Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 28, item 2

2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Brinkman en Koffeman, wegens bezigheden elders;

Lintmeijer, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Ik deel de Kamer mee dat de fractievoorzitter van de VVD mij heeft medegedeeld dat mevrouw Duthler geen deel meer uitmaakt van de VVD-fractie. Dit is door mevrouw Duthler bevestigd. Mevrouw Duthler vormt voor het restant van deze Kamerperiode de eenmansfractie-Duthler. Zoals bekend, zijn bij aanvang van de huidige zittingsperiode van de Kamer de voorzitterschappen van de verschillende vaste Kamercommissies tussen de fracties verdeeld. Het voorzitterschap van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid is indertijd toebedeeld aan de VVD-fractie. Nu mevrouw Duthler geen deel meer uitmaakt van deze fractie, heb ik besloten mevrouw Duthler van haar taak als voorzitter van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid te ontheffen.

Aangezien de Kamer in de huidige samenstelling slechts enkele vergaderdagen resten, heb ik — in afwijking van het bepaalde in artikel 37, eerste lid Reglement van Orde van de Eerste Kamer — besloten in overleg met de voorzitter van de VVD-fractie geen nieuwe voorzitter te benoemen voor de resterende Kamerperiode. De ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, mevrouw Van Bijsterveld, zal tot de komende Kamerwisseling het voorzitterschap van de commissie waarnemen.

Ik zie dat de minister nog niet is gearriveerd, maar ik ga toch door met de Hamerstukken, ook al is het prettig als de minister er wel is. Ik ga dus heel langzaam praten, misschien even de tijd doodpraten. Nee, "doodpraten" en "doorpraten". Ik heb begrepen dat de minister onderweg is. Mevrouw Kuiken, ziet u haar reeds komen? Nee, en u kunt haar ook nog niet vervangen, zegt u. Dat woordje "nog" vind ik heel spannend!

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dat heet een pre-emptive strike of zoiets dergelijks. Maar goed, ik denk dat we toch maar doorgaan met de hamerstukken. Hoewel, ik praat langzaam ... U vindt het niet zo langzaam, mevrouw Huijbregts? Ik kan ook heel snel, hè.