Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 80, item 15

15 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor woensdag 16 mei aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34941, nr. 2).

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) (34883).

...

Wat zijn jullie stil!

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan van de agenda af te voeren.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 28286-945; 33835-74; 33835-73; 33835-72.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik het woord aan de heer Edgar Mulder namens de PVV.

De heer Edgar Mulder (PVV):

De Belastingdienst is een puinhoop. Het is nu zelfs zo erg dat het innen van de belastingen in gevaar komt. Voorzitter, er moet per direct worden ingegrepen en vandaar een debat zo snel mogelijk.

De heer Nijboer (PvdA):

Van harte steun voor dit verzoek van de PVV. Ik zal mijn debatverzoek intrekken als het een meerderheid krijgt.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Op het moment dat een van de belangrijkste pijlers van onze Nederlandse rechtsstaat, van de democratie, namelijk het innen van belastingen, echt op de tocht staat, dan vergt dat een debat hier. Er staat ook nog een ander debat gepland, van de heer Omtzigt, over de erf- en schenkbelasting. Dat raakt hieraan. Het zou mij een lief ding waard zijn als we dat op korte termijn hier in de plenaire zaal kunnen bespreken, met voldoende spreektijd.

De voorzitter:

Even kijken. U steunt het verzoek van de heer Edgar Mulder?

Mevrouw Leijten (SP):

Ja.

De voorzitter:

Dat is helder. Dan ga ik naar de heer Omtzigt namens het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, dit is een belangrijk onderwerp. Ik sluit me aan bij mevrouw Leijten, in die zin dat we inderdaad een plenair meerderheidsdebat hebben over het disfunctioneren van de Belastingdienst in de schenk- en erfbelasting. Ik vind het prima om dat debat zowel in de tijd een stukje uit te breiden als qua onderwerp iets algemener te maken, dus om ook over andere onderdelen van de Belastingdienst te spreken, waar de PVV het over heeft. Ik zou dat debat dan wel redelijk snel ingepland willen hebben, maar niet dan nadat wij de hoorzitting gehouden hebben waartoe we vandaag besloten hebben. Ik probeer die binnen twee tot drie weken te organiseren, zodat we een aantal experts horen over de Belastingdienst en ook de top van de Belastingdienst. Dan kunnen we dit debat houden.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

De heer Omtzigt (CDA):

Nee, de samenvoeging, dus dat betekent: toevoeging aan het al geplande meerderheidsdebat, maar dan met een uitbreiding daarvan.

De voorzitter:

Goed. Dan ga ik naar de heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik zou toch eigenlijk de voorkeur hebben voor het steunen van het verzoek van collega Mulder, omdat de hele discussie over schenk- en erfbelasting een apart onderwerp is. Dit is veel groter en dieper. Ik zou dit dus volledig willen steunen.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik steun het verzoek, maar ik heb wel een voorkeur voor de variant die de heer Omtzigt voorstelde. Ik steun ook nog de lijn die mevrouw Leijten uiteenzette.

De voorzitter:

U steunt alles dus, mijnheer Azarkan. De heer Snels.

De heer Snels (GroenLinks):

Steun voor het verzoek, in combinatie met de lijn van de heer Omtzigt. Combineren dus.

Mevrouw Lodders (VVD):

Dan ga ik het misschien nog een klein beetje ingewikkelder maken, voorzitter. Op zich is het goed dat we met elkaar een debat hebben, maar er staan ook twee algemeen overleggen gepland. Ik weet dat we die agendering niet hier doen, maar om drie keer te overleggen lijkt me wat veel. We moeten in de procedurevergadering kijken of we nog wat kunnen samenvoegen. De strekking van de heer Omtzigt, in combinatie met de lijn van mevrouw Leijten, wil ik steunen.

De voorzitter:

Even ja of nee. Steunt u het verzoek van de heer Mulder?

Mevrouw Lodders (VVD):

Nee, ik steun het verzoek zoals geformuleerd door de heer Omtzigt.

De voorzitter:

Oké. Dank u wel. De heer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Daar geldt hetzelfde voor. Dus steun voor Omtzigt, niet voor dit verzoek.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter, ook ik volg de lijn van de heer Omtzigt. Dat betekent dus ja tegen dit verzoek, maar dat is dan een uitbreiding van het al eerder aangevraagde debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Uitbreiding is een goed idee, maar geen steun voor dit separate debat.

De voorzitter:

Meneer Mulder ...

De heer Edgar Mulder (PVV):

Ja, "zucht".

De voorzitter:

Ja, er is geen meerderheid, maar er is wel een meerderheid om het onderwerp te betrekken bij het debat dat op de lijst staat. Het woord "meerderheidsdebat" valt, maar mevrouw Leijten en de heer Omtzigt suggereerden ook om dat debat sneller in te plannen. Tegelijkertijd werd gezegd dat er eerst een hoorzitting komt. Ik weet niet wanneer die hoorzitting is.

De heer Omtzigt (CDA):

De lijst is nu zo lang dat het anders na het reces is, maar we proberen de planning van die hoorzitting deze week rond te krijgen. Ik hoop dat u ook gehoord heeft dat we misschien één of twee minuten extra spreektijd zouden willen hebben.

De voorzitter:

Ja, dat heb ik gehoord inderdaad. Dank u wel, meneer Mulder.

De heer Omtzigt (CDA):

Maar daar is nog geen besluit over genomen, voorzitter.

De voorzitter:

Ik zal over mijn hart strijken. Dat is prima, is goed.

Dan gaan we naar de heer De Graaf namens de PVV. De heer Asscher heeft zich afgemeld voor de regeling van werkzaamheden.

De heer De Graaf (PVV):

Dank, voorzitter. Op 28 april jongstleden maakte de NOS ons per televisie duidelijk ... Of wil de heer Asscher misschien toch nog eerst? Nee? Oké. Ik zag hem vragend kijken. De NOS maakte ons duidelijk dat de AIVD de gemeente Den Haag heeft gewaarschuwd voor de terrorismefinancier die ook de Haagse As-Soennah moskee financiert. Ik wil daar graag een apart debat over met de minister van Justitie en Veiligheid en ik roep mijn collega's op dat debatverzoek te steunen uiteraard.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, over die financiering staat al een debat gepland. Daar zou ik dit heel erg graag bij willen betrekken. Mogelijk moet daar ook de minister van Justitie en Veiligheid bij zijn met een specifieke brief over deze thematiek. Dan pakken we het in één keer.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter, ik sluit mij daarbij aan. Volgens mij is dat debat ook al gepland met meerdere bewindspersonen. Laten we het daarbij betrekken en het zo snel mogelijk bespreken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik ook, voorzitter. Wellicht kunt u wel wat doen om dat debat spoedig op de agenda te krijgen.

De heer Segers (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter, het verzoek om het spoedig op de agenda te krijgen deel ik en ook het verzoek om nog even specifiek op deze casus in te zoomen. In die brief kan daar best plaats voor zijn, maar dan echt samenvoegen en één debat daarvan maken.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, steun voor het voorstel van mevrouw Van Toorenburg en eveneens voor de aanwezigheid van minister Grapperhaus.

De heer Azarkan (DENK):

Ook steun voor dat verzoek.

De heer Van der Staaij (SGP):

Daar sluit ik mij bij aan.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik sluit mij ook daarbij aan.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik sluit mij daar ook bij aan.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik ook, voorzitter.

De voorzitter:

Dus aansluiten bij het bestaande debat. Het verzoek is om dat debat dan zo snel mogelijk in te plannen.

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter, u heeft afgeconcludeerd inderdaad, maar ik proef de Kamerbrede wens om het heel snel in te plannen. Daartoe zou ik u graag aan willen sporen.

De voorzitter:

Oké. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Jasper van Dijk namens de SP.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Sinds 2010 kreeg de top binnen bedrijven er maar liefst 32% bij, de gemiddelde werknemer slechts 13%. De economie groeide met ruim 3%, het inkomen met 1,5%. Hier gaat iets grondig mis. Ik vraag hierover een debat aan met de minister van Sociale Zaken.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Özdil namens GroenLinks.

De heer Özdil (GroenLinks):

Voorzitter. De gemiddelde Nederlandse werknemer moet 171 jaar werken om te verdienen wat de gemiddelde Nederlandse baas verdient. Die kloof is bijna nergens zo groot in de wereld, dus steun voor het verzoek van mijn collega.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Er wordt de komende tijd op tal van plekken al over dit onderwerp gesproken, ook over bijvoorbeeld de aiq., de arbeidsinkomensquote. Dus geen steun voor dit verzoek.

De heer Wiersma (VVD):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter.

De heer Van Meenen (D66):

Idem.

De heer De Jong (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Jasper van Dijk.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter, ik laat het debat graag toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De voorzitter:

Dan zetten we dit debat op de lijst van dertigledendebatten.

De heer Emiel van Dijk namens de PVV.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Voorzitter. Uit een WOB-verzoek van de Volkskrant blijkt dat medewerkers van Defensie én omwonenden jarenlang onnodig gevaar hebben gelopen doordat de veiligheid op de Nederlandse munitieterreinen niet op orde was, en wellicht nog steeds niet is. Het is in de omgang met munitie telkens incident na incident. Graag een plenair debat daarover met de minister van Defensie en met de minister van BZK.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter, dit is een belangrijk onderwerp, maar er zijn schriftelijke vragen over gesteld. Volgens mij is het verstandig om eerst de beantwoording van die schriftelijke vragen af te wachten en dan te kijken of die naar behoren of naar behoeven zijn beantwoord. Dan kunnen we altijd nog kijken of er een debat moet komen of dat er misschien verdere informatie moet komen. Dus voorlopig geen steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter, feiten zijn heel belangrijk. Ik kijk eerst uit naar de beantwoording van de vragen. Daarna besluiten we of het nodig is om een debat te voeren.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Voorzitter, steun voor een brief, nog geen steun voor een debat, want de staatssecretaris is volgens mij heel druk bezig met een plan van aanpak en dat zou ik graag verder uitgewerkt willen zien. We wachten de brief af en naar aanleiding daarvan kunnen we altijd besluiten tot een debat.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter, soms is het een beetje dubbel: er wordt om een brief gevraagd, maar er zijn ook al Kamervragen gesteld. Laten we eerst nou die Kamervragenbeantwoording afwachten en daarna kijken of er nog een debat nodig is.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Voordewind. De PVV, en volgens mij ook de SP, heeft goede Kamervragen gesteld. Laten we de antwoorden daarop afwachten. Die kunnen we daarna altijd betrekken bij een algemeen overleg.

De voorzitter:

Meneer Emiel van Dijk, u heeft geen meerderheid.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Ik vind het jammer. De collega's zijn in commissievergaderingen heel stevig als het gaat om veiligheid. Nu blijkt dat zelfs omwonenden onnodig gevaar lopen, maar bij de collega's is er nog steeds geen urgentie om daar iets aan te doen en dat te bespreken. Dat vind ik erg jammer.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Wat wilt u nog meer zeggen, meneer Bosman?

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter, ik ben persoonlijk aangesproken; een persoonlijk feit. Alsof wij de veiligheid van mensen zowel binnen Defensie als daarbuiten niet serieus nemen! Dat doen we zeker en volgens mij doen alle collega's dat. Dat er vragen zijn gesteld waarop antwoorden moeten komen, dat de feiten eerst moeten komen, is volgens mij heel belangrijk voor de hele Kamer.

De voorzitter:

Mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Ik heb eerder een plenair debat aangevraagd over de evaluatie van de Jeugdwet. Toen gaven de collega's aan dat we in de procedurevergadering verder zouden besluiten over het te volgen traject. Dat is gebeurd. We hebben een rondetafelgesprek gehad en er is een kabinetsreactie geweest. Vandaar dat ik hier het verzoek wil doen om het aangevraagde dertigledendebat om te zetten in een plenair debat.

De heer Raemakers (D66):

Van harte steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Een van de grootste naoorlogse systeemwijzigingen kan niet zonder plenair meerderheidsdebat, voorzitter. Ik roep mijn collega's van de coalitiepartijen echt op dit nu eens te steunen en niet overal de pot dicht te houden. Je kunt het echt niet maken om dit een dertigledendebat te laten.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter, het is echt een belediging voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft om zo'n belangrijke evaluatie af te raffelen in een dertigledendebat. Dus van harte steun voor dit voorstel.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Daar sluit ik mij bij aan, voorzitter.

Mevrouw Tielen (VVD):

Ook wij willen heel graag in gesprek met elkaar over deze Jeugdwet, maar volgens mij kan dat nog voor de zomer en met langere spreektijden in een AO. Geen steun dus voor een debat, maar liever een AO.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het alleszins redelijke voorstel van GroenLinks.

De heer Peters (CDA):

Voorzitter, ik vind ieder moment om te spreken prima, maar ik vraag me wel af wat het toevoegt om het later plenair te doen in plaats van eerder in een AO. Ik zou het dus eerder in een AO doen. Dus nu geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Er moet behoorlijk wat geëvalueerd worden. Het is van belang. Het is wat ons betreft een prioritair onderwerp. Wij steunen het voorstel daarom van harte.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het voorstel.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

We hebben in de procedurevergadering een heel traject afgesproken met rondetafels et cetera en ten slotte een groot AO. Het lijkt me niet zinvol om dat nou allemaal weer anders te gaan doen, dus geen steun.

De voorzitter:

Nee, mevrouw Agema, u bent net geweest. U heeft een meerderheid, mevrouw Westerveld. Mevrouw Agema, u bent net geweest.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik heb een punt van orde.

De voorzitter:

Een punt van orde? Ik ben benieuwd. Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik heb een punt van orde. Er wordt onterecht gesuggereerd dat de Tweede Kamer niet bij meerderheid een debat kan organiseren. Zij kan dat wel en zij kan dat ook nog voor de zomer doen. Een meerderheid van de Tweede Kamer kan gewoon besluiten om dat zelfs vandaag of morgen te doen. Dus de suggestie dat de Tweede Kamer, als zij een plenair debat over deze systeemwijziging zou willen ...

De voorzitter:

Helder.

Mevrouw Agema (PVV):

... dat niet plenair kan doen, is onjuist.

De voorzitter:

Mevrouw Westerveld, u heeft een meerderheid voor het houden van een meerderheidsdebat, tenminste, voor het omzetten van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat. Dank u wel.

Mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Memo's en financiën, daar kunnen we ons nog iets van herinneren. Er is via een WOB-verzoek wederom een memo naar boven gekomen. Dat gaat over de praktijk rond belastingafspraken, vaststellingsovereenkomsten met grote bedrijven, de rulings. Ik heb vaak gevraagd aan de staatssecretarissen of wij niet moeten publiceren wat wij precies afspreken met die bedrijven. Er is altijd gezegd: nee, wij voldoen eigenlijk wel zo'n beetje aan alle regels ...

De voorzitter:

Waar wilt u naartoe, mevrouw Leijten?

Mevrouw Leijten (SP):

... van de Gedragscodegroep. In dat memo maken de ambtenaren een studie naar de vraag "voldoen wij aan de publicatie-eisen, ja dan nee?". Er komt heel duidelijk uit naar voren dat we daar niet aan voldoen. Omdat dit meerdere keren in Kamervragen is gevraagd, in moties is voorgelegd aan de Kamer en er nu via een WOB-verzoek naar buiten komt dat ze op het ministerie weten dat we er niet aan voldoen, lijkt me dat een debat waard.

De voorzitter:

Wie hierover?

De heer Snels (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. Zeker.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ook steun voor het verzoek. We zijn er al een tijd mee bezig. Totdat hier ook de onderste steen boven is, is het verstandig dat we dit blijven agenderen.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, ik zou graag een brief willen met opheldering over wat er gebeurd is. Ik heb hier zelf ook een aantal vragen over. Ik zou via de commissie een en ander willen inventariseren zodat we daar zo snel mogelijk een vragenronde over kunnen hebben. Ik zou de regering ook willen vragen om de vragen binnen twee tot drie weken te beantwoorden en ik zou dan willen bekijken of we die in een AO dan wel plenair ergens behandelen. Maar ik snap de reden dat we hier snel informatie over willen krijgen.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, ik steun het verzoek om een brief te ontvangen, om een en ander via de commissie te inventariseren zodat meerdere vragen aan de orde kunnen komen en om dan te kijken of een debat nodig is.

De heer Van Meenen (D66):

Eerst een brief. Nu nog geen steun.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, eerst een brief en dan kijken wat we verder mee kunnen doen.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan moeten we in die vragen, in die extra vragen, maar gaan vragen waarom er in het memo staat dat we niet aan de ondergrens voldoen en er in debatten hier wordt gezegd dat we er wel aan voldoen. Ik stel wel vast dat ik 30 leden heb. Ik zet dat in ieder geval op de lijst, want we laten dit niet wegmoffelen.

