Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 29, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 30 mei 2017: 

Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (34669); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 30 mei 2017: 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (34596); 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) (34597); 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel) (34611); 

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263) (34664); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 30 mei 2017: 

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) (34590); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 27 juni 2017: 

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (34257); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 4 juli 2017 in plaats van 27 juni 2017: 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33989). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 4 mei 2017 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake kopie Verantwoordingsbrief 2016 (griffienr. 161170); 

een, van alsvoren, ten geleide van een kopie van zijn brief d.d. 17 mei 1017 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Jaarevaluatie 2016 (griffienr. 161157); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake voornemen tot sluiting van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart inzake de verlening van luchtvaartdiensten aan het operationele luchtverkeer (griffienr. 161172); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 mei 2017 (griffienr. 161119.01); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van twee verdragen (griffienr. 161171); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake lobbyverbod bewindspersonen (griffienr. 161169); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie AIV-advies "Brexit means Brexit" (griffienr. 161187); 

een, van alsvoren, inzake verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien); Rotterdam, 30 januari 2017 (griffienr. 161186); 

een, van alsvoren, inzake Veiligheidsovereenkomst tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR); Rome, 3 februari 2017 (griffienr. 161185); 

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake consultatie EU-Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (griffienr. 161191); 

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake nadere vragen n.a.v. correspondentie over het verschil tussen bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer (griffienr. 160344.06); 

een, van de minister van Defensie, ten geleide van de personeelsrapportage Defensie over 2016 (griffienr. 159881.01); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw (griffienr. 161184); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Jaarverslag 2016 Inspectie SZW (griffienr. 161156). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden: 

2. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van Publicaties Verantwoordingsdag 2017 (griffienr. 161154); 

een, van alsvoren, inzake afschrift d.d. 23 mei 2017 aan de Tweede Kamer inzake Ontwikkelingen interventies kredietcrisis d.d. 23 mei 2017 (griffienr. 161197); 

een, van de Nationale ombudsman, inzake beëindiging onderzoek inbeslagneming (griffienr. 159739.01). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van I.R., inzake ja voor het nikabverbod (griffienr. 160275.10); 

een, van B.E.B., inzake nikabverbod (griffienr. 160275.11). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van J.W. te E., inzake aanleg Zuiderzeelijn geeft het Noorden vleugels naar de toekomst (griffienr. 161192). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; 

een, van H.B., inzake orgaandonaties (griffienr. 159856.89); 

een, van T.v.d.B., inzake wetsvoorstel donorregistratie (griffienr. 159856.90); 

een, van L.d.D., inzake alsvoren (griffienr. 159856.91); 

een, van J.v.R. te E., inzake discriminatie en mensenrechten in Nederland (griffienr. 161097.01). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

een, van C.R., inzake wetsvoorstel verplichte ggz (griffienr. 160760.21). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de commissie voor Veiligheid en Justitie. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.