Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 54, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) (35036);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (35088).

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van het Tweede Kamerlid Sjoerdsma tot lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO in plaats van het Eerste Kamerlid Schaper, en het Tweede Kamerlid Belhaj tot plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO in plaats van het Tweede Kamerlid Sjoerdsma.

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Veldman tot lid in plaats van het lid Van Oosten.

Ik deel mee dat de volgende moties zijn vervallen: 35000-XV-16; 35000-XV-20; 35000-VII-42; 35000-VII-60 en 35000-V-39.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende motie opnieuw aan te houden: 29838-97.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Autogerelateerde belastingen, met als eerste spreker de heer Laçin namens de SP;

  • -het VAO Koninkrijksrelaties, met als eerste spreker mevrouw Özütok namens GroenLinks;

  • -het VAO Raad Buitenlandse Zaken, met als eerste spreker mevrouw Karabulut namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet. Ik verzoek jullie allemaal bij de regeling niet in te gaan op inhoudelijke argumenten voor waarom een debat wel of niet moet, maar gewoon aan te geven waar het over gaat. Het debat hoort hier plaats te vinden, maar niet tijdens de regeling. Ik ga kijken of iedereen zich daaraan houdt. Het geeft elke keer gedoe en dat is niet prettig, vooral niet voor de mensen die meekijken.

De heer Baudet (FvD):

Daar ben ik het helemaal mee eens.

De voorzitter:

Dat is fijn. En u mag ook niet voorlezen!

De heer Baudet (FvD):

Ik heb hier in mijn hand het rapport dat gisteren is verschenen over de kosten van het energieakkoord, de voorloper van het klimaatakkoord. Alleen dat energieakkoord kost volgens dit rapport al 107 miljard. Het is gisteren gepresenteerd. Ik probeerde er toen al een debat over aan te vragen. Toen stuitte dat op allerlei trucjes en politieke spelletjes. Dus ik doe het gewoon vandaag opnieuw. Ik wil dat wij hierover praten in deze Kamer; niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege de beschuldiging van de opstellers van het rapport dat de Kamer zou zijn misleid, wat een zeer ernstige zaak is.

De heer Sienot (D66):

Mevrouw de voorzitter. Er is gisteren al door de minister gereageerd op het rapport. Het was wellicht een antwoord dat de heer Baudet niet wilde horen. Geen steun. We krijgen al een brief van de minister; dat lijkt mij voor dit moment meer dan voldoende.

De heer Öztürk (DENK):

De heer Baudet heeft terechte vragen. Hij is ook met ons meegegaan en heeft de vragen ook aan de minister gesteld. Hij heeft geen antwoorden gekregen. Ik denk dat wij op korte termijn hier een debat moeten voeren als het gaat om misleiding. Volledige steun voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Heel sportief dat de heer Baudet gisteren is meegegaan richting het debat. De minister is daar ook ingegaan op het rapport. De heer Baudet had toen het debat al verlaten en kon dus niet daarop doorvragen. Wij hebben nog wel een tweede termijn van hetzelfde algemeen overleg, dat commissiedebat. Dat is volgende week. Dus ik zou de heer Baudet willen aanraden om gewoon daar verdere vragen te stellen. Dan zou het netjes zijn als de brief van de minister over dit rapport ook voor dat debat er is. Dan heeft de heer Baudet alle ruimte en mogelijkheden om zijn vragen te stellen. Ik vind het ook normaal voor Kamerleden om elkaar dat op een goede manier te gunnen, maar niet alleen hier voor de bühne.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter, ik ga ook voor steun. Ik sluit mij aan bij de woorden van DENK. De minister komt met een brief hierover. Wat mij betreft mag het ook breder over de kosten van klimaat en de verdeling, die voor mijn partij een heel belangrijk punt is. Maar ik steun het nu wel.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik steun het verzoek niet en sluit mij aan bij de woorden van mijn collega Agnes Mulder.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik heb geen behoefte aan een debat over een kletskoekrapport.

De voorzitter:

Nou, dat is ook duidelijk.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Ik heb grote twijfels bij de kwaliteit van het rapport, maar het lijkt mij heel goed om dat te gaan betrekken bij de berekeningen die het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gaan maken. Dus niet steun voor een apart debat, maar het betrekken bij het bespreken van de rapporten die wij nog krijgen.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Baudet, u heeft geen meerderheid kunnen krijgen voor een meerderheidsdebat.

De heer Baudet (FvD):

Maar wel 30 leden.

De voorzitter:

Ja.

De heer Baudet (FvD):

Dus ik wil graag dit op de rol zetten voor een dertigledendebat. Ik blijf dit agenderen, want ik denk dat het echt verkeerd is dat de Kamer hier niet over wil praten.

De voorzitter:

Nee, meneer Baudet. Ik zal dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten en ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Mulder, u gaat niet reageren op de heer Baudet, neem ik aan.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter, het klopt gewoon niet wat de heer Baudet zegt. Ik heb daar wel problemen mee, want wij debatteren hier volgende week weer over en meneer Baudet is er gewoon niet.

De voorzitter:

Nee, nee. Wacht heel even.

De heer Baudet (FvD):

Ik ben hier net niet op ingegaan, want ik dacht: nou, laat maar ... Maar dit is ...

De voorzitter:

Wacht heel even. Meneer Baudet, dit is nu precies de reden waarom ik elke keer zeg bij de regeling: hou het beperkt tot het onderwerp.

De heer Baudet (FvD):

Ik sluit me daar geheel bij aan, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Ja, maar zodra allerlei kwalificaties worden gegeven aan debatten, partijen of Kamerleden, ontstaat er een debat bij de regeling van werkzaamheden. Maar u heeft uw punt gemaakt, meneer Baudet. Het is helder dat u een debat wilt. We voegen dat toe aan de lijst met dertigledendebatten. Dank u wel.

De heer Kerstens.

De heer Kerstens (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Nadat Nederlandse militairen ziek zijn geworden vanwege de troep die verbrand werd op en rondom de basis in Afghanistan, kwam deze week in het nieuws dat Nederlandse militairen mogelijk ook in aanraking zijn gekomen met schadelijke stoffen bij uitzending naar het voormalig Joegoslavië en naar Litouwen, waar nog steeds Nederlandse militairen zitten. Dat gevoegd bij het nieuws van vorige week dat ...

De voorzitter:

Ik heb net gezegd: hou het kort. Dat heeft u toch gehoord?

De heer Kerstens (PvdA):

Dat probeer ik. Dit is de laatste zin, voorzitter. Dat gevoegd bij het nieuws van vorige week ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Kerstens (PvdA):

... dat mensen worden uitgezonden die moeten toezien op het vervoer van gevaarlijke stoffen ...

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Om uw plenaire agenda te ontlasten zou ik, omdat er een aantal onderwerpen zijn en er voor 12 maart een AO gepland staat, willen voorstellen om het daar te behandelen. Dan vraag ik ook aan de collega's om de spreektijd daar met één uur uit te breiden. Dus voor dit debat geen steun.

De voorzitter:

Wacht heel even, hoor. Dus u stelt voor om dit toe te voegen aan ...

De heer Kerstens (PvdA):

Er zijn een aantal dertigledendebatten aangevraagd over deze materie. Mijn verzoek zou ook zijn om er daar een paar vanaf te halen en het dan een keer goed met elkaar te hebben over de veiligheid van onze mensen bij missies en uitzendingen. Als dat kan in een AO, dan zouden we dat AO echt moeten uitbreiden, maar het liefst zou ik een plenair debat daarover willen voeren. Er is sprake van heel veel incidenten achter elkaar.

De voorzitter:

Goed, maar dan weet u dat mevrouw Karabulut een voorstel heeft gedaan om het te betrekken bij een algemeen overleg. Ik hoor u zeggen dat u het daarmee eens bent.

De heer Kerstens (PvdA):

Daar kan ik me in vinden als dat algemeen overleg dan ook uitgebreid wordt qua spreektijd.

De voorzitter:

Dat moet u in de commissie regelen.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Prima voorstel van mevrouw Karabulut. Ik wil ook om een brief vragen van de staatssecretaris van Defensie, met daarin een overzicht van de onderzoeken die zijn gedaan, de resultaten daarvan en op welke wijze de militairen zijn geïnformeerd op het moment dat ze daar waren.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. Er zijn een aantal onderzoeken gedaan en dat is belangrijk. Ook naar de heer Kerstens toe is het van belang dat er onderzoeken zijn gedaan. Ik ben wel benieuwd naar de uitslagen daarvan en hoe er is gecommuniceerd. Ik steun mijn collega Bruins Slot: geen steun voor het debat en betrekken bij het AO. Dat lijkt me verstandig.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Geen steun voor een debat. Zo te horen komt er een uitgebreide brief.

De heer Öztürk (DENK):

Bijna iedere week horen we dit soort geluiden, helaas. Ik denk dat we het AO kunnen uitbreiden en het uitvoerig over dit soort punten kunnen hebben.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Beertema (PVV):

Wel steun, voorzitter.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun voor de brief en voor het algemeen overleg.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dat laatste geldt ook voor GroenLinks, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kerstens. U heeft geen steun.

De heer Kerstens (PvdA):

Ja, voorzitter, dan gaan we proberen om het algemeen overleg uit te breiden, zodat we het er snel uitgebreid over kunnen hebben.

De voorzitter:

Dat kan in commissieverband. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ik wil een debat aanvragen.

De voorzitter:

Zo is dat! Over?

De heer Nijboer (PvdA):

Dat gaat over het tekort aan betaalbare huurwoningen. Daarover is vandaag weer nieuws naar buiten gebracht en dat is echt iets waar het kabinet wat aan moet doen. Ik wil daar dus graag over debatteren in de Kamer.

De voorzitter:

Goed, zo kan het dus ook en daar hou ik ook van.

Mevrouw Beckerman (SP):

We hebben inmiddels een wooncrisis: zo veel tekorten en de bouw stagneert. Het lijkt me goed om hier een debat over te hebben. Ik heb via de procedurevergadering al een brief gevraagd van de minister. Dus graag een debat.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Bijzonder, want de SP vroeg inderdaad een brief in de procedurevergadering. Daar was ik het geheel mee eens. Die brief zou worden betrokken bij een algemeen overleg en dat lijkt me ook de juiste route. Dus geen steun voor een debat, maar wel voor de brief.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik zou zeggen: geef die woningen niet meer aan statushouders. Voor de rest: steun voor het debat.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Zojuist is in de procedurevergadering besloten om een brief te vragen aan de minister en dit onderwerp dan te behandelen bij het AO Woningcorporaties.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Wel steun voor het debatverzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor de brief en het algemeen overleg.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Koerhuis (VVD):

Steun voor brief en algemeen overleg.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor de brief en ook ons lijkt de snelste manier om het te betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Nijboer (PvdA):

Dan heb ik 30 leden, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter:

Ja. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van ... Nee, er is al een brief gevraagd via de commissie, begrijp ik.

De heer Middendorp namens de VVD.

De heer Middendorp (VVD):

Voorzitter. Ik zie hier vier minuten staan, maar ik heb begrepen dat dat niet de bedoeling is.

De voorzitter:

Dat is niet voor u bedoeld, nee.

De heer Middendorp (VVD):

Voorzitter. Het Rijk kan schaars ICT-talent beter inhuren. De vraag is of dat zo is. Want wat in ieder geval zeker is, is dat wij in een digitale revolutie zitten en dat wij goeie mensen, alle mensen, kunnen gebruiken die de overheid kunnen helpen ...

De voorzitter:

En dus?

De heer Middendorp (VVD):

... om daarvan een digitale overheid te maken. En dus wil ik een debat aanvragen over het aantrekken van mensen die de overheid kunnen helpen bij digitalisering.

De heer Van der Molen (CDA):

Wat een goed idee. Steun.

De voorzitter:

Kijk eens aan!

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dit klinkt goed, dus dan steun ik het ook.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Ik heb daar wel enige overwegingen ... Steun!

De heer Öztürk (DENK):

De vraag is of je zo'n groot debat nodig hebt voor zo'n onderwerp. Dus het kan naar onze mening ook in een AO. Geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Middendorp.

De heer Middendorp (VVD):

Dank, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Van Ojik namens GroenLinks.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik doe een verzoek, mede namens collega Sjoerdsma van D66. Wij hebben binnenkort een debat over Russisch gas. Nou is er inmiddels een compromis bereikt in de EU over de Gasrichtlijn. Wij willen graag een brief van het kabinet over de precieze inhoud van dit compromis en wat dit betekent ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.

De voorzitter:

U wilt gewoon een brief.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

En dan heb ik nog een tweede verzoek, voorzitter. Zal ik dat meteen doen? Of zal ik eerst ...

De voorzitter:

Nou, een brief, zou ik zeggen ... Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dan kunnen we meteen door, als u het goed vindt, naar het tweede deel van het verzoek. Het debat staat nu nog officieel geagendeerd als een debat over Russisch gas én de uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens. Dat tweede deel willen wij graag betrekken bij het ook al geplande debat over het INF-verdrag, zodat dat debat over Russisch gas alleen gaat over Russisch gas. Ik zie de heer Sjoerdsma twee duimen de lucht in steken.

De voorzitter:

Ja, dat heb ik ook gezien.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dus hij is het er in ieder geval ook mee eens.

De voorzitter:

Maar ik begrijp ook dat er geen weerstand was tegen dit voorstel in commissieverband. Klopt dat?

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ja, voorzitter. Dat klopt.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ojik.

De heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Ik wil u verzoeken om het VAO Autogerelateerde belastingen volgende week in te plannen, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Daar gaan we rekening mee houden.

De heer Omtzigt. Namens het CDA, toch, of namens de commissie?

De heer Omtzigt (CDA):

Namens het CDA. Voorzitter. Ik wil u vragen om het VAO Transparantie in Europa ook volgende week te houden, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Ook dat gaan we doen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.