2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Broekers-Knol, Brinkman, Rombouts en Knapen, wegens het bijwonen van de uitvaart van oud-premier Lubbers;

Ester en Van Rij, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie in Brussel namens de commissie Financiën;

Vos, wegens verblijf buitenslands;

Van Beek, Klip-Martin, Backer, De Graaf en Verheijen, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Vandaag brengen studenten van de Academie voor Wetgeving een werkbezoek aan de Eerste Kamer. Ze zijn op dit moment aanwezig op de publieke tribune. Ik heet ze van harte welkom in de Eerste Kamer en wens ze een heel leerzame dag toe.

Zoals u weet vindt vanmiddag de uitvaart plaats van oud-premier Lubbers, die vorige week op 78-jarige leeftijd is overleden. De Eerste Kamer is voornemens hem in haar vergadering van 6 maart aanstaande te herdenken.

Op verzoek van de fractie van de PVV heb ik aangewezen als lid van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer Van Kesteren in plaats van de heer Van Dijk en als lid van de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de heer Van Dijk in plaats van de heer Van Beek.

Op verzoek van de fractie van de Partij van de Arbeid heb ik aangewezen:

  • -tot lid van de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de heer Van Zandbrink in plaats van de heer Postema;

  • -tot lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer Van Zandbrink in plaats van mevrouw Sent;

  • -tot lid van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning de heer Verheijen in de bestaande vacature;

  • -tot lid van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving de heer Van Zandbrink in plaats van mevrouw Vlietstra;

  • -tot lid van de commissie Justitie en Veiligheid de heer Van Zandbrink in de bestaande vacature;

  • -tot lid van de commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad de heer Van Zandbrink in de bestaande vacature;

  • -tot lid van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer Van Zandbrink in de bestaande vacature.

Tot voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heb ik benoemd mevrouw Vlietstra in plaats van de heer Postema.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Ik deel aan de Kamer mee dat het wetsvoorstel Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739) als hamerstuk aan de agenda van vandaag is toegevoegd.

Naar boven