9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 20 februari 2018:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34517);

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 20 februari 2018:

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (34753);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) (34666).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032);

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (34543);

Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (34742 (R2091));

Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (34743);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34755);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten) (34769);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie) (34770);

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (34799);

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34872).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 8 februari 2018 inzake antwoorden op vragen van het lid Asscher gesteld op 8 februari 2018, kenmerk 2018Z02313) (griffienr. 162475);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van het Koninklijk Besluit no. 201800029 d.d. 14 februari 2018, houdende het verlenen van ontslag aan drs. H. Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken (griffienr. 162484);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken inzake identificatie van internationaal gewoonterecht (griffienr. 162481);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. verordening voor de wederzijdse erkenning van goederen (griffienr. 162483);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 162486)

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 12 oktober 2017 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van Carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2018, 18) (griffienr. 162487);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 5 mei 2017 te Genève tot stand gekomen wijziging van Bijlage A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (Trb. 2018, 13) (griffienr. 162488);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 30 januari 2018 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de regering van de Franse Republiek inzake de rechtspositie van Franse militairen en andere onderdelen van de Franse overheid in het kader van de nasleep van orkaan Irma (Trb. 2018, 20) (griffienr. 162491);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 4 november 2017 te Straatsburg tot stand gekomen wijziging van Bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport (2005) (Trb. 2018, 16) (griffienr. 162492);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 19 en 20 februari 2018 (griffienr. 162479);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ten geleide van bedrijfsverslagen Drinkwaterbedrijven over 2016 (griffienr. 162482);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie IPKO afsprakenlijst januari 2018 (griffienr. 162495);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake aanbieding Programmastart interbestuurlijk programma (griffienr. 162485);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, ten geleide van het rapport 55 CTIVD -beleidsreactie (griffienr. 162493);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2018 (griffienr. 162499);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 februari 2018 (griffienr. 162474);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Landbouw- en Visserijraad 29 januari 2018 (griffienr. 162345.01);

een, van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (griffienr. 162496).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van T.C., inzake aanvulling op het advies aan de Staatscommissie parlementair stelsel (commissie Remkes) (griffienr. 160611.03).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van S.J. en R.M., inzake de discussie over orgaandonatie (griffienr. 159856.243);

een, van M.A.v.d.V-K. te B.,, inzake de orgaandonatie (griffienr. 159856.244);

een, van I.Z., inzake orgaandonatie reactie op artikel NRC (griffienr. 159856.245);

een, van H.E., inzake de orgaandonatie (griffienr. 159856.246);

een, van D., inzake de nieuwe donorwet van mevrouw Dijkstra (griffienr. (159856.247);

een, van L.S. te U., inzake orgaantransfer (griffienr. 159856.248);

een, van D. en A.B. te H., inzake donorregistratie (griffienr. 159856.250);

een, van R.W., inzake donorwet (griffienr. 159856.252);

een, van A.R., inzake donorwet (griffienr. 159856.253);

een, van P.A.v.K., inzake additionele informatie over de wet ADR (griffienr. 159856.254);

een, van T.H., inzake ziekte van haar beste vriendin (griffienr. 159856.256);

een, van J.F.M., inzake de orgaandonatie (griffienr. 159856.257);

een, van J.v.E., inzake donorregistratie (griffienr. 159856.258);

een, van A.M.K., inzake donorregistratie (griffienr. 159856.259);

een, van R.BN., inzake wet actief donorregistratiesysteem (griffienr. 159856.260);

een, van W.B., inzake behandeling donorwetgeving (griffienr. 159856.262);

een, van T.P. inzake donorwet (griffienr. 159856.263);

een, van A.M.G.C.M., inzake open brief orgaandonatie (griffienr. 159856.264);

een, van E.Z., inzake orgaandonatie / geneesmiddelen (griffienr. 159856.265);

een, van F.H., inzake donorregistratiesysteem (griffienr. 159856.266);

een, van T.Y., inzake aanvullende informatie over de donorwet (griffienr. 159856.267);

een, van C.J.v.A. te H. (Duitsland), inzake orgaandonatie (griffienr. 159856.268);

een, van G.S., inzake donorwet (griffienr. 159856.269);

een, van N.B., inzake orgaandonatiewet (griffienr. 159856.270);

een, van P.P., inzake ADR (griffienr. 159856.271);

een, van C.A.v.d.L., inzake donatiewet Pia Dijkstra (griffienr. 159856.272);

een, van G.O. te H., inzake stemmingen aangaande initiatiefwetsvoorstel Pia Dijkstra (griffienr. 159856.273);

een, van W.W. te A., inzake nieuwe donorwet (griffienr. 159856.275);

een, van R.S., inzake donorwet/lijfeigenschap (griffienr. 159856.276);

een, van M.v.d.V., inzake de nieuwe donorwet (griffienr. 159856.277);

een, van A.L.F., inzake stemming donorwet (griffienr. 159856.278);

een, van H.d.R., inzake donorenwet (griffienr. 159856.279).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven