6 Regeling van werkzaamheden

De tijdelijke voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat tot fractievoorzitter zijn gekozen:

 • -de heer Mark Rutte door de fractie van de VVD;

 • -de heer Wilders door de fractie van de PVV;

 • -de heer Van Haersma Buma door de fractie van het CDA;

 • -de heer Pechtold door de fractie van D66;

 • -de heer Klaver door de fractie van GroenLinks;

 • -de heer Roemer door de fractie van de SP;

 • -de heer Asscher door de fractie van de PvdA;

 • -de heer Segers door de fractie van de ChristenUnie;

 • -mevrouw Thieme door de fractie van de Partij voor de Dieren;

 • -de heer Krol door de fractie van 50PLUS;

 • -de heer Van der Staaij door de fractie van de SGP;

 • -de heer Kuzu door de fractie van DENK;

 • -de heer Baudet door de fractie van Forum voor Democratie.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34532-74; 28286-875; 34346-3; 28286-871.

Ik stel voor om de algemene commissies voor Wonen en Rijksdienst en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te laten voortbestaan totdat de Kamer een beslissing heeft genomen over de in te stellen commissies.

Ik stel voor om het debat over de verkiezingsuitslag te houden op dinsdag 28 maart met spreektijden van vijf minuten per fractie. Ik stel voor om wat betreft de sprekersvolgorde de fractiegrootte te volgen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De tijdelijke voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Omtzigt namens het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zal het idee van de heer Pechtold om een feitenrelaas te vragen, niet volgen. Tijdens de informele Europese top zal de oprichting van de Unie 60 jaar geleden worden herdacht. Daar ontmoeten alle 27 EU-leiders elkaar. Normaal gesproken voeren wij daarover een debat, maar dit keer is er een schriftelijk overleg geweest. Ik zou naar aanleiding daarvan graag twee moties indienen en die vandaag ook in stemming laten komen. De huidige verhouding met Turkije noopt daartoe.

De tijdelijke voorzitter:

Wie hierover?

De heer Omtzigt (CDA):

Zo mogelijk in aanwezigheid van de minister-president.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik kan mij die behoefte heel goed voorstellen. Er is nogal wat aan de hand. Daarom steun voor dit verzoek.

De heer Verhoeven (D66):

Steun namens D66 voor het verzoek van de heer Omtzigt.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Als dit verzoek er ligt, kunnen wij niet anders dan het steunen.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Steun van GroenLinks.

De heer Baudet (Forum voor Democratie):

Het Forum voor Democratie steunt dit verzoek van onze beoogde premierkandidaat.

De heer Omtzigt (CDA):

Nee, nee, die steun hoef ik niet.

De tijdelijke voorzitter:

Hebt u erbij gezegd dat er vandaag gestemd moest worden? Dan heb ik dat even gemist.

De heer Anne Mulder (VVD):

Steun.

Mevrouw Maeijer (PVV):

Steun van de PVV voor dit verzoek.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun namens de fractie 50PLUS.

De heer Bisschop (SGP):

Namens de SGP steun.

De heer Kuzu (DENK):

Als het CDA dat per se wil, vooruit.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun namens de ChristenUnie.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun.

De tijdelijke voorzitter:

Nu moeten wij tellen hoe de meerderheden zijn. Volgens mij is er een meerderheid, mijnheer Omtzigt. Dank u wel.

Het woord is aan de heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Ik heb een opmerking over de voorlopige Kamerindeling. Gisteren was in een aantal artikelen in de media te lezen dat wij daar bezwaar tegen aantekenen. Ik vraag de gevestigde politieke partijen om ruimte te maken voor nieuwkomers. Ik wil het Presidium voor aanstaande dinsdag meegeven dat er op zijn minst rekening mee wordt gehouden dat een fractie aan het gangpad zit. Ik neem aan dat dit niet te veel gevraagd is.

De tijdelijke voorzitter:

Volgens mij is uitgebreid overleg gevoerd over de zaalindeling. U bent daarbij nauw betrokken. Als u bezwaar hebt, moet u dat bezwaar bij het Presidium indienen. Het Presidium zal daarover een besluit nemen. Zo ligt dit ook vast in het Reglement van Orde.

De heer Kuzu (DENK):

Dat is precies het punt. Wij zijn er nauw bij betrokken geweest en wij zien dat het ten koste gaat van de nieuwkomers. Dat punt wil ik ook plenair gemaakt hebben.

De tijdelijke voorzitter:

Dank u wel.

