5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij de notaoverleggen over de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht, over het mensenrechtenbeleid en over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma "Wereldwijd jezelf kunnen zijn".

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over het bericht "Korten op veiligheid is taboe" van de lijst af te voeren.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 29754-284; 34000-XIII-90; 33930-XIII-11; 33930-XIII-13; 31936-207; 28973-144. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Georganiseerde criminaliteit, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 17 juni, met als eerste spreker de heer Oskam van het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Gesthuizen van de SP.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Een tijd geleden heeft de Kamer uitgebreid met de minister van Economische Zaken gesproken over de opnieuw te veilen of te verlengen frequenties voor de commerciële radio. De Kamer was eigenlijk heel eensgezind. Er werd gepleit voor verlenging, maar ik hoor van veel betrokkenen in het veld dat de minister toch voornemens is om die frequenties opnieuw te veilen. Ik wil dit graag op zo kort mogelijke termijn alsnog met de minister van Economische Zaken bespreken. Ik zou het waarderen als de minister ons daaraan voorafgaand een brief wil sturen met informatie over de stand van zaken volgens zijn ministerie.

De voorzitter:

"Op zo kort mogelijke termijn." Daarmee bedoelt u: voor de zomer, in een plenair debat?

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Als dat kan, voorzitter.

De voorzitter:

Ik geef een winstwaarschuwing mee. Ik doe dit liever niet, maar in de komende twee weken staan er nog negen debatten waarvan de Kamer heeft gezegd dat die voor de zomer plenair moeten worden gevoerd, waaronder de behandeling van vier wetsvoorstellen. De agenda is dus heel vol. Ik snap uw urgentie.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Het gaat om heel veel geld.

De voorzitter:

Wellicht is het mogelijk om dingen in een algemeen overleg te behandelen. Dan kunnen we het altijd nog via een VAO plenair afsluiten.

De heer De Liefde (VVD):

Wellicht kan ik u blij maken. We hebben een algemeen overleg Telecom gepland in de laatste week voor het reces. Dat is volgens mij een uitstekende gelegenheid om dit onderwerp met elkaar te bespreken. Radio valt namelijk ook onder de telecomportefeuille. Laten we bekijken of we de brief voor het AO kunnen ontvangen. Ik steun het verzoek om een brief.

De voorzitter:

Geen steun voor een debat, wel steun voor een brief. Ik begrijp dat u daar zelf om vraagt.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Nee, daar had ik ook om gevraagd.

De voorzitter:

O, daar had u ook om gevraagd. Dan is het goed.

Mevrouw Klever (PVV):

Ik deel de zorgen van mevrouw Gesthuizen, maar we hebben volgende week, dus niet in de laatste week voor het reces, al een AO Telecom waarin we dit kunnen bespreken. Wij steunen wel het verzoek om een brief hierover te vragen van de minister, te ontvangen ruim voor het AO. Hij zou overigens al met een brief komen.

De heer Verhoeven (D66):

De fractie van D66 steunt het verzoek om een debat. Als het echt zo is dat we volgende week bij het AO Telecom deze brief kunnen bespreken, dan vind ik dat ook best. Het VAO zal zeker voor de zomer moeten plaatsvinden. Hoe dan ook komen we hier terug om erover te spreken. Voor nu steun ik namens de D66-fractie het verzoek om een debat en een brief.

De heer Mohandis (PvdA):

De fractie van de PvdA steunt het verzoek om een brief en volgens mij kunnen we dit betrekken bij het AO dat reeds gepland is.

De heer Klein (Klein):

Afgelopen vrijdag heb ik ook schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp, met name over de verdeling van regionale frequenties voor landelijk gebruik. Het lijkt me goed dat dit ook meegenomen wordt in dit verzoek, dus dat het ook in de brief wordt opgenomen. Uiteraard steunt mijn fractie ook het verzoek om een debat, met name in het AO. Overigens staat er ook nog een Natuurwet, maar dat is een andere discussie. Dat is meer mijn probleem.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Er staan nog heel veel wetten, vrees ik. De fractie van de ChristenUnie steunt het verzoek om een brief en een debat. Het lijkt mij het snelst om het bij het AO Telecom te behandelen. Het gaat mij erom dat het onderwerp plenair behandeld wordt, eventueel in een VAO.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Daar is het mij inderdaad om te doen. Bij een plenair debat kan de Kamer moties indienen. Als we het inderdaad zo regelen in de commissie dat een en ander wordt toegevoegd aan een algemeen overleg en wij ruim voor die tijd een brief ontvangen, dan vind ik dat prima en ziet u ons hier voor een korte plenaire afronding.

De heer Verhoeven (D66):

Zeker als de minister van plan is om niet te verlengen maar in plaats daarvan voor veilen te kiezen, moeten we echt de tijd hebben om daarover te praten. Twee jaar geleden is het bij de veiling van andere frequenties ook volledig misgegaan. Laten we dus wel zorgen dat we een en ander tijdig doen, want anders gaat het proces helemaal mis. Het is wel een grote markt die hiermee gemoeid is.

De voorzitter:

Dat regelt u dus via de procedurevergadering. Ik hoor dat het AO op 26 juni is. Dan stel ik voor dat we het kabinet vragen om de brief voor 24 juni te sturen.

De heer Mohandis (PvdA):

Het is op 25 juni.

De voorzitter:

Dan stel ik nog steeds voor om het kabinet te vragen om de brief dinsdag voor 12.00 uur naar de Kamer te sturen. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Keijzer.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Binnenlands Bestuur kopte vanochtend "Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp". Het gaat om mensen die geen huishoudelijke hulp meer krijgen. Het is volstrekt onduidelijk. Er zijn bijvoorbeeld gemeentes die menen dat huishoudelijke verzorging geen onderdeel is van de maatschappelijke ondersteuning, er zijn gemeentes die onduidelijk zijn over de vraag hoe je dat nu op een zorgvuldige manier vormgeeft.

Het gaat niet goed. Het gaat gewoon niet goed met de maatschappelijke ondersteuning en daarom wil het CDA heel graag een debat met de staatssecretaris van VWS, voorafgegaan door een brief. Ik heb begrepen dat vanmorgen in de procedurevergadering al is afgesproken dat er een brief komt. Dit is echt een onderwerp waar we met elkaar over moeten debatteren, want het raakt onvoorstelbaar kwetsbare mensen en heel veel ouderen.

De voorzitter:

U wilt een debat over schoonmaakhulp.

Mevrouw Agema (PVV):

Het debat is vanmorgen inderdaad keihard geblokkeerd door de VVD en de Partij van de Arbeid. Het gaat vermoedelijk om 30.000 bezwaarschriften. Een extreem groot aantal mensen maakt bezwaar tegen het schrappen van huishoudelijke hulp. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mevrouw Keijzer steun en dat ik daarnaast de collega's van de Partij van de Arbeid en de VVD, alsmede de staatssecretaris, adviseer om een goede annuleringsverzekering af te sluiten voor hun zomervakantie.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, ik steun dit verzoek, maar ik kijk daarbij ook even naar u. Op de lijst met dertigledendebatten staan namelijk heel veel debatten over dit onderwerp. U kunt ook ervoor kiezen om dit volgende week in te plannen. Dan hebben wij dat gedoe niet meer, waarbij wij steeds geblokkeerd worden door de Partij van de Arbeid en de VVD. Er is immers drie maanden geleden al een debat aangevraagd en het wordt iedere dag actueler. Als we er vóór de zomer niet over spreken, wordt er inderdaad onherroepelijk over gesproken ín de zomer. Want u weet heel goed: de zorg slaapt niet, ook al is het reces.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Er is over dit onderwerp vanochtend terecht gesproken in de procedurevergadering. Daarin is afgesproken dat we de staatssecretaris vragen om er een schriftelijke reactie op te geven en dat snel te doen. Het verzoek om de schriftelijke reactie wil ik hier herhalen. We hebben ook afgesproken dat we na ommekomst van die brief bekijken hoe we dit het best kunnen behandelen. Doen we dat door middel van een schriftelijk overleg en een VSO, zodat de Kamer zich kan uitspreken voor het reces, of door middel van een debat of een AO? Dat hebben we nog even in het midden gelaten. Maar eerst moeten we een goede reactie van de staatssecretaris krijgen. Dat lijkt me op dit moment aan de orde.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Gisteren hebben we ook al geconstateerd dat er een veelheid aan debatten over dit onderwerp wordt aangevraagd. Wat mij betreft gaan we daar op enig moment een groot debat met elkaar over houden. Het maakt mij niet zo veel uit of dat in de plenaire zaal gebeurt of tijdens een AO. Ik wil ook heel graag een brief van de staatssecretaris op het punt van de regionale ombudsfunctie. Volgens mij is dat een belangrijke oplossing voor dit probleem. Ik heb geen idee hoe het ermee staat. Ik wil dus heel snel een brief, met een antwoord op deze vraag, en dan bekijken we hoe we hier zo snel mogelijk over kunnen spreken. Ik geef dus geen steun aan dit debat. Ik wil eerst de brief afwachten.

De heer Potters (VVD):

Zoals al is aangegeven, zijn hierover vanochtend in de procedurevergadering duidelijke afspraken gemaakt. Het is goed dat er een brief komt. Het is goed dat er duidelijkheid komt. Daarna kunnen we eventueel een AO inplannen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het is belangrijk dat hier snel over gesproken kan worden. Maar ik wil ook eerst een brief en dan wil ik dit zo snel mogelijk bespreken. De snelste manier is wellicht in een AO. Ik begreep dat dit ook in de procedurevergadering aan de orde is geweest.

De voorzitter:

Mevrouw Keijzer, u hebt niet de steun van de meerderheid van de Kamer voor het houden van een plenair debat. Ik begrijp dat er al om een brief is gevraagd. Dat zei u zelf ook al. Er is nog om aanvullende informatie gevraagd door mevrouw Dik. Ik hoor niet dat een AO geblokkeerd wordt, maar wel dat er behoefte is om eerst de brief te krijgen. Ik stel voor dat ik in het stenogram dat we doorsturen naar het kabinet, ook verzoek om zo snel mogelijk die brief naar de Kamer te sturen, zodat er nog voldoende ruimte is om over dit door u allen als belangrijk benoemde onderwerp te spreken.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik heb wel de steun van 30 leden. Zet u dit dus maar op de lijst. Wellicht staan er op een gegeven moment zo veel dertigledendebatten over de huishoudelijke verzorging op de lijst, dat de Partij van de Arbeid en de VVD zich daardoor gedwongen voelen om over het onderwerp te spreken. Er is echt wat aan de hand. Gemeenten gaan nu zelfs in hoger beroep, omdat zij niet weten hoe het in elkaar zit, en heel veel ouderen zitten met de gebakken peren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Het debat voeg ik toe aan de lijst met een spreektijd van drie minuten per fractie. Ik hoop van harte dat het nog lukt om dat algemeen overleg waar behoefte aan is, in te plannen. Ik zeg toe dat er dan altijd ruimte is voor een plenaire afronding voor de zomer.

Voor nu wil ik het daarbij laten. Mevrouw Leijten, ik zie u bij de interruptiemicrofoon staan, maar er is niks meer aan toe te voegen. Er is geen meerderheid op dit moment.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, ik wil graag iets zeggen. U concludeerde net dat er wel steun is voor een te houden algemeen overleg voor het zomerreces. Dat is dan nieuw. Vanochtend is dat namelijk geblokkeerd in de procedurevergadering. U was daar niet bij. Dat weet ik wel. Ik was daar wel bij. Het is daar geblokkeerd. Als er nu wel een meerderheid komt, zou het mooi zijn. Maar het is gek om te concluderen dat ...

De voorzitter:

Ik ga u onderbreken. Ik probeer u te helpen. Ik hoor dat het hier niet geblokkeerd wordt en dat er gezegd wordt dat men eerst een brief wil. En dat is precies wat ik herhaald heb in mijn conclusies. Niets minder maar ook niets meer. Ik roep de Kamer hierbij op — ik meen dat ook al gedaan te hebben indachtig uw oproep aan de Kamer — om daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan zodat we in ieder geval plenair nog een uitspraak van de Kamer kunnen vragen. Ik zal mij voortaan onthouden van dergelijke opmerkingen.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik ben erg blij met uw conclusie over de brief. Ik zou die brief dan wel graag voor morgen 12.00 uur ontvangen, zodat we er nog wat mee kunnen.

De voorzitter:

Dat is dan bij dezen toegevoegd aan het stenogram dat zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Ik geef het woord aan de heer Van Helvert van het CDA.

