10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende motie te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34516);

Motie van het lid Van Hattem (PVV) c.s. over het intrekken van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers (34775-VI, N);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34755);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie) (34770);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (34543);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) (34735);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (34764);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 13 maart 2018:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten) (34769);

g. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 13 maart 2018:

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34872);

h. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 27 maart 2018:

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032);

i. het plenaire beleidsdebat over de staat van de rechtstaat te doen plaatsvinden op 22 mei 2018.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746);

Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34854).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van het koninklijk besluit no. 2018000251 d.d. 14 februari 2018, houdende departementale herindeling met betrekking tot elektrisch vervoer (griffienr. 162509);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 20 februari 2018 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake eerste honderd dagen van dit kabinet (griffienr. 162522);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 26 februari 2018 (griffienr. 152519);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken inclusief Artikel 50 van 27 februari 2018 (griffienr. 162524);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening en richtlijn herzien prudentieel kader Beleggingsondernemingen (griffienr. 162525);

een, van alsvoren, inzake EU publieke consultatie ENI en IPA (griffienr. 162365.02);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5); Straatsburg, 22 juni 2017 (griffienr. 152564);

een, van alsvoren, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Actieplan verbeteren naleving milieuwetgeving en milieugovernance (griffienr. 152560);

een, van alsvoren, inzake Strategie voor de Westelijke Balkan: waarden omarmen, voorwaarden vervullen (griffienr. 162563);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag RBZ Gymnich d.d. 15 en 16 februari 2018 (griffienr. 162434.01);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 26-27 februari 2018 (griffienr. 162518);

een, van alsvoren, inzake toelichting mutaties verplichtingen BuHa-OS-begroting 2017 (griffienr. 162565);

een, van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 (griffienr. 152571);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake inwerkingtreding strafbaarstelling misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven (griffienr. 162541);

een, van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake verzoek technische briefing betreffende GEAS (griffienr. 152341.01);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake uitstel beantwoording vragen Tweede overall rapportage sociaal domein (griffienr. 162146.03);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting VII 2017 en XVII 2017 (griffienr. 162291.02);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting IIA 2017 (griffienr. 162291.04);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting IV 2017 (griffienr. 162241.03);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake verzoek tot deelname aan de waarnemingsmissie bij verkiezingen van Sint Maarten (griffienr. 162521);

een, van alsvoren, inzake verzoek tot deelname aan de waarnemingsmissie bij de verkiezingen van Sint Maarten (griffienr. 162521);

een, van alsvoren, inzake werkbezoek staatssecretaris van BZK aan Sint Eustatius en Sint Maarten (griffienr. 162540);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag Financieel Stabiliteitscomité februari 2018 (griffienr. 162529);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 19 en 20 februari 2018 te Brussel (griffienr. 162479.01);

een, van alsvoren, inzake beëindigen garantie op crisisgerelateerde activa DNB (griffienr. 152539);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op het rapport "Baten en lasten geherwaardeerd" van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid (griffienr. 160976.02);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake invoering van enkele spoedreparatiewetten in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid (griffienr. 162532);

een, van alsvoren, ten geleide van zijn brief Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking (griffienr. 152542);

een, van alsvoren, ten geleide van zijn Fiscale beleidsagenda (griffienr. 162543);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord (griffienr. 162544);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen 12 maart 2018 (griffienr. 162570);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 31 januari - 2 februari 2018 (griffienr. 162368.01);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 15 maart 2018 (griffienr. 162552);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschrift brief aan Tweede Kamer over schuldenbeleid (griffienr. 152551).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van L.P. te A., inzake affectie claim (griffienr. 152556);

een, van R.L., inzake verzoek voor onderzoek naar de advocatuur en (tucht)rechtsgang in het ressort Amsterdam (griffienr. 161565.04).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid

een, van M.Q.S. te A., inzake de nieuwe fusie van Vijfheerenlanden met Vianen en Leerdam per 1 januari 2019 (griffienr. 162535);

een, van G.I. te V., inzake oproep om tot een juiste besluitvorming te komen rondom de Intrekkingswet voor het Raadgevend referendum (griffienr. 162578);

een, van M.B. te L., inzake Zembla 28 februari 2018 FIOD-deals met banken en franchisegevers (griffienr. 162579).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van M.S. te N., inzake klacht zorgtoeslag 2012 t/m 2015 + 2014 + 2013 + 2016 (griffienr. 152510);

een, van W.C..V. te H., inzake waterschapslasten (griffienr. 162558).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de lede van de commissie voor Financiën;

een, van H.D., inzake houtstook biomassa voor politiek (griffienr. 162534);

een, van J.H.M.P. inzake elektrische auto (griffienr. 162585).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van H.S.H.H. te S. (Groot Brittannië), inzake afschaffing Anw-compensatie (griffienr. 162536).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van C.H.A.M.v.R. te T., inzake bijstandsfraude, de heer Kuzu en Sinterklaas en zwarte piet (griffienr. 152568).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van C. en B.V., inzake wetsvoorstel donorregistratie (33506) (griffienr. 159856.282);

een, van J.D., inzake donorwet argumenten (griffienr. 159856.283);

een, van R.H., inzake onze Grondwet en donorregistratie (griffienr. 159856.284);

een, van E.N., inzake reactie donorwet (griffienr. 159856.285);

een, van H.M., inzake donorwet (griffienr. 159856.286);

een, van C.A.S. te D.H., inzake de donorwet (griffienr. 159856.287);

een, van D.A.W.L. te R., inzake het handelen in menselijke organen door de helft van de Eerste Kamerleden (griffienr. 159856.288);

een, van L.d.N.-T te L., inzake informatie betreffende oplichting van zorgkantoor door personeel en fraude door personeel van het zorgkantoor van VGZ te E. (griffienr. 162504).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven