5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Toorenburg "Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan". 

Op verzoek van de PVV-fractie benoem ik in de Bouwbegeleidingscommissie het lid Kops tot lid in plaats van het lid Madlener. 

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze voor kennisgeving aan te nemen: 

32627-26; 34550-V-74. 

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

22112-2325; 22112-2287; 22112-2324; 34550-XII-76; 21501-33-638; 21501-33-626; 28286-911; 28286-910; 34552-81; 22112-2293; 31066-314; 31066-343; 31066-308; 31066-356; 21501-03-105; 32043-363; 2017Z06322; 33532-72; 23645-646; 31521-102; 28642-99; 2017Z06118; 31051-15; 30952-274; 28676-262; 28676-266; 28676-267; 28676-268; 2017Z06258; 2017Z06256; 2017Z05995; 34550-XVI-138; 2017Z06333; 29427-111; 31322-331; 2017Z06236; 34615-3; 32824-195; 34590-14; 27879-61; 21501-32-1021; 21501-32-1024; 33037-212; 29515-414; 29628-702; 29628-704. 

Tot slot stel ik voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Sociaal domein, met als eerste spreker het lid Van Engelshoven namens D66. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Visser namens de VVD. 

Mevrouw Visser (VVD):

Voorzitter. Gisteravond verschenen de eerste berichten over het mobiliteitspakket van de Europese Commissie, dat vandaag moet verschijnen. Zonet zijn wel de factsheets ervan verschenen maar het pakket zelf nog niet. In de krantenberichten verscheen in ieder geval wel de kop dat er een filetaks zou komen voor alle voertuigen in Europa. De VVD heeft zich er meerdere malen tegen uitgesproken dat dit Europees zou moeten worden geregeld. Morgen is een VAO Transportraad geagendeerd, wat de laatste gelegenheid is om met de minister te kunnen spreken voordat zij naar die Transportraad gaat. Wij zouden graag een brief van het kabinet willen hebben als reactie op het mobiliteitspakket, vooral waar het gaat om wat de Nederlandse inzet daar zal worden. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Toorenburg namens het CDA. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Politiecommissarissen die het programma leiden over kinderpornografie en kindersekstoerisme luiden de noodklok. Zij geven aan dat het misbruik steeds heftiger wordt en dat de kinderen die daarvan het slachtoffer worden, steeds jonger worden. Deze politiecommissarissen zien dat we moeite hebben daar een goed antwoord op te formuleren. Ik zou daar graag een debat over willen voeren. 

De heer Van Oosten (VVD):

Steun voor dit debat, en laat deze berichtgeving dan voor de partijen die het aangaat gelijk een aansporing zijn om ook wetgeving op dit punt in de Eerste Kamer aan te nemen. 

De heer Van Nispen (SP):

Het wordt meer, ingewikkelder en heftiger. Er is alle reden voor een debat, maar ik zeg er wel het volgende bij, ook in reactie op de heer Van Oosten. Ik vind dat we het dan ook moeten kunnen hebben over de capaciteit, want dat blijkt tot nu toe met bepaalde partijen onmogelijk omdat het dan opeens controversieel is verklaard. Dus ik vind het wel belangrijk dat we het dan helemaal gaan bespreken. 

De heer Groothuizen (D66):

Steun voor het debat. Ik zou wel graag van tevoren een brief willen van het kabinet waarin het ingaat op dit bericht en het er ook een appreciatie van geeft, en dan in de brede zin, dus dat ook wordt aangegeven wat precies de problemen zijn. Ik merk verder op dat vanmiddag in de procedurevergadering de Partij van de Arbeid voorstelt een hoorzitting over dit onderwerp te agenderen. Ik kan mij voorstellen dat de meest logische volgorde is: eerst een brief, dan de hoorzitting en daarna het debat. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Zeer veel steun hiervoor. We moeten er alles aan doen om dit kwaad tegen te gaan. Het lijkt mij verstandig dat er een brief komt waarin de regering niet alleen het probleem duidt maar ook aangeeft wat ze eraan doet om het op te lossen. 

De heer Markuszower (PVV):

Steun voor een debat, maar dan het liefst in de vorm van een AO, omdat het dan sneller kan. Het is een zeer ernstige zaak, dus hoe eerder we erover praten, hoe beter. 

