Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 28, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) (33519);

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn) (33589).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Verantwoordingsbrief 2012 (griffienr. 152869.02);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het AIV-advies Internationale Milieusamenwerking (griffienr. 152883);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van de op 28 oktober 2011 te Genève tot stand gekomen wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) (Trb. 2013, 71) (griffienr. 152839);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening meerjarenfinanciering Europees Agentschap maritieme veiligheid (griffienr. 152879);

een, van alsvoren, inzake Rapportage uitspraken 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (griffienr. 152886);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013 (griffienr. 152888);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013 (griffienr. 152887);

een, van alsvoren, inzake legislatieve terughoudendheid BES eilanden (griffienr. 152889);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie Europees Nabuurschapsbeleid (griffienr. 152910);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening kostenreductie infrastructuur breedband (griffienr. 152911);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2013 (griffienr. 152915);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad te Brussel op 22 mei 2013 (griffienr.152917);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken OS van 28 mei 2013 (griffienr. 152916);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan (griffienr. 147778.10);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het jaarverslag Rechtspraak 2012 (griffienr. 152877);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Jaarverslag 2012 Hoge Raad van Adel (griffienr. 152875);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake Besluit houdende wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Besluit beheer sociale-huursector (beëindiging subsidies in het kader van de wijkenaanpak) (griffienr. 152891);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Kerncijfers 2008-2012 (griffienr. 152873);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012 (griffienr. 152869.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel (griffienr. 152786.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake uitstel beantwoording vragen ter voorbereiding op het debat Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011/belastingheffing internationale ondernemingen (griffienr. 152036.01);

een, van alsvoren, inzake belastingplicht overheidsbedrijven, dienstige maatregelen (griffienr. 152925);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken) (griffienr. 152836);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (koude immobilisatie) (griffienr. 152878);

een, van alsvoren, inzake Groenboek over een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu (griffienr. 152932);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake Resultaten van de evaluatie van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (griffienr. 152854);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift kabinetsreactie groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa (griffienr. 152858);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het Jaarverslag Faunafonds 2012 (griffienr. 152837);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van SUWI-jaarverslagen 2012 (griffienr. 152871);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Jaarverslag 2012 Inspectie SZW (griffienr. 152868);

een, van alsvoren, inzake uitstel BNC-fiche COM (2013)236 (griffienr. 152860);

een, van alsvoren, ten geleide van het Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008-2012 (griffienr. 152927);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Kamerbrief kostenbewustzijn (griffienr. 152880);

een, van alsvoren, inzake korting kaakchirurgen (griffienr. 152926);

een, van alsvoren, inzake voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ (griffienr. 152920);

een, van alsvoren, inzake reactie toezegging T01409 over de discussie over zinnige zorg (griffienr. 152172.12.2);

een, van alsvoren, inzake verordening betreffende veiligheid consumentenproducten (griffienr. 152630.01);

een, van alsvoren, inzake beschikbaarheidbijdrage SEH 2014 (griffienr. 152890).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012, de 21 rapporten bij de jaarverslagen 2012 en het Rapport bij de Nationale verklaring 2013 (griffienr. 152869);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 15 mei 2013 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende decentralisatiebrief (griffienr. 152895);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013 (griffienr. 152921);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 22 mei 2013 aan de Tweede Kamer inzake informatiepositie Tweede Kamer vervanging F-16 (reconstructie) (griffienr. 152928).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van E.E. te W., inzake brief Nationale ombudsman 26 april 2013 (griffienr. 152864);

b. van J.J.P. d.V. te A., inzake schuld Aruba mei 2013 (griffienr. 152922).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van S.H.D. G. te D., inzake de euro moet weg (griffienr. 152852);

een, van C.J.v.d.H. te A., inzake hoger beroep boete van zijn brommobiel (griffienr. 152855);

een, van J.M.v.d.G. te H., inzake contramasterplan DJI (griffienr. 152773.01);

een, van R.B. te H., inzake pleidooi voor aanpassing van de strafwet (griffienr. 152918);

een, van W.v.D., inzake vrouwonvriendelijke beschuldigingen radio 538 (griffienr. 152931).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van M.v.d.W., inzake regeling minister Blok voor chronisch zieken gehandicapten (griffienr. 151678.102).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van D.N., inzake nieuwe regeling oldtimer (griffienr. 151564.07);

een, van R.V., inzake afschaffing vrijstelling mrb voor oldtimers van 30 jaar en ouder (griffienr. 151564.06);

een, van T.C., inzake economische crisis (griffienr. 152529.01);

een, van I.v.d.V., inzake nieuwe regeling oldtimer (griffienr. 151564.08);

een, van J.M., inzake alsvoren (griffienr. 151564.11);

een, van A.B., inzake MRB (griffienr. 151564.09);

een, van R.M.B. te H., inzake honderden zelfmoorden (griffienr. 152902).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van Y.e.B., inzake het korten van uitkeringen naar het buitenland (griffienr. 152853);

een, van R.R. te R., inzake te veel kosten (griffienr. 152865).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van L.P. te T (Tsjechië), inzake ontslag van werknemers bij Ahold in Praag (griffienr. 152853).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Economischer Zaken;

a. van A.J.L. te T., inzake aanpak onregelmatigheden (griffienr. 152903).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van G.J.W. te B., inzake terugdraaien van de privatisering van de ziektewet (griffienr. 152933).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van B.R.v.d.H.-B., te D., inzake oorsuizen door katten mosquito (griffienr. 152908).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van C.B., inzake het strafbaar stellen van illegaliteit (griffienr. 152842).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.