Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 21, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten (32337);

Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer (32841);

Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen (33050);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatssteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen) (33058);

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA , UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (33107).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 28 februari 2012 (griffienr. 150014);

een, van alsvoren, inzake actuele situatie in de landen in de Arabische regio (griffienr. 150012);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 februari 2012 (griffienr. 150064);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, ten geleide van het AIV-advies "Europese defensiesamenwerking" (griffienr. 150070);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake adviesaanvraag aan AIV (griffienr. 150067);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi; Bujumbura, 17 augustus 2009 (griffienr. 150071);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling Actieplan Elektronische Handel (griffienr. 150065);

een, van alsvoren, ten geleide van de Nederlandse versie Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de EMU (griffienr. 150068);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen (griffienr. 150013);

een, van de minister van Financiën, inzake verslag Eurogroep 9 februari 2012 (griffienr. 150015);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 20 en 21 februari 2012 te Brussel (griffienr. 150016);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 22 december 2011 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (griffienr. 150066);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Wijziging Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening (griffienr. 150085);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol t.b.v. justitieel complex (griffienr. 150069);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake gedragscode eerlijke handelspraktijken (griffienr. 150022);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie RVZ-advies "Sturen op gezondheidsdoelen" (griffienr. 150024);

een, van alsvoren, inzake reactie RVZ advies "Medisch-specialistische zorg 20/20" (griffienr. 150025);

een, van alsvoren, inzake voorhangbrief inzake invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve GGZ (griffienr. 150074).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.S. te V., inzake integer Nederland (griffienr. 150078).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van R.K. te Z., inzake extra huurverhoging met 5% voor mensen met een bepaald inkomen (griffienr. 149553.04);

een, van P.W., inzake protest tegen het discriminerende idee van de PVV (griffienr. 150059).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J.M. te D., inzake wet verhoging collegegeld langstudeerders (32618) (griffienr. 148053.17);

een, van drs. M.A., inzake uitdaging over het beste onderwijs van Nederland (32640) (griffienr. 149763.25).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van D.v.d.E., inzake uitzending VPRO's Tegenlicht over de Amerikaanse Investeringsbank Goldman Sachs (griffienr. 150018).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van H.O. te M. (Roemenië), inzake het poldermodel (griffienr. 1500178).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.J.A.B., inzake pensioenleeftijd (griffienr. 149371.12);

een, van R.E.T., inzake bijverdienste en baan opzeggen om financiële hulp te krijgen van de Gemeentelijke Kredietbank (griffienr. 150103);

een, van R.S., inzake salaris (griffienr. 150081);

een, van A.L.v.S., inzake werk als groepshulp op een kinderdagverblijf/kinderopvang in het Oosten van het land (griffienr. 150087).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.