Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 28, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 14 mei 2019:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening) (35108);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) (35116);

b. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 14 mei 2019:

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453);

c. de hoofdelijke stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 14 mei 2019:

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 14 mei 2019:

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 14 mei 2019:

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen) (35043);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 20/21 mei 2019:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) (35074);

g. de stemming van het volgende voorstel te doen plaatsvinden op 20/21 mei 2019 (onder voorbehoud):

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer met toelichting (CXXXIV, B);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 21 mei 2019:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) (35058);

i. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 28 mei 2019 (onder voorbehoud):

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861);

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35007);

j. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 28 mei 2019:

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34471);

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34807);

k. de plenaire behandeling van de Raming te doen plaatsvinden als hamerstuk op 28 mei 2019 (onder voorbehoud):

Raming der voor de Eerste Kamer in 2020 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXXXV, A).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34982);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994);

Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..) (35075);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening) (35108);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) (35116);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) (35151).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 (griffienr. 164943);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over de "Advanced Probabilistic Safety Assessment Approches and Applications", te Petten, Nederland, 9-13 september 2019; Wenen, 15 maart 2019 (griffienr. 164907);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Mededeling aanpak geneesmiddelen milieu (griffienr. 164893);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Europese Raad van 9 mei 2019 (griffienr. 164892);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019 (griffienr. 164820.01);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 26 oktober 2018 (griffienr. 164876);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van de Bijlagen I en II bij het Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken; Stockholm, 22 april 2018 (griffienr. 164932);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving (Trb. 2005, 191) en de op 3 september 2018 te Santiago tot stand gekomen briefwisseling houdende een Verdrag ter uitbreiding tot Aruba van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili (Trb. 2018, 193), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 164949);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 18 december 2018 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de voortdurende aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines (Trb. 2019, 9 en Trb. 2019, 60), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 164947);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel 21 en 22 februari 2019 (griffienr. 164572.091);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake Verzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht (griffienr. 164923);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag rechtspraak 2018 (griffienr. 164887);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 22 en 23 mei 2019 (griffienr. 164888);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië (griffienr. 164783.01);

een, van alsvoren, inzake evaluatie Raad voor Cultuur (griffienr. 164930);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake appreciatie akkoord Horizon Europe (griffienr. 164929);

een, van de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken, inzake Besluitvormingsprocedure over de mogelijke inzet van gemengde Nederlands-Duitse eenheden (griffienr. 164927);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake informele bijeenkomst van Transportministers Boekarest (griffienr. 164688.02);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Milieuraad 20-21 mei 2019 (griffienr. 164936);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake portefeuilleverandering biotechnologiebeleid (griffienr. 164931);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (griffienr. 164934);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele Energieraad 2 april 2019 (griffienr. 164772.01);

een, van alsvoren, inzake uitstel BNC-fiche (griffienr. 164933);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 (griffienr. 164891);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het verslag Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019 (griffienr. 164834.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 mei 2019 (griffienr. 164941);

een, van alsvoren, ten geleide van jaarstukken 2018 Staatsbosbeheer (griffienr. 164917);

een, van alsvoren, inzake uitstel CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid (griffienr. 164875);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het jaarverslag 2018 Inspectie SZW (griffienr. 164946);

een, van alsvoren, ten geleide van Gemeentenieuws van SZW 2019-3 (griffienr. 164916);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Verslag Informele Raad WSBVC te Boekarest 10-11 april 2019 (griffienr. 164898);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake afschrift brief Tweede Kamer prikbordfunctie tolkvoorziening auditief beperkten (griffienr. 164905).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (griffienr. 164884);

een, van alsvoren, inzake vacature collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer (griffienr. 164950).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van D.R., inzake op de vlucht voor vluchtelingen en niemand helpt de inwoners van Nederland (griffienr. 164925).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van H.L., inzake allerlei belastingen (griffienr. 164919).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van R.H., inzake boete die mensen krijgen vanaf 1 juli 2019 voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen (griffienr. 164935);

een, van J.v.W., inzake beoogd verbod op asbestdaken (griffienr. 164110.43).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van R.B., inzake vertellen van de waarheid aan de burger (griffienr. 164661.06).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van C.J., inzake UWV ernstige fraude met bewijzen (griffienr. 164915);

een, van A.H. te U., inzake ICT-vernieuwing bij het UWV (griffienr. 164590.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van H.K. v.d. P. te L., inzake slavernij in Nederland (griffienr. 164914).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën;

een, van M.M. te D.H., inzake vaccinatieschade en waarborgen van de volksgezondheid en welzijn (griffienr. 164913);

een, van E.R. te G. inzake wanhopig verzoek om advies bij euthanasie(griffienr. 164912).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.