Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 7, item 6

6 Stemming Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34208). 

(Zie vergadering van 3 november 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. Wij waren het vorige week in deze Kamer — al liet het debat sommige deelnemers in verwarring achter — opvallend eens over wat het doel zou moeten zijn. De discussie ging over de wijze waarop dit doel bereikt moet worden. Zal deze bankenunie, ook als je kijkt naar de uitvoerbaarheid, erin slagen om de gestelde doelen, stabiliteit van ons financiële systeem en het buiten schot houden van de belastingbetaler, te behalen? Ons antwoord daarop is nee. Sterker nog, wij vrezen dat banken in Europa nu alleen nog maar groter zullen worden. De SP-fractie heeft het voorliggende pakket zorgvuldig gewogen en te licht bevonden. Daarom stemt mijn fractie tegen het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.