De heer Van Helvert (CDA):

Voorzitter. De transportsector wordt ernstig geraakt door de problemen met de verstekelingen in Calais te Frankrijk en ook in Hoek van Holland is het op dit moment een probleem. Gisterenavond hebben we er in het tv-programma Jinek verschrikkelijke beelden van gezien. TLN, Transport en Logistiek Nederland, heeft een tienpuntenplan opgesteld en dat ook gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Milieu. De minister heeft aangegeven dat de zorgen van de sector ook haar zorgen zijn. Daarom denk ik dat het goed is dat we heel snel een debat hebben met de minister van Infrastructuur en Milieu om te kijken hoe we het tienpuntenplan van Transport en Logistiek Nederland kunnen vertalen in acties zodat onze truckers, onze chauffeurs niet in gevaarlijke situaties komen en hun werk gewoon kunnen doen en niet gestoord worden door Europees beleid dat op dit gebied faalt.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het lijkt mij prima om snel een reactie van de staatsecretaris en van de minister die hierbij betrokken is, te vragen op dit tienpuntenlplan. Laten we dan bekijken hoe we daarover kunnen spreken. Dat kan wat mij betreft ook in een AO. Nu geen steun voor een debat.

De heer Bashir (SP):

Om te beginnen zou ik graag een reactie willen van het kabinet, dus niet alleen van de minister maar van het hele kabinet, op de plannen en de brief van TLN. Dan kunnen we dat betrekken bij het eerstvolgende debat hierover.

De heer Madlener (PVV):

De PVV heeft een éénpuntenplan, namelijk alle asielzoekers terug naar Afrika. Ik wil vragen of de minister ook daarop kan reageren. Verder steun voor het debat.

De heer Hoogland (PvdA):

Ik denk dat het goed is dat we een reactie krijgen op het tienpuntenplan van TLN. Vervolgens kan die reactie betrokken worden bij een van de vele AO's die hier gehouden worden over de brede problematiek van vluchtelingen die naar Europa komen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de fractie van de ChristenUnie. Wij willen ook graag een reactie op dit tienpuntenplan. Dan kunnen we het agenderen voor een AO.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Als alle asielzoekers naar Afrika moeten, dan moeten alle racisten de bak in. Laat ik dat maar gezegd hebben hier. Ik steun overigens het verzoek van de heer Van Helvert.

Mevrouw Visser (VVD):

De VVD heeft hier ook schriftelijke vragen over gesteld. Dus wij horen graag de reactie daarop. Vervolgens kunnen we het betrekken bij een van de debatten, bijvoorbeeld het AO over de Europese Raad de volgende week waarin dit ook een prominent onderwerp is, zodat erover gesproken kan worden. Ik ben blij dat ook het CDA dit onderwerp nu wil agenderen, want bij het vorige AO over de Transportraad hebben we de CDA-inbreng over dit onderwerp gemist.

De voorzitter:

Mijnheer Van Helvert, u hebt niet de steun van de meerderheid van de Kamer en eigenlijk ook niet de steun van 30 leden voor het houden van een plenair debat. Brede behoefte is er aan een snelle reactie van de minister op het tienpuntenplan. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet om ook die snelle reactie te krijgen.

De heer Van Helvert (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat mensen graag …

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Van Helvert (CDA):

Ik mag toch nog wel één zin uitspreken, voorzitter? Ik denk dat het jammer is dat we nu niet direct kunen acteren, want het probleem is acuut en nu aanwezig. Onze eigen Nederlandse harde werkers worden hierdoor getroffen. Dus daarom moeten we ermee aan de slag.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Van Helvert.

De heer Van Helvert (CDA):

U ook bedankt, voorzitter.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Pieter Heerma

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. Het afgelopen jaar zijn er in dit huis meerdere wetten behandeld die gaan over de ondersteuning van gezinnen en over verlofregelingen voor ouders. Daarbij zijn door diverse fracties voorstellen ingediend om gezinnen meer te ondersteunen en meer verlof te geven. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft die altijd afgewezen en vanochtend geeft diezelfde minister in de krant aan dat hij meer vaderschapsverlof wil. Wat mijn fractie betreft, is dit alle aanleiding om nu een debat met deze minister te voeren over zijn nieuwe koers.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik steun het voorstel van harte. Ik ben er geen voorstander van om geen stappen te zetten in de Kamer, maar wel in de media. Ik krijg wel graag een brief van de minister inclusief een reactie op de motie van collega Heerma en mijzelf waarin wij juist vroegen om een toekomstvisie op verlof.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik heb een aanvulling hierop. Ik heb vanochtend schriftelijke vragen gesteld over hetzelfde onderwerp, juist omdat de minister nu wel een beweging daarnaartoe lijkt te maken. Misschien heeft hij nog een zetje nodig. Ik steun het verzoek om een debat en een brief. Ik wil wel graag dat mijn schriftelijke vragen daarin meegenomen worden.

Mevrouw Yücel (PvdA):

Het wordt een beetje saai. Ook ik heb eerder over dit thema schriftelijke vragen gesteld. Het is een belangrijk thema in het kader van arbeid en zorg. In september staat een debat gepland over arbeid en zorg. Ik denk, eerlijk gezegd, dat een plenair debat daarmee overbodig wordt. Ik steun daarom het verzoek om een debat niet, maar ontvang wel graag een brief.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Eenduidigheid van kabinetsbeleid is heel erg belangrijk. Het kan niet zo zijn dat de minister a zegt in een medium en b zegt in de Kamer. Ik steun daarom van harte het verzoek om een debat en een brief en ik zie de beantwoording van de schriftelijke vragen tegemoet.

Mevrouw Karabulut (SP):

Het lijkt mij dat hierover heel snel een debat moet worden gehouden, want als we dit willen regelen, moet het al ver voor september bekend zijn.

De heer De Graaf (PVV):

Laat de minister eerst maar een brief sturen en dan zullen we bekijken of de minister op zijn inconsequentie terug kan komen.

Mevrouw Van Ark (VVD):

Ik steun het verzoek om een brief, maar ik geef geen steun voor een debat. Ik steun wel het idee om eventueel aan te haken bij het in september geplande AO.

De voorzitter:

Mijnheer Heerma, u hebt brede steun voor een brief waarin de minister een toelichting geeft op zijn uitspraken. Op dit moment hebt u niet de steun van de Kamer voor het houden van een meerderheidsdebat.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik heb wel de steun voor een dertigledendebat, dus dat zou ik graag toegevoegd zien aan de lijst. We kunnen dan altijd in september nog bezien of het AO voldoende soelaas biedt.

De voorzitter:

We zullen een dertigledendebat inplannen met drie minuten spreektijd per fractie. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan de heer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Vanavond wordt het algemeen overleg over de toekomst van het roc Leiden voortgezet. Ik doe graag een vooraankondiging van een VAO, nog deze week te houden.

De voorzitter:

Kunnen we hierover wel gewoon dinsdag stemmen?

De heer Van Meenen (D66):

Ja, er kan dinsdag worden gestemd.

De voorzitter:

We gaan het inplannen.

Ik geef het woord aan de heer Wilders van de PVV.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Heel Nederland weet sinds vandaag waarom premier Rutte de belastingplannen geheim wil houden en niet openbaar wil maken. Het gaat om belastingverhoging; iedereen dacht aan belastingverlaging, maar het gaat om belastingverhoging! De btw wordt verhoogd. De schildersbranche, de tuinbouwsector en de recreatiesector worden getroffen. De voorzitter van MKB-Nederland heeft het al over een dolksteek in de rug. Vanavond gaan heel veel zogenaamde oppositiepartijen stiekem in een achterkamertje met het kabinet daarover praten. Het zorgt voor veel onrust in het land. De belasting wordt met miljarden verhoogd en er worden banen vernietigd. Wie had dat nu verwacht? Ik wil daarover graag een brief van de minister-president voor morgen 11.00 uur, waarin hij ingaat op de belastingverhoging, die hogere btw, en waarin hij ook meteen verslag doet van het overleg dat vanavond zal plaatsvinden tussen al die nepoppositiepartijen met de coalitiepartijen. Dan kunnen we er daarna zo snel mogelijk over debatteren.

De voorzitter:

U wilt graag een brief en een debat.

De heer Roemer (SP):

Ik steun deze verzoeken van harte, want een plan dat PvdA en VVD gemaakt hebben en waar het kabinet over gesproken heeft, moet gewoon aan de Kamer gestuurd worden. Het is van de zotte dat we in de krant kunnen lezen wat het plan behelst en dat partijen op het ministerie worden uitgenodigd om erover te komen praten nadat ze genoten hebben van een buffet om 18.30 uur. Als dat de democratie 2015 is, moeten we die afschaffen of hervormen. Doe iets! Dit gaat wat mij betreft niet gebeuren. Ik steun het verzoek van de heer Wilders en ik hoop dat de plannen vandaag gewoon aan de Kamer worden gestuurd. Dan wil ik er constructief over spreken en wel daar waar het hoort: niet op een ministerie, maar in de Tweede Kamer. Vanavond om 19.00 uur kan iedereen, dus laten we dat debat voor vanavond inplannen.

De heer Krol (50PLUS):

Ik steun het verzoek ook van harte. Overigens kan ik de heer Roemer verzekeren dat ik van het buffet vanavond geen gebruik zal maken en kan ik de heer Wilders verzekeren dat het in mijn ogen gewoon een procedurevergadering is. Als daar meer besproken wordt, ben ik er niet bij. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal de heer Wilders van mij direct een telefoontje krijgen zodat hij weet wat er besproken is.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Nu ik van dat buffet hoor, vind ik het extra jammer dat ik niet ben uitgenodigd voor het achterkamertjesoverleg. Dat vind ik erg jammer, maar misschien willen mensen mij vertellen wat er allemaal in het buffet zat. Ik steun het verzoek van collega Wilders.

De heer Van Dam (PvdA):

Zolang de heer Wilders nog plannen heeft om zelfs het dragen van bepaalde kledingstukken in Nederland te belasten, begrijp ik niet waarom hij zo'n grote mond heeft. Dat soort ideeën zal in het plan van het kabinet niet voorkomen. Verder wachten we gewoon af tot het kabinet de Kamer informeert. Dat zal het kabinet doen wanneer het moment daar is; dat heeft het allang toegezegd. Ik steun het verzoek van de heer Wilders dus niet.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

We kunnen het plan alvast het buffetakkoord noemen. De constructieve oppositie is daarvoor uitgenodigd. Ik steun de oproep van de heer Roemer: het debat hoort in de Kamer thuis. We pleiten vaak voor transparantie. Laten we zelf dan het goede voorbeeld geven en transparant handelen. Ik ben het niet vaak eens met de heer Wilders, maar op dit punt verdient hij mijn steun.

De heer Klein (Klein):

Het is natuurlijk aan de coalitiepartijen om uit te nodigen wie zij willen. Het zegt veel meer over degene die op zo'n uitnodiging ingaat: die wil zoiets via achterkamertjespolitiek regelen. Het is veel beter om de dingen hier te regelen. Daarvoor sta je als lid van een oppositiepartij hier en niet in een achterkamertje. Ik steun dus het verzoek van de heer Wilders.

Mevrouw Van Ark (VVD):

Geen steun voor een brief en geen steun voor een debat.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

De heer Wilders heeft om een brief gevraagd. Wij zouden die brief graag willen uitbreiden. Vorige week is al gevraagd om een hoofdlijnenbrief over het aangekondigde belastingplan. Daar houden wij aan vast. Misschien zou daar ook iets in kunnen staan over de btw. Wij zouden dus graag een brief op hoofdlijnen willen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook de SGP-fractie wil graag een brief op hoofdlijnen. Verder hopen we dat we zo min mogelijk procedureel gesteggel hebben en zo snel mogelijk over de inhoud kunnen spreken.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

GroenLinks steunt het verzoek om een brief, zoals dat is beschreven door de ChristenUnie. Wij hebben op dit moment geen behoefte aan een debat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

De informatievoorziening aan de Kamer is belangrijk. Laat dus zo snel mogelijk een brief komen!

De heer Omtzigt (CDA):

Ook van het CDA steun voor een brief op hoofdlijnen. Er mogen ook wel details in zitten. Die brief kan zo snel mogelijk naar de Kamer toe.

De heer Wilders (PVV):

Het is teleurstellend om te horen dat er blijkbaar geen ruimte is voor een debat vanavond of morgen. Er heerst grote onrust in het land. De btw gaat omhoog. MKB-Nederland spreekt over een dolk in de rug. Eigenlijk hebben we hier een meerderheidsdictatuur met wat nepoppositiepartijen die gewoon aanschuiven en de rest van de Kamer, de echte oppositie, buitenspel zetten. En dat is ongehoord! Ik kijk ook naar D66, naar GroenLinks en naar het CDA, die allemaal meedoen met iets wat niet in de achterkamertjes thuishoort maar hier. Mensen hebben er het recht op om te weten dat de belastingen omhoog gaan en wat we daaraan doen.