De voorzitter:

We zullen dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Gijs van Dijk namens de PvdA.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. In de Volkskrant staat een stuk over de opkomst van de platformeconomie, over bedrijven die met name via apps werken. Er komt een hele wereld achter weg. Het brengt prachtige nieuwe producten en mooie nieuwe dienstverlening, maar het brengt ook veel onzekerheid over arbeidsvoorwaarden. Er is een hoop over te doen, onder andere over Deliveroo en Helpling. We hebben er een rondetafel over gehad. Ik zou graag een debat hierover voeren in de Tweede Kamer. Omdat we ook weten dat de Belastingdienst met extra handhaving komt, denk ik dat het heel goed is om die actualiteit te gebruiken en hier ook het debat plenair over te voeren.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, het is heel zorgelijk. Er gaan steeds meer mensen richting dagloners. Wat ons betreft is dit een belangrijk punt en zullen we dat zeker steunen.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter, het is een belangrijk thema. Het gaat ook over de toekomst van werk en hoe het werk eruit gaat zien. Dat bespreken we overigens op een aantal momenten. Er komt nog een rapport van het kabinet over de kluseconomie. Ik zou willen voorstellen dat rapport af te wachten, de minister te vragen om dit artikel ook mee te nemen in zijn reactie daarop en dan te bezien of we daar een debat voor gebruiken of dat we het op een andere manier bespreken. Geen steun.

De heer Van Kent (SP):

Voorzitter, in tegenstelling tot de VVD denk ik dat het wel een heel erg urgent onderwerp is waar we snel over moeten spreken, dus steun voor het debat.

De heer Özdil (GroenLinks):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. Steun.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik denk dat het heel goed is om dit debat te voeren nadat het kabinet is gekomen met dat rapport over de kluseconomie, waar we in verschillende AO's al met de minister over gesproken hebben. Ik sluit me aan bij het voorstel van de collega van de VVD om de minister te verzoeken om het desbetreffende artikel waar de heer Van Dijk het over heeft, te betrekken bij de kabinetsreactie.

De voorzitter:

Begrijp ik goed dat u voorlopig geen steun verleent aan dit verzoek?

De heer Pieter Heerma (CDA):

We wachten eerst het rapport af.

De heer Van Meenen (D66):

Dat geldt ook voor D66.

De voorzitter:

Meneer Gijs van Dijk, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Nee, maar volgens mij heb ik wel 30 leden.

De voorzitter:

Ja.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Dan laat ik die wel staan. Ik houd mij aanbevolen — dat zou mij een lief ding waard zijn, en dan zou ik het ook wel willen intrekken — om, als het ons lukt, op welke manier dan ook hier voor de zomer in de SZW-commissie over te praten.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan ga ik nu naar de heer Grashoff, denk ik. Klopt dat? Ja, dat blijkt het geval. De heer Grashoff namens GroenLinks.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Gisteren kwam nieuw onderzoek naar buiten, in dit geval gepubliceerd door Radboud Universiteit en EIS, naar insectensterfte in Nederland. Daaraan voorafgaand hadden we al een onderzoek in Duitsland, dat veel stof deed opwaaien. Naar aanleiding van dit onderzoek zei de directeur van Natuurmonumenten, niet de meest radicale club: onze ecologische basis stort in. Naar aanleiding van dit onderzoek vraag ik samen met de heer De Groot van D66 een debat aan. Ik zou daarbij een aantal zaken willen betrekken, in elk geval het bericht "Is bodemverzuring onomkeerbaar?" van het Vakblad Natuur Bos Landschap van april 2018, dat over dezelfde thematiek gaat. Ook wil ik de brief van de minister van 26 april jongstleden erbij betrekken, net als het rapport "Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland" van de WUR. Zo mogelijk zou ik heel graag erbij willen betrekken de resultaten van het lopende maatschappelijk initiatief Deltaplan Herstel Biodiversiteit. Dat is aangekondigd voor de zomer. Dat betekent dat ik ook qua planning zou willen voorstellen om dit debat in te plannen zo mogelijk nog kort voor het zomerreces en als het niet anders kan direct na het zomerreces. Het is echt tijd voor actie.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, ik wil het debat ondersteunen namens het CDA, maar heb daar wel de voorwaarde bij dat het Deltaplan Biodiversiteit van maatschappelijke organisaties én de reactie van het kabinet daarop beschikbaar zijn, om er een afgerond debat van te kunnen maken.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, steun voor het debat. De urgentie is hoog, dus ik wil er liever niet al te veel voorwaarden bij hebben, maar zeg gewoon: steun, zo snel mogelijk.

De heer Weverling (VVD):

Voorzitter, steun voor het debat, maar wel, zoals de heer Geurts net al goed verwoordde, niet dan nadat ook de verklaring van Driebergen, het biodiversiteitsdeltaplan, is gemaakt door allerlei maatschappelijke organisaties en er een reactie is van het kabinet daarop. Dus wat ons betreft is dat wel de voorwaarde.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De urgentie is niet vandaag pas heel nijpend geworden, dus de Partij voor de Dieren zou zeggen: steun voor het verzoek. Maar wat ons betreft debatteren we voor de zomer en voelen de maatschappelijke organisaties een enorme verantwoordelijkheid om voor die tijd hun plan klaar te hebben. Anders gaan wij gewoon de maatregelen nemen die moeten.

De voorzitter:

Meneer Madlener, welkom terug.