De heer Kuzu (DENK):

Van harte steun voor het debat. Ik zou het willen verbreden: de aanpak, de preventie, de politieorganisatie, de justitiële keten maar ook de zorgketen in dit verhaal. Dat is dus een breed debat over het thema van kindermisbruik en kinderporno. Daar spreken wij onze steun voor uit. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Steun voor het debat en voor de brief, zoals de heer Groothuizen van D66 heeft aangegeven. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik sluit mij bij de vorige spreker aan. 

De voorzitter:

Er is een meerderheid voor het houden van een debat. Verder stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik wil graag nog een opmerking maken. Ik denk dat het heel goed is dat we eerst die hoorzitting houden. Ik denk dat die ook op korte termijn kan worden gehouden, zodat we alle informatie daarbij kunnen wegen. We zullen dan via de Griffie wel weer naar plenair terugkomen. 

De voorzitter:

Prima. Dank u wel. 

Ik geef het woord aan de heer Tony van Dijck namens de PVV. 

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. De Europese trein dendert maar voort. Vandaag lazen we dat er een reflectienota is uitgebracht over de verdieping van de EMU. Daarin wordt gesproken over een minister van Financiën en een aparte begroting voor de eurozone. Er wordt zelfs gesproken over eurobonds. De weg lijkt helemaal vrijgemaakt te zijn voor Europa om richting een federale unie te denderen, met Trump, de brexit en Macron. Ik wil dus graag snel een debat en een kabinetsappreciatie van die reflectienota. 

De heer Harbers (VVD):

Het verzoek gaat over het witboek dat zojuist verschenen is. Ik ben niet tegen een debat, maar ik heb wel een "maar". We hebben in de vaste commissie voor Financiën al een tijdje geleden afgesproken — daar was de heer Van Dijck bij — om eerst een kabinetsreactie af te wachten en om een rondetafelgesprek te plannen over dit rapport. Er was zelfs al in het werkprogramma afgesproken om daarna een AO te houden. Wat mij betreft kan dat ook een plenair debat zijn. Maar qua planning zou ik dan wel die volgorde willen hanteren. Dus eerst een kabinetsreactie en het rondetafelgesprek in de commissie en pas daarna dat debat. 

Mevrouw Leijten (SP):

Steun voor het debat maar ook voor de afspraken die reeds gemaakt zijn. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik sluit me aan bij de planning zoals de heer Harbers die heeft aangegeven, die aansluit bij de wijze waarop de vaste commissie voor Financiën dit wil aanpakken. 

De heer Koolmees (D66):

Dat geldt ook voor mij. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Eens met het voorstel van de VVD-fractie. Dan wordt hieraan ook recht gedaan. 

De heer Snels (GroenLinks):

Eens met de VVD. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik ook. 

De heer Azarkan (DENK):

Ik ook. 

De voorzitter:

Kijk eens aan! Er is wel een meerderheid, maar dan voor een debat op een later tijdstip. Het voorstel van de heer Harbers wordt breed gesteund. 

De heer Tony van Dijck (PVV):

Wij hebben in de vaste commissie voor Financiën een afspraak over het witboek gemaakt. Dit is een invulling van een van de zaken van het witboek. De reflectienota gaat over de verdieping van de EMU. Ik wil daar dus graag snel een kabinetsappreciatie over ontvangen. We kunnen dan een rondetafelgesprek en vervolgens een plenair debat houden. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Hijink namens de SP. 

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Vandaag presenteert het Rathenau Instituut een rapport over de deeleconomie, over de bedrijven die actief zijn in de deeleconomie, en dan vooral over de wijze waarop het publieke belang in deze nieuwe sector gewaarborgd kan worden. Ik zou over dit rapport van het Rathenau Instituut graag een debat willen met de minister van Economische Zaken. 

De heer Ziengs (VVD):

Dat is op zich een goed onderwerp, maar het lijkt ons dat we eerst even om een kabinetsreactie moeten vragen. We kunnen vervolgens in een procedurevergadering bekijken of we over dit onderwerp een AO kunnen houden, en dan nog voor het reces. Dat is echter een andere procedure. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

De heer Graus (PVV):

Ik wil graag het verzoek om een debat steunen. Ik vind het alleen jammer dat het verzoek wordt gedaan op basis van een rapport van het Rathenau Instituut. Dat instituut heeft hier namelijk onlangs een rapport gepresenteerd waarin feitelijke onjuistheden stonden. Daar ben ik heel boos over geworden. Ik steun echter wel graag het verzoek om een debat over het onderwerp en over de wildgroei. 

De heer Hijink (SP):

Misschien kunnen we een brief van de regering over dit rapport vragen en daarover vervolgens een debat houden. 

De heer Graus (PVV):

Ik steun u in ieder geval van harte. 

De heer Paternotte (D66):

Wat ons betreft, kan er best over dit rapport gesproken worden, en ook over een eventuele brief van de regering; het verzoek daarom steunen wij in ieder geval. Het lijkt ons het beste om dat in een AO te bespreken. Het is een heel breed onderwerp. We moeten ook even een duidelijke insteek hebben. Wat ons betreft, houden we een AO voor de zomer, en nog geen plenair debat. 

De heer Van der Lee (GroenLinks):

De heer Hijink was sneller dan ik. Ik had hetzelfde idee. Ik steun dus van harte het verzoek om zowel een brief als een debat. 

Mevrouw Van den Berg-Jansen (CDA):

Wij vinden het een belangrijk onderwerp. Dat geldt ook voor het gelijke speelveld voor bedrijven. We zouden het voorstel van de VVD willen steunen. 

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het debat. 

De voorzitter:

Mijnheer Hijink, u hebt geen meerderheid voor het verzoek. 

De heer Hijink (SP):

Maar toch wel 30 leden? 

De voorzitter:

Ja, we zullen het debat aan de lijst van dertigledendebatten toevoegen. 

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van … O, ik vergeet de heer Van Aalst. 

Het woord is aan de heer Van Aalst namens de PVV. 

De heer Van Aalst (PVV):

Voorzitter. Terwijl wij in Europa bezig zijn om onze staalindustrie om zeep te helpen omwille van het klimaatbeleid, is zojuist bekend geworden dat de Amerikaanse president het klimaatakkoord gaat opzeggen. Daarom wil ik een debat aanvragen met de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor ons desastreuze klimaatbeleid, mevrouw Dijksma. 

De heer Nijboer (PvdA):

De PvdA staat diametraal tegenover de PVV wat het klimaat betreft. Wij vinden het schandalig dat Trump voornemens lijkt te zijn om dit te doen. Maar wij steunen wel het debatverzoek, want hier moet over gesproken worden. Het is een belangrijke kwestie. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Vanuit GroenLinks willen wij uiteraard altijd ook een debat over hoe wij het Parijsakkoord levend houden en ambitieus gaan uitvoeren. Op dit moment zijn het nog geruchten. Op het moment dat het officieel is dat Amerika zijn handtekening eronder vandaan trekt, willen wij een debat en ook een brief van de staatssecretaris over hoe we, juist nu … Nou, steun dus! 

De voorzitter:

Oké. Mevrouw Van Veldhoven. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Op basis van geruchten hoeven we geen debat te voeren, dus voor nu geen steun. Zodra het een officieel besluit is van de regering zal ik hierover zeker graag een debat voeren. Voor nu graag een brief, maar als Trump zich inderdaad terugtrekt, moeten we daar uiteraard een debat over voeren. Tot nu toe zijn het eigenlijk slechts geruchten. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik zou mij willen aansluiten bij de woorden van D66 en GroenLinks, dus eerst kijken hoe officieel het is. Als het officieel is, dan ontvang ik heel graag een brief van de regering. Dan kunnen we weer reageren. 

De voorzitter:

Voorlopig niet dus? 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorlopig niet. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Wachten op een besluit, dan een brief en daarna een debat. 

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor het debat van de Partij voor de Dieren. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

"Anonieme bronnen" lees ik. Ik moet niet hebben dat de heer Trump zegt "dat is fake news", maar dat zou zomaar kunnen. Ik wil eerst een brief van het kabinet als er inderdaad in Amerika een besluit is genomen, voor wat dat waard is. Daarna zeker een debat. 

De heer Hijink (SP):

Steun voor het debat, niet voor de lijn van de PVV. 

De heer Azarkan (DENK):

Geen steun voor het debat. Het is altijd afwachten waar Trump mee komt, wat hij weer denkt en wat hij weer tweet. 

De voorzitter:

Mijnheer Van Aalst, er is nu geen meerderheid, maar wel om een debat te houden op het moment dat het nieuws echt blijkt te zijn. 

De heer Van Aalst (PVV):

Volgens mij heb ik in ieder geval steun voor een dertigledendebat. 

De voorzitter:

Ja, die hebt u zeker. Ik zal dat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Verder stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Heb ik niemand vergeten? Mij blijkt dat dit niet het geval is. Dan zijn wij klaar met de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven