - 31016-290

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie verbeterprogramma's Bernhoven en Rivas - 31016-291

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 08 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de verkenner over de fusie van Santiz - 31016-292

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 20 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst - 31066-674

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake beantwoording vragen commissie over voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-650) - 31066-675

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/Toeslagen (Commissie van Wijzen) - 31066-676

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gegevensverstrekking IB-47 en burgerservicenummer (bsn) - 31066-677

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - 31066-679

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over maatregelen gedupeerden kinderopvangtoeslag - 31066-680

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de Belastingdienst - 31066-681

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-650) - 31066-682

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag - 31066-683

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instellingsbesluiten commissies toeslagen - 31066-684

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 03 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatievoorziening van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aan de Commissie van wijzen - 31066-685

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. antwoord op vraag van het lid Bruins, gesteld tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 4 maart 2020, over het gebruik van eHerkenning - 31066-687

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Extern toezicht op de Belastingdienst - 31066-688

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de antwoordbrief aan Nationale ombudsman m.b.t. de verlaging van vervolgingskosten - 31066-689

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane - 31066-690

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang hersteloperatie toeslagen ter voorbereiding van AO 20 augustus 2020 - 31066-691

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning opties ter voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot terugvordering van toeslagen - 31066-692

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het bericht "Eerste 100 ouders uitbetaald" - 31066-693

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging uitleg bij de genoemde percentages van de in 2016 door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van de Europese richtlijn 2009/81/EG - 31125-112

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang wetgevingstraject sectorale investeringstoets defensie-industrie - 31125-113

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenhang en sturing Programma Energiehoofdstructuur en Regionale Energiestrategieën - 31239-321

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reservering netcapaciteit - 31239-322

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van Zon op Alle Daken aan uw Kamer, betreffende "collectieve regeling voor lokale energieproductie" - 31239-323

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Europese participatiemaatregelen - 31239-324

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO2-reductie - 31239-325

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ouderschap en adoptie - 31265-72

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit - 31288-869

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over het afstaan van intellectueel eigendom (Kamerstuk 31288-842) - 31288-870

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op KNAW briefadvies "Nederlands verdient meer" en rapport "Talen Centraal" van het Nationaal Platform voor de Talen - 31288-871

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid - 31288-872

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Onderzoek naleving van de sectorregelingen voor bestuurskosten in het hoger onderwijs" - 31288-874

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Nationale Studenten Enquête (NSE) - 31288-875

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 augustus 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. storing leerlingvolgsysteem zorgt voor vertraging uitslagbepaling eindexamen voortgezet onderwijs (Kamerstuk 31289-399) - 31289-425

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 02 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Vo-diploma met vakken op verschillend niveau - 31289-426

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-verzoek inzake goedkeuring verzoek SIVOR - 31289-427

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 13 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2020 en 2021 - 31289-428

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen ten behoeve van dansopleiding - 31293-542

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs - 31293-543

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 10 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang vrachtwagenheffing - 31305-314

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie briefadviezen "Mobiliteit en de coronacrisis" en "OV-gebruik tijdens de opstartfase" - 31305-315

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020 - 31322-414

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 01 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reflectie kinderopvangstelsel - 31322-415

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 06 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van ongeval MSC ZOE - 31409-291

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Esch over alternatieven voor het gebruik van fosfine en soortgelijke middelen (Kamerstuk 31409-288) - 31409-292

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bemanningswisselingen zeevarenden - 31409-293

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie Inspectierapport "Toezicht op de Maritieme grenzen" - 31409-294

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 20 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ongevalscijfers scheepvaart 2019 - 31409-295

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 09 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos - 31475-25

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz - 31476-30

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 juli 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (35546);

- Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) (35548);

- Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (35552);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (35547);

- Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (35551);

c. de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid:

- Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet (35549);

- Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen) (35550);

d. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35554).