De heer Madlener (PVV):

Dank u wel. De PVV maakt zich al jaren zorgen om de insecten in het algemeen en de bijen in het bijzonder. Daarom van harte steun voor dit debat. Het moet wel een volledig debat zijn, dus het zou fijn zijn als we de documenten hebben waarom gevraagd is, maar het moet niet te lang gaan duren.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, steun voor het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil het verzoek om een debat wel steunen, maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat de kabinetsreactie er is en ook dat het gesprek dat in Driebergen wordt gevoerd tot een plan heeft geleid, inclusief een kabinetsreactie. Ik ken de planning daarvan natuurlijk niet, maar dat is wel het totaalpakket waar de ChristenUnie over wil spreken. Als dat er allemaal ligt, dan steunen we het debat.

De voorzitter:

Ja. Ik zie u staan, meneer De Groot, maar dit debat is mede namens u aangevraagd.

De heer De Groot (D66):

Dat klopt, mevrouw de voorzitter. De heer Grashoff zei alleen "zo mogelijk" in combinatie met de reactie op het proces van Driebergen. Maar dat is echt voorwaardelijk. Die reactie of dat proces moet klaar zijn en dat moet erbij zitten. Dat even ter correctie of aanvulling.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter, ik kan mij de reactie van de coalitiepartijen — volgens mij alle coalitiepartijen, als ik het zo zie — goed voorstellen. Met die voorwaarde kan ik op zich uit de voeten. Het is ook het beste om het op die manier te doen. Het omgekeerde moet niet het geval zijn, namelijk dat dit betekent dat het leidt tot onnodig uitstel.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Laten we er dus met elkaar voor zorgen dat die resultaten er snel komen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Becker namens de VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Tijdens het reces werden wij opgeschrikt door het bericht dat president Trump besloten heeft om zijn handtekening onder het nucleair akkoord uit te halen. Het leek ons goed om daar, los van de gelegenheid die we net even kort hadden in het vragenuurtje, wat uitgebreider bij stil te kunnen staan in een debat met minister Blok, en de effecten daarvan ook uitgebreider met hem te kunnen bespreken. Ik wil dus graag een debat. Ik doe dit verzoek mede namens de partijen CDA, ChristenUnie en D66.

De voorzitter:

Er is dus een meerderheid voor het houden van een debat. Dank u wel.

Mevrouw Becker (VVD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dan zullen we dit debat ook op de lijst van meerderheidsdebatten zetten.

Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. We hebben wel vaker met de minister van Landbouw gesproken over fraude met dieraantallen, en ze verwijst ons steeds met een kluitje naar het verzuurde riet. Maar nu heeft De Groene Amsterdammer toch echt overtuigend op een rij gezet dat veel varkens- en kippenboeren meer dieren houden dan is toegestaan. Dat is om allerlei redenen zeer onwenselijk, om te beginnen voor de dieren zelf, maar toch zeker ook vanwege de vermesting en de vernietiging van onze natuur. Ik zou daar dus graag een debat over willen met de minister van LNV en de minister van Binnenlandse Zaken, omdat het ook gaat over de handhaving door de gedecentraliseerde omgevingsdiensten.

De heer Geurts (CDA):

Ik zat even na te denken toen ze over "het verzuurde riet" begon; het is "gekrookte riet". Geen steun voor dit debat. Ik denk dat dat mooi bij een AO NVWA past.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. We slepen ons van incident naar incident. Het wordt dan het zoveelste debat, maar wel steun voor het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, graag bij een algemeen overleg.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Van harte steun voor deze debataanvraag.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter, ik steun het verzoek, maar wel bij een AO NVWA. Het is ook veel sneller om het daar te behandelen. Maar ik ben inderdaad voor behandeling, namens de PVV.

De heer De Groot (D66):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Heb ik 30 leden? Dan zet ik het met uw toestemming op de lijst van dertigledendebatten, want ik denk dat we na een AO NVWA nog meer dan genoeg vragen over zullen hebben. Dank u wel.

De voorzitter:

Vandaag hebben we het aantal van 100 dertigledendebatten op de lijst bereikt. Dit wordt dus nummer 101. Er is niet om een brief gevraagd.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Voortman namens GroenLinks.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van het artikel "Het dreigende einde van de verzorgingsstaat" in de Volkskrant van afgelopen zaterdag kom ik met het volgende. Voor het reces hebben we een eerste debat gevoerd over het kabinetsplan om gehandicapten onder het wettelijke minimumloon te laten werken. Maar dat is niet het enige. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van de sociale werkplaatsen. En een deel van de gehandicapte jongeren krijgt niet eens een uitkering, laat staan dat ze aan werk worden geholpen.

De voorzitter:

Mevrouw Voortman, u wilt een debat.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik wil graag een keer een breder debat, niet een debat over aparte maatregelen maar een breder debat over wat de visie van de Kamer op de verzorgingsstaat is. Ik reken op warme steun van de Kamer.

De heer De Jong (PVV):

Steun voor het verzoek, voorzitter.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Eveneens steun voor het verzoek.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. De zorg is of de verzorgingsstaat niet al een heel eind is afgebroken. Een goed debat hierover lijkt ons dus wenselijk.

De heer Peters (CDA):

Zoals mevrouw Voortman zei, hebben we voor het reces nog uitgebreid hierover gesproken, twee keer zelfs. We wachten nu een uitwerking van de staatssecretaris af en zullen dan verder spreken. Geen steun.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter, nu geen steun. We hebben vlak voor het reces twee keer gedebatteerd. Dat zei collega Peters zojuist ook al. Ik lees wel een aantal nieuwe elementen in het Volkskrantartikel, onder andere over de bejegening van jongeren, die vaak niet zouden worden geholpen. Ik vind het goed om daar eens een algemeen overleg over te voeren. Maar geen steun voor een nieuw debat.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. Het viel mij op dat de verzorgingsstaat wel heel smal werd geïnterpreteerd, namelijk tot alleen loondispensatie. Dat is precies een thema waarover we hier op verschillende momenten al spreken. Nu dus geen steun voor dit verzoek. We bespreken het op andere momenten.

