Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 93, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) - 35219

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 16 mei 2019 - 21501-04-224

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkgroep kapitaalmarktunie - 22112-2806

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling versterking rechtsstatelijkheid in de EU - 22112-2807

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensie-inspanningen - 22112-2808

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Stand van zaken en toekomst EU Betere Regelgevingsbeleid - 22112-2809

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nota Mobiele Communicatie 2019 - 24095-478

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie IMVO-beleid - 26485-308

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang verduurzaming cacaoproductie en -handel - 26485-309

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak van tellerfraude - 29398-706

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen - 29477-576

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 03 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang VMBO Maastricht en LVO - 30079-107

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationale Veiligheid Strategie 2019 - 30821-81

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ruimte voor regie in het primair onderwijs - 31293-465

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust en duurzaam - 31305-290

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019) - 31477-40

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof - 32670-147

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het NOS-artikel "ING leest af- en bijschrijvingen om eigen reclame te maken" - 32761-134

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord - 32813-334

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek door Technopolis naar publieke geoormerkte investeringen in sleuteltechnologieën - 33009-72

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achtergronddocumenten programma ERTMS - 33652-66

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius - 34089-18

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD - 34588-83

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) "Geld en schuld: De publieke rol van banken" - 35107-3

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van mw. mr. A. Broekers-Knol als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - 35209-3

minister-president, M. (Mark) Rutte - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel LNV) (Kamerstuk 35200-XIII-2) - 2019Z11961

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief van het Presidium inzake het verzoek aan de Algemene Rekenkamer over onderzoek naar de erf- en schenkbelasting (Kamerstuk 31066-481) - 2019Z11960

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019 - 35220-1

Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aan de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35 219).