Ik geef het woord aan mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. In Groningen voltrekt zich een ramp in slow motion. Het aantal aardbevingen rond het gebied in Loppersum is weer enorm toegenomen en wij hebben recentelijk vernomen dat daar 1 miljard kuub gas is gewonnen. Ik wil op korte termijn een debat voeren met de minister van Economische Zaken over deze problematiek, de schade die daar wordt veroorzaakt en het leed van de mensen in Groningen.

De heer Bosman (VVD):

De berichten zijn zorgelijk, maar het is wel verstandig dat wij weten wat er precies aan de hand is. Daarom stel ik voor, een brief aan de minister te vragen waarin duidelijk wordt ingegaan op de vraag of er oorzaken of relaties zijn om op die manier een zorgvuldig debat te kunnen voeren. Mijn voorstel is dus om een brief te vragen en na ontvangst van die brief een debat te voeren.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Het CDA heeft hierover al vragen gesteld en ik hoop dat die vragen voor het debat worden beantwoord. Het CDA steunt dit verzoek om een debat. De waakvlamstand kan toch niet op deze manier worden ingekleed door de NAM? Dat was niet de afspraak en dat was ook niet het advies van de Raad van State.

De heer Wassenberg (PvdD):

Van harte steun voor een debat en we vinden het ook prima dat er een brief komt.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie wil graag een brief van de minister waarin duidelijkheid komt over de zogenaamde waakvlam. Ik steun het debat van harte.

De heer Graus (PVV):

Kamerleden die nu nog niet weten wat er aan de hand is, hebben hun huiswerk niet goed gedaan. Van harte steun.

De heer Dijkgraaf (SGP):

De SGP steunt het verzoek om zowel een brief als een debat, want er is sprake van wel een heel bijzondere uitleg van de waakvlam.

Mevrouw Beckerman (SP):

De SP-fractie steunt de aanvraag voor een debat. Wij denken dat het problematisch is hoe wordt omgegaan met de uitspraak van de Raad van State.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Ook 50PLUS steunt het verzoek voor dit debat.

De heer Öztürk (DENK):

Ook DENK steunt het verzoek.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Volgens mij sloten we de vorige periode af met een debat over Groningen. Steun van D66 voor dit verzoek en ook steun voor de brief.

De heer Nijboer (PvdA):

Een waakvlam is niet doorpompen. De PvdA-fractie steunt het debat.

De tijdelijke voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u hebt een meerderheid voor het houden van een debat. Daar gaan we dus in de planning rekening mee houden.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter.

De tijdelijke voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Geurts namens het CDA.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. In de media verschijnen diverse berichten over invoer van bedorven voedsel uit Brazilië. Er is een heel aantal lidstaten dat de import van voedsel uit Brazilië heeft geblokkeerd, behalve Europa. We weten dat Nederland een plek is waar veel voedsel binnenkomt vanuit Brazilië. Ik wil graag opheldering van het kabinet over hoe dit nu zit en tevens wil ik een debat hierover.

Mevrouw Lodders (VVD):

Een brief lijkt mij een heel goede zaak om daarna te beoordelen of we een debat zullen kunnen steunen.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Steun voor een brief en voor een debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Het lijkt mij serieus genoeg om beide te doen. Dus steun voor een brief en een debat.

De heer Futselaar (SP):

De SP-fractie deelt de zorg over voedselveiligheid. Wij willen graag een brief van de staatssecretaris maar vragen ons af of het niet logischer is om die te krijgen vóór volgende week wanneer de commissievergadering over de Landbouw- en Visserijraad plaatsvindt en dan te kijken hoe we verdergaan.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Op zich steun voor het verzoek. Bespreking in het kader van de Landbouw- en Visserijraad is niet handig, want daar zit de minister van VWS niet bij. Ik steun het verzoek van het CDA om met die minister het debat te voeren. Steun voor de brief. Het kan wat mij betreft ook in een algemeen overleg, als dat sneller is.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik zou graag op heel korte termijn een brief ontvangen. Dan kunnen we daarna met elkaar bepalen óf en in welke zaal dat debat kan plaatsvinden.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor brief en debat.

De heer Azarkan (DENK):

Namens DENK steun voor de brief en daarna kunnen we kijken of een debat noodzakelijk is.

De tijdelijke voorzitter:

Mijnheer Geurts, u hebt geen meerderheid.

De heer Geurts (CDA):

Wel voor een dertigledendebat, maar laat ik dat niet aanvragen. Laten we als de brief er is, kijken waar we die gaan behandelen. Ik denk in een algemeen overleg.

De tijdelijke voorzitter:

Dan stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan mevrouw Voortman van GroenLinks.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ondanks alle inspanningen blijft het aantal kinderen dat in armoede opgroeit hoog. Dat bleek uit een rapport dat gisteren is verschenen, een rapport dat geschreven is door de Sociaal-Economische Raad. GroenLinks zou graag een kabinetsreactie hierop krijgen en een debat hierover willen voeren met de staatssecretaris van Sociale Zaken.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun van de SP.

De heer Van Weyenberg (D66):

Steun van D66.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor een debat. Het is een zorgelijke ontwikkeling.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun van 50PLUS.

De heer Kuzu (DENK):

Van harte steun van DENK.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun. Ik zou ook wel graag een reactie van het kabinet erop krijgen, zodat we nader kunnen ingaan op wat het met dit rapport en de aanbevelingen doet.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Wat de VVD betreft eerst een brief en daarna kijken.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun, ook voor een brief. Ik zou daarbij wel graag bijzondere aandacht willen zien voor de positie van eenverdieners, omdat zij extra problemen hebben wat betreft armoede.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun namens de Partij voor de Dieren.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Steun voor een brief. Naar aanleiding van die brief kunnen we kijken waar dit het beste besproken kan worden.

De tijdelijke voorzitter:

Mevrouw Voortman, u hebt net geen meerderheid.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Dat is jammer, voorzitter. Dan wachten wij de kabinetsreactie af. Het kan zijn dat ik me dan weer hier meld.

De tijdelijke voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Tot slot is het woord aan de heer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. In Pensioen Pro en Het Financieele Dagblad van vandaag lezen wij dat de eurozone de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels gaat onderzoeken en dat hiervoor een benchmark wordt ingevoerd. De collega's van VVD en Partij van de Arbeid hebben zeer onlangs in een schriftelijk overleg over Ecofin enkele vragen gesteld over deze benchmark en de daarvoor op te stellen common principles. In zijn reactie geeft de minister van Financiën zeer summier aan dat pensioen een nationale aangelegenheid blijft en dat de benchmark nuttig kan zijn …

De tijdelijke voorzitter:

Mijnheer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik kom aan het verzoek.

De tijdelijke voorzitter:

Dank u wel.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

De algemene en summiere formulering van de minister, die ik niet heb uitgesproken, stelt ons in ieder geval onvoldoende gerust. Wij vragen om een uitvoerige brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken met een grondige toelichting en onderbouwing, gevolgd door een debat.

De tijdelijke voorzitter:

U vraagt om een brief en een debat.

De heer Nijboer (PvdA):

De heer Van Rooijen wijst terecht op het schriftelijk overleg, waaraan 50PLUS niet deelnam. Volgende week is er een AO Eurogroep, waar dit prima kan worden besproken. Ik geef geen steun aan het debat.

De heer Baudet (Forum voor Democratie):

Het lijkt ons een uitstekend onderwerp. Het is iets waarover we ons grote zorgen maken, dus het is een prachtig idee.

De heer Harbers (VVD):

Ik verleen geen steun, want volgende week donderdag, 30 maart, is er al een AO Ecofin waar dit prima bij past.

De heer Van Weyenberg (D66):

Het is prima om hierover te praten. Dat kan in een debat, maar als we de suggestie volgen om het bij het AO te doen, kan het nog veel sneller.

De heer Azarkan (DENK):

Ook vanuit DENK is er steun voor het goede voorstel van 50PLUS.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun, ook voor de brief. Als het volgende week sneller kan, zou het nog mooier zijn. Als het daar niet kan, steun ik het verzoek.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Steun voor de brief en steun voor het debat. In Brussel hebben ze het al langer voorzien op onze pensioenen.

Mevrouw Leijten (SP):

De SP steunt zowel het verzoek om een brief als het verzoek om een debat.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun van de Partij voor de Dieren voor brief en debat.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Een brief lijkt mij prima, maar het lijkt mij het snelste als we het volgende week bij het AO Ecofin betrekken. Dat zou mijn voorkeur hebben.

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor de brief en steun voor het debat, tenzij de heer Van Rooijen vindt dat het snel moet. Dan moet hij het bij het AO Ecofin doen.

De heer Özdil (GroenLinks):

Steun van GroenLinks voor de brief en het debat.

De tijdelijke voorzitter:

Mijnheer Van Rooijen, u hebt een meerderheid voor het houden van het debat.

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Na een korte schorsing gaan we verder met het VSO. Nog even voor de mensen die nog niet weten hoe het hier precies werkt: we gaan over een kwartier een kort debat houden. Dan worden er ook moties ingediend, zo heb ik begrepen. Daarna gaan we stemmen. Dan weet u dat alvast.

De vergadering wordt van 14.07 uur tot 14.32 uur geschorst.

Naar boven