Volgens mij is er geen meerderheid nodig voor een brief. Ik wil dus morgen voor 11.00 uur een brief met een reactie op de plannen inzake de btw-verhoging en ook een verslag van dat overleg in de achterkamertjes van vanavond.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Ik kijk even naar de heer Bashir met de vraag of hij er nog behoefte aan heeft om zijn verzoek te doen. Dat is niet het geval. Het woord is aan de heer Van Weyenberg.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Vanmiddag werd een onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau openbaar gemaakt. In dat onderzoek zijn 504 sollicitatiebrieven naar Haagse ondernemers verstuurd. Uit het onderzoek blijkt dat iemand met de naam Jeroen twee keer vaker wordt uitgenodigd dan iemand met de naam Rachid met exact hetzelfde cv. Er is dus nog heel veel werk te doen voor het realiseren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Daarom wil ik daar een debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over aanvragen, voorafgegaan door een brief over dat onderzoek van het SCP.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

De stapel met onderzoeken over arbeidsmarktdiscriminatie wordt met de dag hoger. De heer Van Weyenberg was me net iets voor bij het aanvragen van het debat. Dat neemt niet weg dat wij zijn verzoek van harte steunen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Inderdaad, dit is het zoveelste bewijs van de hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt. Steun. Maar ik zou graag de brief willen ontvangen voordat het algemeen overleg over discriminatie plaatsvindt. Dat is volgende week of de week daarop gepland.

De heer De Graaf (PVV):

Het lijkt wel weer of de integratie een beetje kapot is, of die weer vastloopt. Misschien zijn de heer Van Weyenberg en andere Kamerleden vergeten om de een-na-laatste zin in het bewuste artikel te lezen. Daarin staat dat Hindoestaanse Nederlanders een gelijke kans hebben ten aanzien van Nederlanders. Daarmee ligt er een grote opdracht voor de Turkse en de Marokkaanse Nederlanders om het vermogen van hun eigen groep grondig te reinigen en zelf te zorgen voor gelijke kansen.

De voorzitter:

We gaan nu niet het debat voeren.

De heer De Graaf (PVV):

Dus geen steun voor het debat.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Van harte steun voor dit debat.

Mevrouw Van Ark (VVD):

Steun voor het debat, steun ook voor een brief. Het zou goed zijn, indachtig de suggestie van mevrouw Karabulut, als die inderdaad voor het algemeen overleg naar de Kamer zou kunnen komen.

Mevrouw Yücel (PvdA):

De arbeidsmarktdiscriminatie blijft een hardnekkig probleem. Van harte steun voor dit debat en ook steun voor de brief.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun voor een brief, steun voor een debat.

De voorzitter:

Mijnheer Van Weyenberg, u hebt brede steun voor het houden van een plenair debat. Toch is er ook brede steun voor een brief, die de Kamer wenst te ontvangen voor het algemeen overleg dat voor volgende week is gepland. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet en het debat met vier minuten spreektijd per fractie toe te voegen aan de lijst.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. De Europese Commissie heeft een rapport uitgebracht waarin wordt aangegeven in hoeverre de verschillende lidstaten goed op weg zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Er staan positieve punten en aandachtspunten in. Dat is reden genoeg voor mijn fractie om hierover een brief en een debat te vragen. We kunnen namelijk ook leren van wat andere landen doen op basis van dit rapport.

De heer De Liefde (VVD):

Er is met elkaar in het energieakkoord afgesproken om in oktober 2016 dat akkoord en de uitwerking daarvan te evalueren. Daar houdt de VVD aan vast, dus geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

We moeten hier niet met oogkleppen op zitten. Het rapport is zeer ernstig en Nederland schijnt altijd het beste jongetje van de klas te zijn. Nou, echt niet, we staan achteraan. Dus de ChristenUnie steunt dit debat. We willen ook graag dat het spoedig geagendeerd wordt. Wat ons betreft moet er echt een tandje bij, want we moeten het gewoon gaan halen met elkaar.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Steun voor het debat.

Mevrouw Cegerek (PvdA):

Geen steun voor het debat.

Mevrouw Klever (PVV):

We geven tientallen miljarden uit aan duurzame-energiedoelstellingen die bij lange na niet gehaald worden. Hoe eerder dat energieakkoord in de prullenbak kan, hoe beter. Dus steun voor een debat hierover.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ook mijn fractie geeft steun aan een debat.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, ook daarmee hebt u niet de steun van de meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Er is wel ruim voldoende steun voor een dertigledendebat, dus ik zou dat toch graag op de lijst willen zetten.

De voorzitter:

Dan zullen wij dat toevoegen aan de lijst, met drie minuten spreektijd per fractie. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, opdat het een brief over dit onderwerp aan de Kamer zal sturen.

Daarmee is een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven