Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 9, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toestemming te geven aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op maandag 18 november van 16.00 tot 19.00 uur over het begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over vliegen boven conflictgebieden van de agenda af te voeren.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211);

  • -Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)(35235);

  • -Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35237).

Op verzoek van de fracties van de SP, ChristenUnie en GroenLinks benoem ik in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Futselaar tot lid in de bestaande vacature en het lid Van Raak tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Futselaar en de leden Bruins en Renkema tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32359-3; 35156-3; 35026-74; 21501-07-1624; 21501-07-1619; 32545-108; 21501-07-1626; 31865-154; 2019Z17128; 2019Z17127; 28089-147; 29984-859; 31936-661; 21501-32-1197; 21501-33-778; 21501-33-775; 21501-33-768; 31936-660; 29398-743; 2019Z17659; 34767-16; 23645-709; 31521-116; 35000-V-89; 29521-385; 35300-VIII-12; 31288-785; 31288-781; 31288-740; 35000-VIII-231; 29984-866; 29544-948; 29984-863; 29984-864; 29984-862; 35000-A-133; 29984-858; 21501-08-789; 35000-XIV-100; 2018Z09658.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 29665-313; 29544-886; 29544-887; 24515-475; 29398-664; 21501-08-754; 26407-122; 35077-8; 35162-4.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Iran, met als eerste spreker mevrouw Ploumen van de PvdA;

  • -het VAO Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali, met als eerste spreker mevrouw Van Weerdenburg namens de PVV;

  • -het VAO Ambulancezorg/Acute zorg, met als eerste spreker mevrouw Van den Berg namens het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. We hebben deze week een boerenprotest gezien. Een van de vragen van de boeren was: hou op met dat Mercosur-verdrag. Er staat een dertigledendebat, maar ik stel voor om daar een meerderheidsdebat van te maken en dat binnen een maand in te plannen, zodat we recht kunnen doen aan de vraag van boeren die daar duidelijkheid over wensen.

De voorzitter:

Het gaat dus om het omzetten van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat en om het binnen één maand in te plannen? Voor beide heb je een meerderheid nodig. Ik zag de heer Bouali als eerste.

De heer Bouali (D66):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben het hier vorige keer al over gehad. Er ligt nog geen tekst. Ik had vorige keer al geen steun uitgesproken. Om nu een volledig debat te voeren over iets waar geen tekst over ligt, is helemaal absurd. Dus geen steun. Wel steun voor een debat op het moment dat die tekst er ligt. Maar daar gaan we als Kamer sowieso over debatteren. Ik snap mevrouw Ouwehand dus niet goed.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik ben één ding vergeten te melden. Gisteren zijn antwoorden binnengekomen op de vragen die de Partij voor de Dieren had gesteld. De minister heeft bevestigd dat er geen gelijk speelveld zal zijn tussen Brazilië en de Europese Unie als het gaat om duurzaamheid en dierenwelzijn.

De voorzitter:

Alleen als u van standpunt bent veranderd, meneer Bouali.

De heer Bouali (D66):

Dat vind ik een hele moeilijke ... Ik ben niet veranderd, maar ...

De voorzitter:

Dus? Steunt u het verzoek of niet?

De heer Bouali (D66):

Ik steun het verzoek niet, maar we nemen dit mee naar het volgende AO dat wij hebben met de minister.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Het is altijd goed om het debat te voeren als je er nog wat over te zeggen hebt. Dus steun voor beide verzoeken.

Mevrouw Van Weerdenburg (PVV):

Steun voor beide verzoeken.

De heer Weverling (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Voorzitter, graag steun voor dit debat, uiteraard. Een heel belangrijke zaak. Binnen een maand? Het is natuurlijk wel van belang dat er een tekst ligt waarover we het gesprek kunnen voeren. Of dat al binnen een maand is, en of het genoeg is om het debat alleen over de schriftelijke vragen te hebben, daar heb ik mijn twijfel bij. Ik zou wel graag meer informatie willen, voordat we hierover een meerderheidsdebat voeren.

De heer Baudet (FvD):

Steun. Maar even ter aanvulling: je hebt die tekst helemaal niet nodig. Het is namelijk een principiële vraag of wij onze handel in handen willen leggen van de EU, van een arbitragehof, enzovoorts.

De voorzitter:

U steunt het?

De heer Baudet (FvD):

Het is zelfs beter om die tekst niet te hebben, want voor je het weet verzanden Bouali en anderen in allerlei nitty-gritty details die helemaal niet ter zake doen voor de fundamentele vraag naar soevereiniteit.

De voorzitter:

Dus steun?

De heer Baudet (FvD):

Steun! Ja!

De voorzitter:

Goed. Dat klinkt heel strijdlustig.

De heer Amhaouch (CDA):

Over Mercosur hebben we al veel gezegd. Dat is ook een heel belangrijk handelsverdrag waar we in gaan. Maar daar komen we nog uitgebreid over te spreken, in rondetafelgesprekken en in een debat hier. Nu nog geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Volop steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Voorzitter, steun voor beide verzoeken.

De heer Alkaya (SP):

Ook namens de SP steun voor beide verzoeken.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Op dit moment nog geen steun.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Wel steun.

De heer Azarkan (DENK):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, net niet.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Net de coalitie niet. Die steunt het niet om er een meerderheidsdebat van te maken. Het is jammer.

De voorzitter:

Dank u wel.

U heeft nog een verzoek?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ja. Dat gaat eigenlijk over eenzelfde soort onderwerp. Het gaat over de stikstofcrisis. Ons hebben berichten bereikt dat het ministerie van LNV, dat toch verantwoordelijk is voor natuurbeleid, nog geen idee lijkt te hebben wat er moet gebeuren en wat de consequenties zijn van verschillende scenario's. Daarnaast zijn er berichten dat bedrijven daardoor failliet dreigen te raken en de woningbouw ernstig in gevaar dreigt te komen. Wij willen een debat met de minister-president, vanavond nog te houden, over de vraag of deze crisis wel zorgvuldig opgelost gaat worden.

De voorzitter:

Vanavond?

De heer Futselaar (SP):

Als het kabinet geen leiding kan of wil geven, dan zal de Kamer dat moeten doen. Steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Zo is het!

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Waar de commissie-Remkes was ingesteld om het stikstofprobleem uit het moeras te trekken, lijkt het erop dat het kabinet steeds verder het moeras inrijdt. Dus steun voor dit verzoek.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Het is niet dat GroenLinks het niet belangrijk vindt of het niet schandalig vindt dat het zo lang duurt, maar we hebben volgende week de landbouwbegroting. Wij denken dat dit een prima moment is om dit te bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Harbers (VVD):

Ik ben het zowaar eens met GroenLinks. Volgende week is de Landbouwbegroting. Er zijn allang afspraken gemaakt om nog voor het herfstreces over het stikstofprobleem te debatteren. Om die reden geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Wel steun.

De heer Bouali (D66):

Geen steun hiervoor. Er komt ook nog een kabinetsreactie. Wat collega Harbers ook zei: we zullen dit voor het herfstreces nog bespreken. Dus geen steun.

De heer Geurts (CDA):

Volgens mij gaat u voor het herfstreces dit debat inplannen, voorzitter, omdat dat specifiek is verzocht door de hele Kamer. Geen steun dus voor dit verzoek. We gaan het er dan over hebben.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Wat de heer Geurts zegt is inderdaad de snelste manier.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Voorzitter. Veel zin in een debat vanavond, maar ik denk dat het niet lukt.

De heer Van Aalst (PVV):

Voorzitter. We moeten er snel over spreken, maar het staat inderdaad al heel snel ingepland. We hebben een ultimatum van de boeren van vier weken. Dat komt snel, dus op dit moment geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Dan ...

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ja, voorzitter, ik kan tellen. Ik hoor wel dat iedereen ervan uitgaat dat het debat dan ook doorgaat, dus ik reken erop dat er geen verzoeken om uitstel gaan komen.

De voorzitter:

Nee, nee. Geen conclusies over debatten. Er is gewoon geen steun, mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Er is gewoon geen steun. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Biomassa, een bom onder het klimaatbeleid. Nadat de maatschappelijke weerstand tegen het verbranden van biomassa al is toegenomen, komt de wetenschap nu ook tot het inzicht dat het een slecht idee is, terwijl dit kabinet echt heel zwaar inzet op biomassa. Daar moeten we dus een apart debat over hebben. In ieder geval vraag ik nu alvast een brief hierover.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren is consistent. In het vorige debat met de minister is dit onderzoek al ingebracht. Ik wil graag een brief hebben, maar er komen debatten aan waarin we ook dit weer gaan bespreken, dus geen steun voor een apart debat.

De heer Van Raan (PvdD):

Teleurstellend.

De voorzitter:

Nee! Mevrouw Agnes Mulder namens het CDA.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik denk dat de minister zelfs al een antwoord heeft gegeven op de vraag van de heer Van Raan in het debat begin vorige maand. Hij heeft gezegd: als er onderzoeken komen waaruit zou blijken dat dat niet goed is, dan moet de Europese Commissie daarnaar handelen. Geen steun dus. Ik ben het eens met de collega van GroenLinks.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Een brief ondersteun ik wel. Steun geven aan dit verzoek zou te overwegen zijn als de Partij voor de Dieren drie debatverzoeken die inmiddels in de categorie "extra belegen" zitten van de lijst af zou halen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Verleidelijk, voorzitter.

