21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend - 35056

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12 oktober 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Reactie op verzoek commissie over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten - 17050-548

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 1 en 2 oktober 2018 te Luxemburg - 21501-07-1550

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Milieu- en Transportraad 29 en 30 oktober 2018 - 21501-08-741

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke inzage van de sheets van de technische briefing van 10 oktober 2018 - 23987-270

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-271

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over brexit op het terrein van LNV - 23987-272

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-273

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatie van het beleid voor agrarische gronden van de Staat - 24490-25

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitoring gespecialiseerde ggz-instellingen - 25424-426

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake manifest m.b.t. tijdige inzet van de juiste psychische hulp - 25424-427

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project "Containersystemen en Subsystemen" - 26396-112

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herijking programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) - 26396-113

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake toelichting op grote ICT-projecten JenV - 26643-572

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sturing informatiebeveiliging en ICT binnen de rijksdienst - 26643-573

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zorginformatiedeling in internationale context - 27529-160

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Eenheid van taal in de Nederlandse zorg" van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 27529-161

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herijking van het project Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) - 27830-261

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem "Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL" - 27830-262

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL (PzH2000NL) - 27830-263

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan de Stichting van het Onderwijs inzake de motie van de leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject - 27923-320

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking en planning acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen - 28844-156

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 - 29240-85

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vierde voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-459

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie artikel "Juristen laten weinig heel van werkwijze e-Court" - 29279-460

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Advies uitvoering gevangenisstraffen: Reactie op de kabinetsvisie Recht doen, kansen bieden" van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) - 29279-461

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten onderzoekscommissie MIT - 29628-814

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 09 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake antwoord op brief over verkopen bloot eigendom erfpachtgronden Waddeneilanden d.d. 24 maart 2018 - 29659-150

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afrikaanse varkenspest - 29683-245

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce "de juiste zorg op de juiste plek" (Kamerstuk 29689-896) - 29689-938

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek PrisonLaw om beëindiging subsidierelatie - 30010-40

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw) - 30982-43

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 september 2018, over kinderopvangtoeslag - 31066-434

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat - 31288-660

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat - 31288-661

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het experiment flexstuderen - 31288-662

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Elke leerling naar het parlement - 31289-376

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Subsidieregeling praktijkleren 2019 - 31524-387

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over wanneer de opzet van het onderzoek naar structurele verbeteringen in het stelsel van toeslagen en het onderzoeksrapport aan de Kamer aangeboden zullen worden - 31580-8

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang en monitoring van de pilot voor een waardegedreven zorgmodel in de hartzorg - 31765-344

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 21 september 2018, over de transparantie in onderzoeken rond luchtvaart n.a.v. de uitzending van EenVandaag inzake Eindhoven Airport - 31936-517

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie Sustainable Finance Lab rapport "Werk in Uitvoering" over de financiële sector - 32013-198

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van bestedingen aan keuzehulp onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-125

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober te Luxemburg - 32317-527

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging PAS en ammoniak - 32670-139

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbreiding en versterking van het Nederlandse netwerk van ambassades, consulaten-generaal (CG’s) en permanente vertegenwoordigingen (PV’s) - 32734-32

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen tegen griep - 32793-332

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor 2017 bevolkingsonderzoek darmkanker - 32793-333

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de petitie over preventie van gehoorschade - 32793-334

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing concept-subsidieregeling instandhouding woonhuis-rijksmonumenten - 32820-272

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over problemen met zoutwinning in Groningen - 32849-138

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht “Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM” - 32849-139

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken uitvoering bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-313

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank - 33037-314

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO) - 33136-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opschorting bouw-voorbereidende werkzaamheden en PPS-aanbesteding marinierskazerne - 33358-10

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Methaanemissie bij gaswinning - 33529-529

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomst forensische geneeskunde - 33628-38

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens (WNT) - 34366-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk - 34372-28

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Quickscan betreffende de EU-voorstellen inzake de twee verordeningen interoperabiliteit - 34867-3

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 09 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-B-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-C-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-VII-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van nog openstaande vragen over het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34950-VII-1) en over de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000-1 en 2) - 35000-VII-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies "Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden" van de Onderwijsraad - 35000-VIII-11

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Nulmeting woonwagenstandplaatsen - 35000-VIII-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenhang IT-rapportage en invulling rapporteren met behulp van indicatoren - 35000-X-8

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) inzake de repatriëring van stoffelijke resten van Nederlandse militairen van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties (NDVN) in Noord-Korea - 35000-X-9

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 09 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake inzet humanitaire hulp bij orkaan Irma - 35000-X-10

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden - 35000-X-11

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-XVI-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benoemingsprocedure nieuw lid van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) - 35055-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 11 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Bestaansminimum Caribisch Nederland - 35000-IV-25

Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 13 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend (35056).

Naar boven