De voorzitter:

Mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter, mijn punt was nou juist dat de verzorgingsstaat breder is dan alleen het punt of je gehandicapten onder het minimumloon betaalt. Dat had ik willen aangeven. Het gaat ook over sociale werkplaatsen. Het gaat er ook over of je jongeren aan het werk helpt. Daar had ik graag een breed debat over willen voeren.

De voorzitter:

U heeft geen steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

De coalitie is daartoe niet bereid. Daarom ben ik genoodzaakt om dit op de lijst van dertigledendebatten te laten plaatsen.

De voorzitter:

Dat zullen we dan doen. We voegen dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Dank u wel.

Ik ga nu naar de heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter, ik zal u niet lang in spanning laten: ik wil én een brief én een debat, en wel over berichtgeving in de NRC over PowerField, een van de grootste bedrijven op het gebied van de aanleg van zonnevelden in Nederland. Het doet dat met SDE-subsidie, maar lijkt ook actief te zijn met grondspeculatie. Ik wil graag van de minister weten of hij bij de verlening van SDE-subsidies kritisch kijkt naar de bedrijfsvoering en of hij zich ook wil verstaan met de minister van Financiën en de AFM over de vraag of hier voldoende toezicht wordt gehouden.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik probeer aan beide wat tegemoet te komen, om te voorkomen dat dit debat nummer 102 wordt, en wel door een brief over dit belangrijke onderwerp te vragen en die te betrekken bij het algemeen overleg, het debat van de commissie, op 28 juni. Dat zou mijn suggestie zijn.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik heb hier Kamervragen over gesteld. Die zou ik er graag bij willen betrekken. Maar ik steun het verzoek van de heer Van der Lee.

De heer Wiersma (VVD):

Steun voor een brief, niet voor het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, over dit onderwerp hebben we al eerder Kamervragen gesteld, en nu zitten er weer aanvullende Kamervragen in de pen. Ik wil die heel graag beantwoord hebben en die antwoorden dan betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun voor het debat, voorzitter. De PvdA maakt zich er zorgen over dat dit type speculaties het draagvlak voor de energietransitie ernstig aantast.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun voor het verzoek, voorzitter.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Van der Lee.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik zie graag de brief tegemoet. Ik zet dit debat voor de zekerheid wel eventjes op de lijst van dertigledendebatten. Maar als het AO goed verloopt, trek ik het verzoek daarna ook snel weer in.

De voorzitter:

Dat zou goed zijn, want we hebben inmiddels 103 dertigledendebatten op de lijst staan. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef nu het woord aan de heer Hijink namens de SP.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Gisteren verscheen een belangrijk rapport van de Nationale ombudsman over de zorg. Steeds meer mensen zijn in de knel gekomen sinds de zorg in 2015 voor een groot deel naar de gemeenten is gegaan. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben, zo stelt de Nationale ombudsman vast. Over dat onderzoek zou ik graag een debat willen met de minister van VWS.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter, die minister stuurt om de haverklap actieplannetjes naar de Kamer, tenminste eerst naar de pers en dan naar bevriende Kamerfracties die dan hier een meerderheidsdebat komen aanvragen en dat ook nog krijgen. Maar dit rapport van de Ombudsman gaat echt over de basis. Mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben.

De voorzitter:

U steunt het verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik steun het, maar ik verwacht ook van de coalitiepartijen dat ze nu niet de deur dichthouden. Het begint echt een beetje gênant te worden dat alle belangrijke debatten worden afgeketst, behalve als er een actieplannetje is van de minister met mooi weer. Dan staan ze hier allemaal.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, wij willen dit debat steunen en wij willen ook graag een brief daarover. Wij vragen ook of er ingegaan kan worden op de overgang tussen Wmo, Jeugdwet en Wlz. Die overgangen zien we ook als problemen. Dus als dat ook meteen meegenomen kan worden, heel graag.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Mensen moeten de zorg krijgen waar ze recht op hebben. De Partij voor de Dieren steunt daarom dit verzoek van harte.

Mevrouw Hermans (VVD):

Ik steun het verzoek van mevrouw Van Brenk om een reactie van het kabinet op het rapport van de Ombudsman. Verder zou ik dan die brief even af willen wachten en in de procedurevergaderingen wat afspraken willen maken, misschien nog over een technische briefing met de Ombudsman over dit rapport. Nu geen steun voor een debat, maar wel een reactie en daarna verder kijken hoe het te behandelen.

De heer Slootweg (CDA):

Op dit moment zouden wij graag een brief willen van de regering. Geen steun voor een debat. Alle punten die wij tot nu toe hebben gelezen hebben we al in heel veel AO's en debatten een plek gegeven. Maar ik denk dat we op de dingen die wellicht nog wel nieuw zijn eerst een reactie van het kabinet nodig hebben.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, D66 ziet graag eerst een brief.

De heer Segers (ChristenUnie):

Een brief en dan verder kijken. Hoe dan ook, deze informatie zal natuurlijk bij debatten betrokken worden. We hebben heel veel zorgdebatten, dus deze informatie zal zeker langskomen.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Meneer Hijink, u heeft geen meerderheid voor het houden van een meerderheidsdebat.

De heer Hijink (SP):

Nee, voorzitter, maar ik sluit me wel even aan bij wat mevrouw Agema daarnet zei. Kijk, de Nationale ombudsman kraakt hier de kern, de beginselen van de transitie die we hebben gehad sinds 2015. En dat de coalitie daarvoor wegkijkt en nu weer zegt ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee.

De heer Hijink (SP):

En inderdaad, over ieder flutvoorstel kan hier een meerderheidsdebat worden aangevraagd, maar dit raakt echt de kern en ik vind het vrij schandalig dat dat dan op deze manier wordt weggeschoten.

De voorzitter:

Nee, meneer Hijink, de regeling is echt bedoeld om een debat aan te vragen.

De heer Hijink (SP):

Zeker, maar ik wilde het wel even gezegd hebben en dan wil ik het graag op de lijst van dertigledendebatten.

De voorzitter:

Oké, dat gaan we doen en alle andere kwalificaties spaart u op voor het debat. Dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor anderen. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet en dit debat toe te voegen aan de lijst van dertigledendebatten.

Dan ga ik nu naar de heer Van Raak namens de SP.

De heer Van Raak (SP):

Op 13 oktober 2011 heeft deze Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht in de procedure voor de benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State de Staten-Generaal een rol te geven. Dat was een motie van de heer Recourt, de heer Pechtold, mevrouw Van Gent en de heer Van Raak. Die motie is nooit uitgevoerd. Nu is de benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State een rommeltje. Ik wil daarom een debat met de minister van Binnenlandse Zaken over de benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State en daaraan voorafgaand wil ik een reactie van die minister over de uitvoering van deze motie.

De heer Martin Bosma (PVV):

Voorzitter, ik steun dat graag. Het gaat ook om de geloofwaardigheid van de heer Pechtold. Dat moet ons allemaal aan het hart gaan.

De heer Koopmans (VVD):

Voorzitter, geen steun, wel een brief. Dank u.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Voorzitter. Het is belangrijk dat de wens van de Kamer, die is verwoord in de aangenomen motie, wordt uitgevoerd. De Raad van State is niet alleen voor het kabinet maar ook voor het parlement adviserend. Dus steun voor het verzoek en ik kijk uit naar het debat.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor een debat.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter, steun voor een brief namens het kabinet. Op basis van de brief moeten we kijken of er een debat nodig is, waarvoor dus niet op voorhand steun.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, wij zien graag een brief tegemoet. Dank u wel.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun voor het verzoek. Ook de Partij voor de Dieren heeft in 2011 deze motie gesteund, dus van harte steun voor het verzoek.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Uiteraard steun voor het verzoek.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Steun voor de brief die is gevraagd. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of de wens bestaat om een debat te voeren.

De heer Van Raak (SP):

De motie is niet uitgevoerd, maar als de coalitie eerst behoefte heeft aan een brief waarin wordt uitgelegd waarom dat niet is gebeurd, vind ik dat prima. Daarna gaan we het debat voeren, in deze zaal of in een ander zaaltje. Dit betekent ook dat er tot die tijd geen onomkeerbare stappen worden genomen in dit proces.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

U heeft nog een verzoek.

De heer Van Raak (SP):

Ja. Mede namens alle 150 Kamerleden heeft de Voorzitter van de Kamer onlangs een brief gestuurd naar de minister-president, met alle lekken van de afgelopen tijd, waarbij de media dus telkens eerder is geïnformeerd dan de Kamer. Dat is niet alleen een belediging van de Tweede Kamer. Het maakt ons werk ook onmogelijk, omdat wij als Kamerleden een reactie moeten geven op plannen die we niet kennen.

De voorzitter:

Dus?

De heer Van Raak (SP):

De minister-president heeft geantwoord maar zich er niets van aangetrokken. We hebben de afgelopen week gezien dat er opnieuw gelekt is. Het feit dat daar vanuit de middenvakken om gelachen wordt, is veelzeggend. In verband met de Voorjaarsnota is in ieder geval gelekt over plannen van de minister van Justitie en de minister van Onderwijs. Dat lekken kunnen wij als Tweede Kamer niet accepteren. Daarom wil ik een debat met de minister-president over het lekken van deze stukken.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Martin Bosma.

De heer Martin Bosma (PVV):

Voorzitter. Tijdens het reces hebben meerdere fractiegenoten zich bij mij gemeld met voorbeelden van zaken die eerst in de publiciteit zijn gebracht en die de Kamer pas daarna te horen heeft gekregen. Het is schering en inslag. Het houdt niet op. Ik wil er dus graag eens over praten. Ik steun het verzoek graag.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Voorzitter, het blijkt een structureel probleem te worden, dus steun voor het verzoek.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun voor het verzoek namens de Partij voor de Dieren.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

We hebben een minister-president en een kabinet die hardleers zijn. Wat mij betreft kunnen ze op het matje komen, dus steun voor dit verzoek.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Ik weet niet of alle nieuwe voorbeelden van de heer Van Raak klopten, maar ik sluit wel bij zijn woorden aan: u heeft namens de Kamer een heel pittige en duidelijke brief gestuurd. Wat het CDA betreft is daarmee het signaal vanuit de Kamer helder geweest, dus wij hebben geen behoefte aan een debat.

Mevrouw Tellegen (VVD):

De heer Van Raak heeft een terecht punt. U heeft niet voor niets die brief geschreven, voorzitter. Ik stel voor dat u die nog een keer onder de aandacht van de minister-president brengt, maar geen steun voor een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, ik kan me verenigen met dat laatste standpunt.

De heer Van Raak (SP):

De minister-president trekt zich werkelijk helemaal niets aan van brieven die wij naar de minister-president schrijven. Dit begint een nepparlement te worden ...

De voorzitter:

Nee, nee, meneer Van Raak!

De heer Van Raak (SP):

... als wij dat accepteren. Ze lachen erom, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. En u wilt een brief.

De heer Van Raak (SP):

Ja, en het is te gênant voor woorden, maar volgens mij heb ik 30 leden.

De voorzitter:

Ja.

De heer Van Raak (SP):

Het is echt te gênant voor woorden. Dit is niet alleen onbeleefd, maar het maakt het werk van Kamerleden ook onmogelijk.

De voorzitter:

Meneer Van Raak, u heeft dit al gezegd. Het is duidelijk. Dank u wel.

De heer Van Raak (SP):

Wij kunnen niet reageren op plannen die wij niet kennen. Maak er maar een dertigledendebat van, maar ik vind dat deze Kamer zich diep moet schamen voor deze houding.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik heb volgens mij al gezegd dat ik voorstel om het stenogram door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Meenen stond al klaar.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Het onderwijs heeft behoefte aan een sterke beroepsgroep. Dat had de Onderwijscoöperatie kunnen zijn, maar uit de brief die ze gister aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs heeft gestuurd, blijkt dat het niet zo zal gebeuren, want de Onderwijscoöperatie overweegt zichzelf op te heffen. De minister heeft daar gisteren op gereageerd. Hij gaat een aantal dingen doen. Een daarvan is dat hij een plan van aanpak gaat maken waarin staat hoe hier nu mee om te gaan. Mijn vraag is om, als dat plan van aanpak komt — dat zal in juni zijn — daarover dan een debat te voeren.

De voorzitter:

En u dacht: ik ga half mei alvast een aanvraag doen?

De heer Van Meenen (D66):

Nou ja, ik dacht: laat ik op tijd zijn.

De voorzitter:

Is het niet een idee om eerst dat plan af te wachten?

De heer Van Meenen (D66):

Ja, dat is precies mijn voorstel, met het verzoek om, als dat plan er is, daarover een plenair debat te voeren. Dat is mijn vraag.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Rog, u durft niet meer?

De heer Rog (CDA):

Nee. Als dat plan er is, lijkt het me inderdaad zinnig om daarover te debatteren.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter, een debat als dat plan er is, steun ik, maar ik wil ook nog graag wat leestijd, want er zal iets in staan waar we allemaal achter moeten gaan staan, denk ik. Dus steun voor het voorstel, maar wel graag wat leestijd.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter, ik vind dit voorstel een beetje hijgerig. Laten we het eerst even afwachten en er niet meteen weer zo bovenop zitten. Eerst dat plan van aanpak maar eens zien en dan zien we wel verder. Geen steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Het is wel een onderwerp dat heel erg leeft in het onderwijs, dus steun namens GroenLinks.

De heer Kwint (SP):

Het is fijn dat de rest van Nederland nu ook mee heeft kunnen genieten van wat wij normaal gesproken in een procedurevergadering Onderwijs doen. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Ik vind de gekozen procedure op z'n minst nogal curieus, maar aangezien ik al langere tijd over de toekomst van de Onderwijscoöperatie wil praten, zal ik het debat, weliswaar niet van harte, toch steunen.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Daar sluit ik me helemaal bij aan.

De heer Van Meenen (D66):

Fijn, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Diks. Mevrouw Buitenweg, u spreekt namens mevrouw Diks?

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ja, ik spreek voor mevrouw Diks, voorzitter. Namens mevrouw Diks wil ik graag een VAO RBZ/Handel aankondigen voor deze week, met bij voorkeur ook stemmingen deze week.

De voorzitter:

Dan zullen we hiermee in de planning rekening houden. Dank u wel.

De heer Fritsma, namens de PVV.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag een debat aanvragen over de richting van het Nederlandse immigratiebeleid met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Deze staatssecretaris heeft recentelijk de zogenoemde verklaring van Marrakesh ondertekend. Dat betekent simpelweg dat het kabinet meer immigratie wil vanuit Afrika. De PVV vindt dit een onbegrijpelijke stellingname ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Fritsma (PVV):

... gelet op alle problemen die we door de massa-immigratie al hebben, dus de PVV wil hier in de vorm van een debat snel opheldering over.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, we hebben in de procedurevergadering besloten tot een heel uitgebreid migratiedebat, juist om alle aspecten te kunnen bespreken. Ik denk dat het wel goed is dat er een brief komt waarin dit specifieke onderdeel nog aandacht krijgt. Dan kunnen we dat betrekken bij de integrale migratieagenda die we zullen bespreken.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ook namens collega Van Ojik wil ik hier een brief aanvragen over welke afspraken precies gemaakt zijn. Daarna wil ik die betrekken bij een algemeen overleg. Dat kan het algemeen overleg zijn dat mevrouw Van Toorenburg net noemde, maar het kan ook het AO JBZ-Raad zijn.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Steun voor een brief, maar niet voor een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Wat D66 betreft kan dit bij het AO Migratiebeleid betrokken worden.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Wat ons betreft steun voor een debat.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Wat ons betreft steun voor een brief. Die kan betrokken worden bij het algemeen overleg over migratiebeleid.

De voorzitter:

Meneer Fritsma, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Fritsma (PVV):

Jammer dat het niet in de vorm van een plenair debat kan, want het onderwerp verdient het wel. Ik heb ook geen steun voor een dertigledendebat?

De voorzitter:

Nee.

De heer Fritsma (PVV):

Dan rest me niets anders dan op de brief te wachten en die dan maar te betrekken bij een AO, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Tot slot mevrouw Buitenweg.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik doe het wel vanaf hier, bij de interruptiemicrofoon.

De voorzitter:

Ja, dat mag.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik vraag om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het buitensporige geweld in Gaza en de inzet van Nederland voor de Europese reactie. Ik zou deze brief graag willen ontvangen voor het debat over de informele top die deze week plaatsvindt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.