De voorzitter:

Ik zou zeggen: ga met de heer Moorlag een kopje koffie drinken.

De heer Azarkan (DENK):

Altijd goed, koffiedrinken. Geen steun.

De heer Futselaar (SP):

Steun zonder andere voorwaarden.

De heer Kops (PVV):

Er komen nog genoeg debatten aan. Geen steun.

De heer Harbers (VVD):

Het is altijd bijzonder dat het IPCC vaak wordt aangehaald door de Partij voor de Dieren, maar wanneer die instantie zegt dat biomassa kan, moeten we er meteen weer over debatteren. Alleen al om die reden, en om heel veel meer redenen, geen steun.

De heer Baudet (FvD):

Biomassa is bedrog. Het is slecht voor het milieu. Het is bizar dat dat als duurzaam geldt, nog los van het feit dat wij dat hele CO2-verhaal niet geloven.

De voorzitter:

Dus?

De heer Baudet (FvD):

Het is echt bizar dat wij nu bomen aan het kappen zijn, massaal bomen kappen, dat we 11,5 miljard gaan uitgeven.

De voorzitter:

U steunt het verzoek?

De heer Baudet (FvD):

Hier moeten we het dus met grote spoed over hebben. Echt, hoor. Dat is heel belangrijk.

De voorzitter:

Dus u steunt de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Steun voor het verzoek en ook voor de brief.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Ik liep al weg, want ik had bijna begrepen dat u de conclusie trok dat het niet meer hoefde. Geen steun.

De heer Sienot (D66):

Het is een belangrijk onderwerp. We hebben het er dan ook heel veel en vaak over. Er wordt door het kabinet hard gewerkt aan een biomassakader. Daarom geen steun voor dit verzoek.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Wel eens met de inhoudelijke analyse van de heer Baudet ...

De voorzitter:

Dat hoort de heer Baudet niet.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Maar de heer Sienot geeft aan hoe het proces loopt over dit onderwerp. Ik geef nu dus geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Oké.

De heer Van Raan (PvdD):

Prima, voorzitter. Ik proef een aantal primeurs. We gaan het er dus nog over hebben, maar niet in een dertigledendebat. Wel een brief. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Sienot namens D66.

De heer Sienot (D66):

Voorzitter. Vandaag bericht het Dagblad van het Noorden dat grote delen van Groningen en Drenthe vijf tot tien jaar moeten wachten voor er weer zonne- en windparken worden aangesloten als de regels voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk niet worden aangepast. D66 vindt dit onbestaanbaar. We willen juist meer schone energie, op zo veel mogelijk plaatsen.

De voorzitter:

Dus? U wilt een debat?

De heer Sienot (D66):

Daarom vraag ik, ook namens mijn collega Agnes Mulder van het CDA, een debat met de minister van EZK om de netproblemen zo snel mogelijk aan te pakken.

De heer Futselaar (SP):

Steun.

De heer Kops (PVV):

Hoe minder windmolens, hoe beter. Dus geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is wel een bericht in de categorie dat water nat is gebleken te zijn. Maar dit debat geeft mij wel de kans om weer over het grote onrecht van Voetbalvereniging Nieuw Buinen te spreken, dus steun voor deze debataanvraag.

De heer Sienot (D66):

Ik zie ernaar uit.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Nog afgelopen maand is over dit onderwerp gedebatteerd in de Kamer en zijn er zelfs moties over aangenomen. Binnenkort is er een rondetafelgesprek. Het onderwerp staat al meer dan voldoende op de agenda van de Kamer. Om die reden geen steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik zou graag een brief willen van de regering over of er echt iets nieuws onder de zon is. We hebben er namelijk, zoals collega Harbers terecht zegt, recent over gesproken. Er is nieuw beleid aangenomen en dit is daar het gevolg van, voor zover ik kan beoordelen. Dus wel een brief, maar nog geen steun voor een debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. In afgelopen vier AO's is er bij mijn weten veel gesproken over de netcapaciteit. Ik ben niet zo op de hoogte van wat dit zou kunnen bijdragen. Het is volgens mij voldoende om het in een AO te bespreken, dus geen steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. D66 gaf net een goede reden om een debat niet te steunen, eigenlijk dezelfde reden als de heer Sienot nu aanvoert om wel een debat te moeten voeren. Maar wij zullen dit debat wel steunen.

De heer Stoffer (SGP):

Volgens mij wordt het tijd voor een kerncentrale, voorzitter. Voor de rest ben ik het eens met de argumentatie van de heer Harbers, dus geen steun voor dit debat.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik volg de heer Harbers: geen steun.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid, meneer Sienot. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Sienot (D66):

Dan weten de mensen in Groningen en Drenthe waar ze aan toe zijn.

De voorzitter:

Ja, dat weten ze heel goed. Dank u wel.

Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.