Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 9, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) (33402);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) (33403);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) (33405);

Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) (33406);

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (33407).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening vangstmogelijkheden EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden diepzeevissen (griffienr. 151655);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het jaarverslag College van Toezicht Auteursrecht 2011 (griffienr. 151628);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Zevende Rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten (griffienr. 151637);

een, van alsvoren, inzake Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2012 (griffienr. 151654);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake jaarverslag Wet op de huurtoeslag 2011 (griffienr. 151645);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd (griffienr. 151648);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (griffienr. 151644);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake nahangprocedure wijziging van het Besluit doden van dieren en het Besluit ritueel slachten in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303) (griffienr. 151647).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.A., inzake studentenhuisvesting (griffienr. 151643).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van C.F.A.S. te B., inzake belastingmaatregelen 2013 inzake Culturele en Sociaal-ethische beleggingen (griffienr. 151630).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van R.v.d.P., inzake Beneluxtreindienst/FYRA (griffienr. 151631);

een, van R.H.v.d.P., inzake FYRA-Beneluxtrein Be Cie (griffienr. 151631.01);

een, van R.B., inzake lading markt (griffienr. 151633).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van M.J.v.d.V. te G., inzake AOW-gat/weduwe (griffienr. 151650).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van R.J.F., inzake ontslag thuiszorg (griffienr. 151634);

een, van A.K. te L., inzake pgb naar aanleiding van regeerakkoord (griffienr. 151563.20);

een, van M.L., inzake chronisch zieke nog steeds ten dode opgeschreven (griffienr. 151651);

een, van M.OL.C.G.-v.d.V., inzake alcoholmatiging, drank- en horecawet wijziging leeftijd 18+ (griffienr. 151642).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.