Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 21, item 5

5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden) (33112);

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33268);

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid (33297);

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling (33300);

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies (33302);

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten) (33428);

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) (33466);

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (33476).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de herfstzitting van de 67ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (griffienr. 150882.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling en richtlijn Schone energie voor het vervoer (griffienr. 152413);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Europees actieplan detailhandel (griffienr. 152420);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Algemene Raad Buitenlandse Zaken OS d.d. 11 februari 2013 (griffienr. 152107.01);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang ontwerpbesluit uitbreiding bindend studieadvies (griffienr. 152415);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake overzicht voorgenomen regelgeving Caribisch Nederland (griffienr. 149709.08.2);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 18-19 februari 2013 (griffienr. 152405);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (griffienr. 152412).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 152426).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van K.d.R. te S., inzake alimenatie (griffienr. 152393).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van C.v.d.B., inzake huurverhoging op grond van inkomen (33129) (griffienr. 151678.82);

een, van J.T.T., inzake alsvoren (griffienr. 151678.81);

een, van D.C.B., inzake woonakkoord (griffienr. 151678.80);

een, van J.D., inzake forse huurverhoging (griffienr. 151678.85);

een, van J.W. te B., inzake alsvoren (griffienr. 151678.86);

een, van J.v.D., inzake huren (griffienr. 151678.88).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Financiën;

een, van J.A.Z. te W., inzake nog meer bezuinigingen (griffienr. 152396).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van K.T.L.S., inzake participatiewet Wajong (2014) en discriminatie en schending privacy (griffienr. 152394);

een, van M.O. te O., inzake 45+uitkering (griffienr. 152410).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van I.P., inzake de pgb-vergoeding (griffienr. 152408);

een, van J.v.E., inzake alcoholleeftijd (griffienr. 152402);

een, van G.J.v.d.K., inzake reorganiseren jeugdzorg (griffienr. 152403).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.L.E. te R., inzake generaal pardon voor ouders van kinderen (griffienr. 152409).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.